Kompozícia

Nosné odborné témy jadra znalostí bakalárskeho študijného programu Kompozícia sú viazané na oblasť hudobnej tvorby. Absolvent počas štúdia získa schopnosť vytvoriť hudobné umelecké dielo, pričom získa široké rozpätie kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov, ktoré úzko súvisia s hudobným umením. Tieto vedomosti samostatne uplatňuje pri analýzach a tvorbe hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí jeho špecializácie. Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Kompozícia získa spôsobilosť na výkon povolania hudobného skladateľa na úrovni bakalárskeho stupňa, dokáže samostatne pôsobiť v oblasti hudobnej tvorby, má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom hudobného umenia, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hudobnej kultúry a pokračovať vo svojom vlastnom profesionálnom rozvoji.
Na plnú vysokoškolskú kvalifikáciu je potrebné získať druhý stupeň VŠ a absolvovať doplňujúce pedagogické vzdelávanie; ak má ukončené umelecké stredoškolské konzervatoriálne hudobné vzdelanie, môže sa uplatniť aj ako učiteľ na ZUŠ.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
doc. Mgr. Daniel MATEJ, ArtD. (f. m. prof.)Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešne vykonaných prijímacích skúškach.
Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného
programu. Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky a písomnej skúšky. Talentová skúška sa vykonáva spôsobom, ktorý zodpovedá charakteru študijného programu, ktorý poslucháč chce študovať.
Študijný program: Kompozícia

1/ Písomná skúška, preverujúca vedomosti a kompozičné zručnosti uchádzača v oblasti harmónie a kontrapunktu v rozsahu učebnej látky maturitného ročníka konzervatória.

2/ Praktická skúška zo sluchovej analýzy.

3/ Praktická skúška z hry na klavír, prípadne z hry na iný hudobný nástroj v rozsahu učebnej látky tretieho ročníka konzervatória v príslušnom nástrojovom odbore.

4/ Ústna skúška zo všeobecnej hudobnej náuky, harmónie, kontrapunktu, hudobných foriem, náuky o hudobných nástrojoch a dejín hudby v rozsahu učebnej látky maturitného ročníka konzervatória.

5/ Skúška z kompozície – predloženie partitúr najmenej troch vlastných skladieb v čistopise, prípadne aj ich zvukového záznamu a ich odborná verbálna prezentácia. Uchádzači môžu doplniť svoje portfólio aj ďalšími materiálmi, akými sú napríklad písomné práce z oblasti teórie kompozície, alebo dokumentácia účasti na skladateľských súťažiach, či uvedení skladieb na koncertoch.

6/ Záverečný pohovor, týkajúci sa orientácie uchádzača v oblasti súčasnej hudobnej kultúry a cudzieho jazykaDoplňujúce informácie

Požiadavky na prijímacie skúšky sú zverejnené na stránke Fakulty múzických umení www.fmu.aku.sk. 

 • ďalšie informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty tel.: +421 48 4320 214,  e-mail: alena.strmenova@aku.sk
 • Požiadavky a informácie týkajúce sa štúdia sú uverejnené  na webovej sídle https://fmu.aku.sk/sk/studium/akreditovane-studijne-programy/bakalarske-studium-kompozicia

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu.

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku

odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica

 Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú uvedené vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.,
zuzana.bourova@aku.sk
tel.: +421 48 4320 210Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Z písomného testu, alebo ústneho pohovoru je uchádzač hodnotený v rozpätí 0 – 7 bodov. Získané body za talentovú, písomnú alebo ústnu skúšku sa sčítajú. Uchádzač môže získať najviac 32 bodov čo zodpovedá hodnoteniu (A) a najmenej 18 bodov čo zodpovedá hodnoteniu (E). V prípade, že uchádzač získa 17 bodov a menej (FX) nevyhovel.

Požiadavky na prijímacie skúšky bakalárskeho študijného programu sú zverejnené na internetovej stránke fakulty https://fmu.aku.sk v sekcii prijímacie konanie.

Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť túto skutočnosť študijnému oddeleniu fakulty (alena.strmenova@aku.sk) najneskoršie v deň prijímacieho konania a môže písomne požiadať o náhradný termín.

Hodnotiaca stupnica pre prijímacie skúšky počet získaných bodov:

32 - 30 zodpovedá A/1 – vyhovel

29 - 27 zodpovedá B/1,5 – vyhovel

26 - 24 zodpovedá C/2 – vyhovel

23 - 21 zodpovedá D/2,5 – vyhovel

20 - 18 zodpovedá E/3 – vyhovel

17 a nižšie zodpovedá Fx – nevyhovel

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu. Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške: overená fotokópia maturitného vysvedčenia a dodatku, štruktúrovaný životopis. Neprikladajte výročné vysvedčenia. Uchádzači pred maturitou, ktorá bude v roku 2024 priložia iba štruktúrovaný životopis a doklady o vykonanej maturitnej skúške zašlú poštou po ich vydaní. V prípade neúplných a chýbajúcich údajov prihláška nebude zaevidovaná.Forma prijímacej skúšky

Talentová skúškaTesty

Testy

písomný test z teoretických vedomostí a všeobecných hudobných znalostí v učebnom rozsahu konzervatórií • Podanie prihlášky na štúdium

  02.10.2023 - 30.11.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  29.01.2024 - 05.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • Administratívny poplatok (papierová forma)
 • Štrukturovaný životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu na základe vygenerovaného príkazu v elektronickej prihláške.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Číslo účtu: 7000067813/8180
BIC kód: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Alena Strmeňová – alena.strmenova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 07.09.2023 11:20

Upozorniť na neaktuálne údaje