Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta múzických umení

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Hudobné umenie so zameraním na klávesové, strunové a dychové nástroje, vokálnu interpretáciu a muzikálový spev, dirigovanie zboru a kompozíciu

Fakulta múzických umení je zakladajúcou fakultou Akadémie umení. Vychováva budúcich umelcov v oblasti hudobného umenia. Štúdium na fakulte zastrešujú významné umelecké osobnosti, ktoré prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu pripravujú študentov nielen na umeleckú dráhu, ale na ich pedagogickú profiláciu v oblasti umeleckého školstva.

Súčasťou štúdia je aktívne pôsobenie študentov v rôznych umeleckých zoskupeniach. Študenti sa môžu umelecky realizovať v školskom orchestri Camerata Novisoliensis, Academy Big Band orchestra, v miešanom speváckom zbore Canzona Neosolium, ženskom speváckom zbore Canzona Neosolium, ako aj v zoskupení pre súčasnú hudbu - KOMPOST.

Študenti sa prostredníctvom individuálnej i kolektívnej formy umeleckej prezentácie aktívne podieľajú nielen na formovaní kultúrneho profilu školy, ale aj mesta Banská Bystrica. Fakulta múzických umení je dejiskom niekoľkých významných medzinárodných podujatí. Tradične sa na pôde školy konajú medzinárodné podujatia - Bass fest, Stretnutie nad zborovou partitúrou, Reflexie, medzinárodný festival interpretačného a kompozičného umenia InterComp.

Prijímacie konanie

Hudobné umenie ArtD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 28.06.2024

Hudobné umenie ArtD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 28.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

ŠTUDENTSKÝ DOMOV AKADÉMIE UMENÍ

Kollárova 20, 974 01 Banská Bystrica

riaditeľka ŠD AU:   Mgr. Katarína Stareková
tel.: +421 48 4320 444 ,  e-mail: katarina.starekova@aku.sk

prevádzka ŠD AU:   Miriam Beňušová
tel.: +421 48 4320 445 (od 8.00 hod. - 14.00 hod.)
e-mail: sdomov@aku.sk

Ubytovacia kapacita ŠD AU je 136 miest.

Cena za ubytovanie v ŠD AU pre študenta: 62 € za jedno lôžko/kalendárny mesiac

Termín zasielania žiadostí o ubytovanie pre študentov AU na nasledujúci akademický rok:
od 1.2. do 31.5. príslušného kalendárneho roka, termíny podávania žiadostí o ubytovanie sa posúvajú podľa termínov prijímacích pohovorov na fakultách.

Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, Kollárova 20, Banská Bystrica výlučne v bunkách – dve dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením (wc, umývadlo, sprcha). Výška poplatkov za ubytovanie v zmysle Internátneho poriadku AU závisí od celkových prevádzkových nákladov. Pri schvaľovaní žiadostí o ubytovanie v ŠD AU sa postupuje podľa zákona č. 131/2020 Z.z. o vysokých školách v platnom znení a Smernice AU č. 124 – Internátny poriadok AU v znení neskorších doplnkov.

Akadémia umení v Banskej Bystrici v rámci svojich kapacitných možností zabezpečuje ubytovanie študentov fakúlt Akadémie umení v B.B. vo vlastnom ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza priamo v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje aj zahraničným študentom v rámci realizácie výmenného študijného programu ERASMUS+. Pre študentov AU je vyčlenených 108 miest.

ŠD AU má pre ubytovaných študentov AU k dispozícii spoločenskú miestnosť. V ŠD AU sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov k dispozícii tri kuchynky vybavené sporákom, rúrou na pečenie a mikrovlnnou rúrou, na II. posch. je zriadená jedálenská miestnosť. ŠD AU je celoplošne pokryté bezplatným  internetovým Wi-Fi pripojením.

Stravovanie

individuálne

Ostatné služby

AKADEMICKÁ KNIŽNICA 

Akademická knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici je organizačnou súčasťou Akadémie umení v Banskej Bystrici a poskytuje knižnično-informačné služby pre svojich používateľov, ktorými sú vedecko-výskumní pracovníci v oblasti umenia, vysokoškolskí učitelia, študenti všetkých foriem a stupňov štúdia a odborná verejnosť.

Sídlom Akademickej knižnice Akadémie  umení  je budova Fakulty dramatických umení,  Horná 95, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 4320 kl. 401/402/403,  e-mail: kniznica@aku.sk , ivana.badinska@aku.sk,  www.aku.sk.

Knižnica je vybavená  audiovizuálnou a multimediálnou reprodukčnou technikou a umožňuje prehrávanie audio a video nosičov. Vďaka realizácií projektu „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB“, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, bola knižnica vybavená modernými projekčnými zostavami, ktoré obsahujú data video projektory, mobilné počítačové zostavy na video a data projekciu a TV projekčné zostavy. Ich súčasťou sú veľkoplošné LCD obrazovky, multimediálne sieťové prehrávače, blue-ray prehrávače a domáce kiná. V knižnici je k dispozícií 15 terminálových pracovných staníc s pripojením na internet a s možnosťou tlačových výstupov, dve z nich sú špeciálne upravené pre potreby používateľov so zrakovým znevýhodnením.
 
Akademická knižnica Akadémie umení  je  zapojená do  projektu knižničného informačného systému  KIS3G - Knižničný informačný systém 3. generácie a patrí ku kooperujúcim subjektom  súborného katalógu knižníc, dostupného na portáli  Slovenská knižnica. Online  katalóg knižnice je dostupný na  webovej stránke www.kis3g.sk.

Akademická knižnica Akadémie umení je zapojená aj do projektu NISPEZ 4 - Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií na Slovensku. Strategickým cieľom národného projektu je modernizácia národnej infraštruktúry pre informačnú podporu vedy a inovácií na Slovensku ako systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast. V rámci tohoto projektu boli v knižnici spístupnené nasledujúce elektronické informačné zdroje: Springer Link, Springer eBooks, Springer Nature.

Prostredníctvom národnej licencie elektronických informačních zdrojov, ktorej koordinátorom je Slovenská národná knižnica v Martine,  boli v  knižnici sprístupnené aj nasledovné databázy vydavateľstva GALE: Academic Onefile, Custom Journals, General Onefile.

Knižničný fond tvoria knihy, zborníky, periodiká, špeciálne dokumenty /hudobniny/, audiovizuálne a elektronické  dokumenty,  elektronické informačné zdroje, bakalárske, diplomové a dizertačné záverečné práce obhájené na Akadémii umení. Knižnica získava, spracováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný a informačný fond z profilových odborov Akadémie umení a z prierezových spoločenských disciplín tak, aby napĺňala zásadu slobodného prístupu   občanov k  informáciám a  dokumentom. Špecializuje  sa  na literatúru a dokumenty z oblasti dramatického, hudobného a výtvarného umenia. Informácie o jednotlivých knižničných dokumentoch sú dostupné v online katalógu knižnice.


 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová (marta.bakaljarova@aku.sk)
Posledná aktualizácia: 14.05.2024 09:43

Upozorniť na neaktuálne údaje