Interpretačné umenie

Nosné témy jadra znalostí sú viazané na špecifiká študijných programov uskutočňovaných v predmetnom študijnom odbore:

 • umelecký výkon
 • odborná analýza prostriedkov hudobnej interpretácie
 • dejiny hudobného umenia so zameraním na absolvovaný študijný program
 • interpersonálne schopnosti súvisiace s tímovou prácou
 • schopnosť vytvoriť súvis medzi umeleckým výkonom a poslucháčom
 • široké rozpätie kreatívnych a praktických schopností
 • schopnosť kritickej reflexie


Štruktúra magisterského študijného programu Interpretačné umenie:

Modul: Klávesové nástroje - klavír, akordeón

Modul: Strunové nástroje - husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal

Modul: Dychové nástroje - flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje

Modul: Vokálna interpretácia- muzikálový spev

Modul: Dirigovanie zboruUplatnenie absolventov

Absolvent II. stupňa štúdia študijného programu Interpretačné umenie má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať: ako sólový hráč/spevák, dirigent zboru, člen komorných zoskupení, ako pracovník kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách, ako dramaturg v orchestroch, hudobných divadlách a masmédiách, publicista po doplnení si potrebnej kvalifikácie ako učiteľ odborných predmetov v základnom a strednom umeleckom školstve riadiacej a organizačnej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry. 

Absolvent počas štúdia získa schopnosti:

 • nachádzať a prezentovať vlastné interpretačné riešenia problémov pri naštudovaní a realizácii závažných hudobných diel
 • analyzovať a interpretovať náročné a závažné umelecké diela
 • interpretovať náročné a závažné hudobné umelecké diela
 • prezentovať umelecky originálne a efektívne riešenia v oblasti hudobnej interpretácie
 • aktívne vytvárať umelecké projekty zamerané na špecifické problémy realizácie hudobného diela


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie - hudobné a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
Požiadavky na prijímaciu skúšku uchádzači obdržia 1 mesiac pred prijímacím konaním.
Požiadavky na prijímacie skúšky magisterského študijného programu sú zverejnené na internetovej stránke www.fmu.aku.sk
Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty tel.: +421 48 4320 214, e-mail: alena.strmenova@aku.sk
Požiadavky a informácie týkajúce sa štúdia sú uverejnené na webovej stránke www.fmu.aku.sk v Študijnom programe 2021/2022Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.,

zuzana.bourova@aku.sk

tel.: +421 48 4320 210Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške: štruktúrovaný životopis, doklad o zaplatení poplatku.

Overené fotokópie o absolvovanom štúdiu (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) od absolventov Fakulty múzických umení nepožadujeme fotokópie overovať. Uchádzači pred obhajobou a štátnou skúškou, ktorá bude v roku 2022 priložia iba štruktúrovaný životopis.

V prípade neúplných a chýbajúcich údajov prihláška nebude zaevidovaná.

Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty najneskôr v deň prijímacej skúšky a môže požiadať o náhradný termín.

Z dôvodu pandémie COVID-19 forma prijímacích skúšok bude oznámená v závislosti od opatrení, ktoré budú platiť v čase prijímacích skúšok.

Forma prijímacej skúšky

talentová skúška, ústny pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2022 - 31.03.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2022 - 16.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
36


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 47 €
elektronická prihláška: 47 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav:           Štátna pokladnica

Účet:                           7000067813/8180

Swiftová adresa:        SUBASKBX

IBAN:                         SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol:        201 (povinný údaj)

Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMUVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.03.2022 09:15

Upozorniť na neaktuálne údaje