Interpretačné umenie

Cieľom vzdelávania v študijnom programe Interpretačné umenie je prostredníctvom rozvíjania talentu a tvorivosti každého študenta pripraviť budúcich absolventov programu vo vybranom študijnom zameraní na profesionálne pôsobenie v povolaniach v oblasti interpretačného hudobného umenia, na profesionálne autonómne umelecké pôsobenie v sólovej, komornej i orchestrálnej interpretácii, na vedenie umeleckých kolektívov alebo po doplnení kvalifikačného vzdelávania v pedagogických disciplínach na výkon povolania učiteľa základnej umeleckej školy alebo konzervatória. Úspešné absolvovanie magisterského štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe na Akadémii umení v Banskej Bystrici alebo na slovenských i zahraničných vysokých umeleckých školách v ekvivalentnom študijnom programe.

Magisterský študijný program Interpretačné umenie s profilovým zameraním na :

dirigovanie zboru, klavír - komorný smer, klavír - koncertný smer, akordeón, gitara, husle, cimbal, viola, violončelo, kontrabas, flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh,  trúbka, pozauna, saxofón, bicie nástroje, vokálna interpretácia, muzikálový spev;  Uplatnenie absolventov

Absolvent programu Interpretačné umenie sa v závislosti od vybraného zamerania môže uplatniť ako sólista v oblasti inštrumentálnej alebo vokálnej hudobnej interpretácie, ako koncertný majster, zborový dirigent, zbormajster, vedúci nástrojovej skupiny, vedúci umeleckého zoskupenia, člen profesionálnych hudobných telies, člen orchestra, komorný hráč – člen komorného telesa, člen hudobnej skupiny, ansámblu, člen speváckeho zboru, korepetítor, ďalej v audiovizuálnych médiách, ako vedúci pracovník kultúrnych zariadení, hudobný dramaturg v orchestroch a divadlách.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
prof. Mgr. art. Marián LapšanskýVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na magisterské štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení 1. stupňa štúdia v študijnom odbore Umenie.
Uchádzač musí preukázať požadovanú úroveň vedomostí a zručností, ktoré vyplývajú z požiadaviek študijného odboru a programu a predpoklady k samostatnej umeleckej činnosti vo svojej špecializácii.
O magisterské štúdium sa môže uchádzať absolvent bakalárskeho štúdia zodpovedajúceho zamerania, ktorý preukázal vo svojej praktickej práci osobitý umelecký prejav i talentové predpoklady k ďalšiemu tvorivému rastu.

Prijímacia skúška pozostáva z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť prebieha formou prezentácie interpretačných zručností uchádzača o štúdium. Je zameraná na zistenie interpretačných zručností a dispozícií uchádzača prostredníctvom predvedenia požadovaného repertoáru.Rozsah a obsah požadovaného repertoáru závisí od zvoleného zamerania štúdia. Teoretická časť prebieha formou pohovoru, na ktorom sa preverujú poznatky z nasledujúcich okruhov: Teória hudby, Kontrapunkt, Harmónia, Hudobné formy, Hudobné nástroje, Intonácia a rytmus, Dejiny hudby, cudzí jazyk.
Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty tel.: +421 48 4320 214, e-mail: alena.strmenova@aku.sk
Požiadavky a informácie týkajúce sa štúdia sú uverejnené na webovom sídle https://fmu.aku.sk/sk/studium/akreditovane-studijne-programy/magisterske-studium-interpretacne-umeniePodmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.,
zuzana.bourova@aku.sk
tel.: +421 48 4320 210Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške: štruktúrovaný životopis, doklad o zaplatení poplatku.

Overené fotokópie o absolvovanom štúdiu (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) od absolventov Fakulty múzických umení nepožadujeme fotokópie overovať. Uchádzači pred obhajobou a štátnou skúškou, ktorá bude v roku 2023 priložia iba štruktúrovaný životopis.

V prípade neúplných a chýbajúcich údajov prihláška nebude zaevidovaná.Forma prijímacej skúšky

talentová skúška, ústny pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2023 - 15.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
45


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav:           Štátna pokladnica

Účet:                           7000067813/8180

Swiftová adresa:        SUBASKBX

IBAN:                         SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol:        201 (povinný údaj)

Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2022 22:03

Upozorniť na neaktuálne údaje