Interpretačné umenie

Cieľom vzdelávania v študijnom programe Interpretačné umenie je prostredníctvom rozvíjania talentu a tvorivosti každého študenta profesionálne pripraviť budúcich absolventov programu vo vybranom študijnom zameraní na povolania v oblasti interpretačného hudobného umenia, na autonómne umelecké pôsobenie v sólovej, komornej i orchestrálnej interpretácii a na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe alebo po doplnení kvalifikačného vzdelávania na výkon povolania učiteľa základnej umeleckej školy.

Bakalársky študijný program Interpretačné umenie s profilovým zameraním na :

klávesové nástroje: klavír, akordeón

strunové nástroje: husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

dychové nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, bicie nástroje

vokálna interpretácia: muzikálový spev

dirogovanie zboru.  Uplatnenie absolventov

Absolvent programu Interpretačné umenie sa v závislosti od vybraného zamerania môže uplatniť ako člen profesionálnych hudobných telies, ako člen orchestra, ako komorný hráč – člen komorného telesa, člen hudobnej skupiny, ansámblu, člen speváckeho zboru, dirigent speváckeho zboru, zbormajster, korepetítor, v špecifických prípadoch ako sólový interpret alebo sólový spevák v oblasti vokálnej interpretácie, resp. muzikálu, ďalej v audiovizuálnych médiách, ako pracovník kultúrnych zariadení, ako vedúci amatérskych súborov, hudobný dramaturg v orchestroch a divadlách. 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky. Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu a študijného zamerania v rámci bakalárskeho študijného programu Interpretačné umenie. Prijímacia skúška pozostáva z praktickej (talentovej) časti a teoretickej (písomnej) časti. Talentová skúška sa vykonáva spôsobom, ktorý zodpovedá charakteru študijného programu, ktorý poslucháč chce študovať. Pozostáva z umelecko-tvorivej, alebo umelecko-interpretačnej časti a je hodnotená v rozpätí bodov 0 – 25. Teoretická časť prebieha formou písomného testu z nasledujúcich okruhov: teória hudby, kontrapunkt, harmónia, hudobné formy, hudobné nástroje, intonácia a rytmus, dejiny hudby, cudzí jazyk.

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu. Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške: overená fotokópia maturitného vysvedčenia a dodatku, štruktúrovaný životopis. Neprikladajte výročné vysvedčenia. Uchádzači pred maturitou, ktorá bude v roku 2024 priložia iba štruktúrovaný životopis a doklady o vykonanej maturitnej skúške zašlú poštou po ich vydaní. V prípade neúplných a chýbajúcich údajov prihláška nebude zaevidovaná.Doplňujúce informácie

Požiadavky na prijímacie skúšky sú zverejnené na stránke Fakulty múzických umení www.fmu.aku.sk.

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku

odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Kollárova 22
974 01 Banská BystricaPodmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú uvedené vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.,
zuzana.bourova@aku.sk
tel.: +421 48 4320 210Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Z písomného testu, alebo ústneho pohovoru je uchádzač hodnotený v rozpätí 0 – 7 bodov. Získané body za talentovú, písomnú alebo ústnu skúšku sa sčítajú. Uchádzač môže získať najviac 32 bodov čo zodpovedá hodnoteniu (A) a najmenej 18 bodov čo zodpovedá hodnoteniu (E). V prípade, že uchádzač získa 17 bodov a menej (FX) nevyhovel.

Požiadavky na prijímacie skúšky bakalárskeho študijného programu sú zverejnené na internetovej stránke fakulty https://fmu.aku.sk v sekcii prijímacie konanie.

Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť študijnému oddeleniu fakulty (alena.strmenova@aku.sk) najneskoršie v deň prijímacieho konania a môže písomne požiadať o náhradný termín.

Hodnotiaca stupnica pre prijímacie skúšky počet získaných bodov:

32 - 30 zodpovedá A/1 – vyhovel

29 - 27 zodpovedá B/1,5 – vyhovel

26 - 24 zodpovedá C/2 – vyhovel

23 - 21 zodpovedá D/2,5 – vyhovel

20 - 18 zodpovedá E/3 – vyhovel

17 a nižšie zodpovedá Fx – nevyhovelForma prijímacej skúšky

Talentová skúškaTesty

Písomný test z teoretických vedomostí a všeobecných hudobných znalostí v učebnom rozsahu konzervatória. • Podanie prihlášky na štúdium

  02.10.2023 - 30.11.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  29.01.2024 - 05.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
51


Prílohy
 • Administratívny poplatok (papierová forma)
 • Štrukturovaný životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač  bezhotovostným prevodom z účtu na základe vygenerovaného príkazu v elektronickej prihláške.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Číslo účtu: 7000067813/8180
BIC kód: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – marta.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 22.05.2024 10:43

Upozorniť na neaktuálne údaje