Hudobné umenie

Štúdium v doktorandskom študijnom programe Hudobné umenie je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobnej interpretácie a kompozície, ktorá je reprezentovaná umeleckým dielom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu sú viazané na špecifiká študijného programu Hudobné umenie.

Študijná časť študijného programu doktoranda pozostáva najmä z prednášok, seminárov, z individuálneho štúdia odbornej literatúry a z individuálnej umeleckej prípravy potrebnej z hľadiska zamerania dizertačnej práce a umeleckého výkonu. Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa v súlade s harmonogramom štúdia a ukončuje sa dizertačnou skúškou a dizertačným umeleckým výkonom.

Študijný program Hudobné umenie - denná forma štúdia má profilové zameranie:
dirigovanie zboru; hra na klávesových nástrojoch; sláčikové nástroje; dychové nástroje; gitara; cimbal; vokálna interpretácia; kompozícia.

Dĺžka štúdia doktorandského študijného programu v dennej forme sú 3 akademické roky. Štúdium je zakončené dizertačnou skúškou a dizertačným umeleckým výkonom. Absolvent získava titul "doktor umenia" (ArtD.), ktorý sa uvádza za menom.Uplatnenie absolventov
 • Absolvovaním študijného programu Hudobné umenie získa absolvent systematický, ucelený a komplexný súbor kompetencií v špecializovanej oblasti hudobného umenia, ale predovšetkým dospieva k poznaniu a porozumeniu vzťahov v rámci daného odboru a medziodborových vzťahov v rámci príbuzných umeleckých odborov. Hlbšie poznanie širších súvislostí, širokospektrálnych teórií, sofistikovaných metód a postupov v oblasti umenia a vedy je v súlade s modernými tendenciami na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Všetky získané vedomosti vie prakticky využiť vo svojej špecializácii s výraznou integráciou získaných vedomostí z iného odborného hudobného zamerania. Absolvent získa komplexné vedomosti, zručnosti a umelecké kompetencie, ktoré bude môcť využiť vo svojej hodnotnej umeleckej praxi, pričom sú implementovateľné do rôznych hudobných zameraní, a vo vzťahu k celospoločenskej podstate umeleckého prostredia dosahovať úspechy ako na národnej, tak i nadnárodnej úrovni. 
 • Absolvent doktorandského študijného programu Hudobné umenie sa uplatní ako:

-     koncertný umelec, sólista opery alebo prvý sólista v domácom aj v medzinárodnom profesionálnom umeleckom prostredí,
-     profesionálny hudobný skladateľ,
-     komorný hráč v profesionálnych umeleckých telesách, súboroch v domácom aj v medzinárodnom profesionálnom umeleckom prostredí,
-     zborový dirigent,
-     vysokoškolský učiteľ v oblasti hudobného a tanečného umenia,
-     odborník v profesijných umeleckých radách, komisiách, poradných orgánoch.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
prof. Mgr. art. Marián LapšanskýVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie - hudobné, udelení titulu Mgr.art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

 • Informácie týkajúce sa doktorandského štúdia sú uverejnené na webovej stránke www.aku.sk Fakulty múzických umení  https://fmu.aku.sk/sk/studium/akreditovane-studijne-programy/artd-studium-hu-denne
 • Požiadavky na prijímacie konanie na akademický rok 2024/2025 sú uverejnené na  https://fmu.aku.sk/images/studium/PK/poziadavky_na_PS_artd.pdf
 • Uchádzač o doktorandské štúdium je povinný predložiť:       

  • Umelecké portfólio uchádzača, obsahujúce výsledky doterajšej interpretačnej praxe (zoznam koncertov, nahrávky na CD a iných nosičoch, štúdium v zahraničí, účasť na domácich a zahraničných súťažiach, získané ocenenia a doklady o verejnom ohlase interpretácie ako kritiky, recenzie).
  • Umelecký projekt – návrh svojej dizertačnej práce, ktorý obsahuje dramaturgiu reprezentatívneho recitálu v rozsahu 45 – 100 minút. Konkrétnu dramaturgiu a rozsah recitálu pre praktický výkon schváli prijímacia komisia.


Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025 sú uverejnené na https://fmu.aku.sk/sk/studium/prijimacie-konanie

Témy dizertačných prác doktorandského štúdia budú zverejnené  na  https://fmu.aku.sk/sk/studium/prijimacie-konanie v termíne  do 1.apríla 2024

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

 • V prihláške na doktorandské štúdiu uchádzač uvedie:
  a/ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
  b/ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná/externá)Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe  sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.  

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní  jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.
e-mail: zuzna.bourova@aku.sk
tel.: +421 48 4320 210Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Dekan FMU AU zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na doktorandské štúdium:
- študijný program, v ktorom sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku,
- témy dizertačných prác, pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ,
- termín uzávierky na podanie prihlášok,
- termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka),
- podmienky na prijatie na štúdium,
- formu a rámcový obsah prijímacích skúšok,
- spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok.

Súčasťou konkurzu je skúška:

 • z orientácie problematiky hudobného umenia
 • zo znalostí hudobnej teórie a dejín hudby
 • zo znalostí konceptuálnych súvislostí budúcej dizertačnej práce
 • zo znalostí minimálne jedného svetového jazyka


Forma prijímacej skúšky


talentová skúška, ústny pohovor s predstavením rámcového projektu k téme dizertačnej práce • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

názov banky : Štátna pokladnica
adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
BIC kod: SPSRSKBAXXX
názov účtu : Príjmy AU v BB
adresa: Kollárova 22, 97401 Banská Bystrica
Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – marta.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 22.05.2024 10:45

Upozorniť na neaktuálne údaje