Academy of Arts in Banská Bystrica

The Faculty of Music Arts

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fakulta múzických umení je zakladajúcou fakultou Akadémie umení. Vychováva budúcich umelcov v oblasti hudobného umenia. Štúdium na fakulte zastrešujú významné umelecké osobnosti, ktoré prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu pripravujú študentov nielen na umeleckú dráhu, ale na ich pedagogickú profiláciu v oblasti umeleckého školstva.

Súčasťou štúdia je aktívne pôsobenie študentov v rôznych umeleckých zoskupeniach. Študenti sa môžu umelecky realizovať v školskom orchestri Camerata Novisoliensis, Academy Big Band orchestra, v miešanom speváckom zbore Canzona Neosolium, ženskom speváckom zbore Unique ako aj v zoskupení pre súčasnú hudbu - KOMPOST.

Študenti sa prostredníctvom individuálnej i kolektívnej formy umeleckej prezentácie aktívne podieľajú nielen na formovaní kultúrneho profilu školy, ale aj mesta Banská Bystrica. Fakulta múzických umení je dejiskom niekoľkých významných medzinárodných podujatí. Tradične sa na pôde školy konajú medzinárodné podujatia - Forum per tasti, Bass fest, Stretnutie nad zborovou partitúrou, Reflexie.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

ŠTUDENTSKÝ DOMOV AKADÉMIE UMENÍ

ul. J. Kollára 20, 974 01 Banská Bystrica

riaditeľka ŠD AU:   Mgr. Katarína Stareková
tel., fax: +421 48 4320 444 ,  e-mail: starekova@aku.sk

prevádzka ŠD AU:   Miriam Beňušová
tel.: +421 48 4320 445 (od 7.00 hod. - 14.00 hod.)
e-mail: sdomov@aku.sk

Ubytovacia kapacita ŠD AU je 136 miest.

Cena za ubytovanie v ŠD AU pre študenta: 50 € za jedno lôžko/kalendárny mesiac

Termín zasielania žiadostí o ubytovanie pre študentov AU:

od 1.2.  do 31.5. na nasledujúci akademický rok

Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením. Výška poplatkov za ubytovanie v zmysle Internátneho poriadku AU závisí od celkových prevádzkových nákladov. Zohľadnené sú sociálne pomery a vzdialenosť bydliska.

V oblasti sociálnych služieb Akadémia umení v Banskej Bystrici v rámci svojich možností

zabezpečuje  ubytovanie študentov fakúlt Akadémie umení vo vlastnom ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza priamo v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje aj zahraničným študentom v rámci realizácie výmenného študijného programu ERASMUS+.

ŠD AU má pre ubytovaných študentov AU k dispozícii spoločenskú miestnosť. Pre športové aktivity ubytovaných študentov je vyčlenená miestnosť, vybavená stolnotenisovým stolom s príslušenstvom. V ŠD AU sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov k dispozícii tri kuchynky, zariadené chladničkou, sporákom a mikrovlnnou rúrou, nápojové automaty a automaty rýchleho občerstvenia. Ubytovaní študenti majú možnosť bezplatného využívania internetového pracoviska vo vstupnej hale AU,  internetového kiosku na I. poschodí ŠD AU, ako aj celoplošné internetové Wi-Fi pripojenie.

Other services

AKADEMICKÁ KNIŽNICA 

Akademická knižnica sídli v priestoroch Fakulty dramatických umení s kontaktnými údajmi:

Horná 95, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 4320 kl. 401/402/403,  e-mail: kniznica@aku.sk , i.badinska@aku.sk www.aku.sk

Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici zabezpečuje knižnično-informačné služby pre pedagogický proces, vedecko-výskumnú, odbornú  a umeleckú činnosť pedagogických pracovníkov a študentov vysokej školy ako aj  používateľov z iných pracovísk.

Knižničný fond tvoria knihy, zborníky, periodiká, hudobniny – noty, audiovizuálne dokumenty,  bakalárske, diplomové a dizertačné práce obhájené na Akadémii umení. Knižnica získava, spracováva, sprístupňuje a ochraňuje knižničný a informačný fond z profilových odborov Akadémie umení a z prierezových spoločenských disciplín tak, aby napĺňala zásadu slobodného prístupu občanov k informáciám a dokumentom. Špecializuje sa  na literatúru a dokumenty z oblasti dramatického, hudobného a výtvarného umenia. Informácie o jednotlivých knižničných dokumentoch sú dostupné v on-line katalógu knižnice.

Vďaka realizácií projektu „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB“ došlo v Knižnici AU BB  k skvalitneniu infraštruktúry technického vybavenia, čo viedlo k zlepšeniu podmienok pri poskytovaní knižnično-informačných služieb aj výučby. Momentálne sú v Knižnici AU BB k dispozícií projekčné zostavy, ktoré obsahujú data video projektory a mobilné počítačové zostavy na video a data projekciu. Okrem toho sa v Knižnici AU BB nachádzajú  TV projekčné zostavy, ktorých súčasťou sú veľkoplošné LCD obrazovky, blue ray prehrávače, multimediálne sieťové prehrávače a domáce kiná s  reproduktorovými sadami. V Knižnici AUBB je tiež k dispozícií 24 terminálových pracovných staníc s pripojením na internet a s možnosťou tlačových výstupov, z čoho dve sú špeciálne upravené pre potreby používateľov so zrakovým znevýhodnením.

V rámci projektu NISPEZ sú v knižnici sprístupnené nasledujúce elektronické informačné zdroje:

* Gale Virtual Reference Library: Art

* SpringerLink

* Scientia

Študentom AU je  k dispozícii bohato vybavená Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 km od budovy  AU. V spolupráci so štátnou vedeckou knižnicou v divadelnom štúdiu knižnice D 44 Ul. Lazovná 9, uvádza FDU každý pondelok o 18.00 hod. od októbra do júna svoje ročníkové predstavenia ako aj v Divadelnom štúdiu, ktorého program je zverejnený na www.aku.sk v sekcii“Divadlo“ . FMU organizuje na pôde ŠVK koncerty študentov fakulty.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová (m.bakaljarova@aku.sk)
Last update: 18.09.2020 22:03

Draw attention to not topical data