Špeciálna strojárska technika

Uplatnenie absolventov

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu Špeciálna strojárska technika na základe získaných teoretických vedomostí ovláda a aplikuje princípy základných metód konštruovania súčiastok a vyšších konštrukčných celkov. Dokáže riešiť konštrukčné úlohy a spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov. Má prehľad o materiáloch a technológiách v špeciálnej technike, pozná zásady a kritéria posudzovania technického stavu a efektívnosti realizácie komplexnej starostlivosti.
Absolvent komplexné vedomosti zamerané na návrh, vývoj, výrobu, implementáciu, používanie a ukončenie životného cyklu špeciálnej techniky. Prednosťami absolventa sú znalosti aj z oblasti kvality súčastí a komplexnej starostlivosti o špeciálnu techniku ako i riadiace schopnosti.

Absolvent nájde uplatnenie vo všetkých odvetviach strojárenského priemyslu, ktorý sa zaoberá konštruovaním, vývojom a výrobou súčastí a konštrukčných celkov, je naviac pripravený riešiť úlohy v oblasti špeciálnej techniky pre ich používateľov v ozbrojených zložkách, polícii, záchranných zložkách, verejných službách a ďalších špecifických oblastiach perspektívneho strojárenského priemyslu.
Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stupeň inžinierskeho štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.Doplňujúce informácie

Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania a po splnení všetkých náležitostí.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky, na základe výsledkov z predchádzajúceho ľtúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk
Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia.
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy k prihláške:
- úradne overenú fotokópiu vysvedčenia za 4. ročník,

- úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.


Tohoroční maturanti dodajú úradne overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie ihneď po jeho obdržaní. V prípade nedodania dokumentov bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
Dekanka FŠT TnUAD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekanka fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanke fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Uchádzač si môže na FŠT TnUAD podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť len jeden študijný program.
V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov nebude prihláška zaradená do výberového konania.
Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou. 
Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať, či je jeho prihláška zaevidovaná na základe zverejnených informácií na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
55


Prílohy
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 10.05.2022 06:37

Upozorniť na neaktuálne údaje