Kompozícia

Nosné témy jadra znalostí sú viazané na špecifiká študijných programov uskutočňovaných v predmetnom študijnom odbore:

 • umelecké dielo – autorská tvorba
 • odborná analýza prostriedkov hudobnej kompozície
 • interpersonálne schopnosti súvisiace s tímovou prácou
 • schopnosť vytvoriť súvis medzi umeleckým dielom a poslucháčom
 • široké rozpätie kreatívnych a praktických schopností
 • schopnosť kritickej reflexie


Uplatnenie absolventov

Absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Kompozícia má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať: ako skladateľ a hudobný aranžér, ako pracovník kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách, ako dramaturg v orchestroch, hudobných divadlách a masmédiách, teoretik a publicista.

Po doplnení si potrebnej kvalifikácie ako učiteľ odborných predmetov v základnom a strednom umeleckom školstve. Riadiacej a organizačnej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry,   ako redaktori v rozhlase, televízii, v odborných hudobných časopisoch, zorientovaní v základoch modernej technológie v oblasti notografie a počítačových programov. V pedagogickej praxi predovšetkým na stredných a vysokých umeleckých školách, pôsobenie v rámci širšej spolupráce s hudobnými inštitúciami, profesionálnymi hudobnými telesami

Absolvent počas štúdia získa schopnosti:

 • nachádzať a prezentovať vlastné tvorivé riešenia problémov pri tvorbe hudobných diel
 • analyzovať náročné a závažné umelecké diela
 • vytvoriť náročné a závažné hudobné umelecké diela
 • prezentovať umelecky originálne a efektívne riešenia v oblasti hudobnej tvorby a multimediálnej tvorby
 • aktívne vytvárať umelecké projekty zamerané na špecifické problémy realizácie hudobného diela


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie - hudobné, udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
 • Požiadavky na prijímaciu skúšku uchádzači obdržia 1 mesiac pred prijímacím konaním.
 • Požiadavky na prijímacie skúšky magisterského  študijného programu sú zverejnené na  internetovej stránke  www.fmu.aku.sk

     Doplňujúce informácie
  • ďalšie informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty tel.: +421 48 4320 214,  e-mail: alena.strmenova@aku.sk
  • Požiadavky a informácie týkajúce sa štúdia sú uverejnené    na webovej stránke  www.fmu.aku.sk v Študijnom programe 2021/2022


  Podmienky pre zahraničných študentov

  Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

  Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe  sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.  

  Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní  jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).  Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

  doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.,

  zuzana.bourova@aku.sk

  tel.: +421 48 4320 210  Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

  Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške: štruktúrovaný životopis, doklad o zaplatení.

  Overené fotokópie o absolvovanom štúdiu (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) od absolventov Fakulty múzických umení nepožadujeme fotokópie overovať. Uchádzači pred obhajobou a štátnou skúškou, ktorá bude v roku 2022 priložia iba štruktúrovaný životopis.

  V prípade neúplných a chýbajúcich údajov prihláška nebude zaevidovaná.

  Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty najneskôr v deň prijímacej skúšky a môže požiadať o náhradný termín.

  Z dôvodu pandémie COVID-19 forma prijímacích skúšok bude oznámená v závislosti od opatrení, ktoré budú platiť v čase prijímacích skúšok.

     Forma prijímacej skúšky

  talentová skúška, ústny pohovor  • Podanie prihlášky na štúdium

   01.02.2022 - 31.03.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

   14.06.2022 - 16.06.2022

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
  4


  Prílohy
  • bakalársky diplom (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


  Ročné školné
  Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
  Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

  Poplatok za prijímacie konanie
  písomná prihláška: 47 €
  elektronická prihláška: 47 €

  Fakturačné údaje

  Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu.

  Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

  Peňažný ústav: Štátna pokladnica

  Účet: 7000067813/8180

  Swiftová adresa: SUBASKBX

  IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

  Variabilný symbol: 201 (povinný údaj)

  Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

   
   
  Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  0911 154 882
  0910 288 664
  0911 154 214
  037 / 6414881
  037 / 6414890
  (7.30 - 15.30 h.)

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
  Posledná aktualizácia: 14.03.2022 09:18

  Upozorniť na neaktuálne údaje