Kompozícia

Študijný program Kompozícia má v 2. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie štandardnú dĺžku štúdia 2 roky. Študijný program sa realizuje len v dennej forme prezenčnou metódou, ktorá spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom. Štúdium je primárne založené na praktickej kompozičnej tvorbe študenta od tvorby koncepcie prezentovanej pedagógovi, až po finálne hudobné dielo, väčšinou aj verejne prezentované, kde sa kladie dôraz predovšetkým na samotný tvorivý proces.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Kompozícia získava spôsobilosť:
•     na výkon povolania hudobného umelca – skladateľa na úrovni magisterského stupňa,
•     na výkon povolania stredoškolského učiteľa kompozície na strednej umeleckej škole – konzervatóriu
•     na výkon povolania učiteľa na ZUŠ, kde je kompetentný vyučovať skladbu, hudobnú náuku a viesť školské hudobné súbory,
•     pre vykonávanie pedagogickej činnosti je potrebné absolvovať Doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré rozširuje kompetenčný profil práve o pedagogickú spôsobilosť;
•     na výkon povolania v týchto satelitných profesiách:
- hudobný dramaturg v divadlách a iných kultúrnych inštitúciách,
- hudobný dramaturg umeleckého súboru, popr. festivalu a pod.,
•     po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, môže absolvent magisterského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):

doc. Mgr. Daniel MATEJ, ArtD., f. m. prof.

 

 

 

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Na magisterské štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení 1. stupňa štúdia v študijnom odbore Umenie.
  Uchádzač musí preukázať požadovanú úroveň vedomostí a zručností, ktoré vyplývajú z požiadaviek študijného odboru a programu a predpoklady k samostatnej umeleckej činnosti vo svojej špecializácii.
  O magisterské štúdium sa môže uchádzať absolvent bakalárskeho štúdia zodpovedajúceho zamerania, ktorý preukázal vo svojej praktickej práci osobitý umelecký prejav i talentové predpoklady k ďalšiemu tvorivému rastu.

 • Požiadavky na prijímacie skúšky magisterského  študijného programu sú zverejnené na  internetovej stránke  www.fmu.aku.sk

     Doplňujúce informácie
  • ďalšie informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty tel.: +421 48 4320 214,  e-mail: alena.strmenova@aku.sk
  • Požiadavky a informácie týkajúce sa štúdia sú uverejnené  na webovej sídle https://fmu.aku.sk/sk/studium/akreditovane-studijne-programy/magisterske-studium-kompozicia


  Podmienky pre zahraničných študentov

  Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

  Cudzinci uchádzajúci sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe musia nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.  

  Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní  jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne s certifikátom (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).  Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

  doc. Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.,
  zuzana.bourova@aku.sk
  tel.: +421 48 4320 210  Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

  Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške: štruktúrovaný životopis, doklad o zaplatení.

  Overené fotokópie o absolvovanom štúdiu (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) od absolventov Fakulty múzických umení nepožadujeme fotokópie overovať. Uchádzači pred obhajobou a štátnou skúškou, ktorá bude v roku 2024 priložia iba štruktúrovaný životopis.

  V prípade neúplných a chýbajúcich údajov prihláška nebude zaevidovaná.

     Forma prijímacej skúšky

  talentová skúška, ústny pohovor  • Podanie prihlášky na štúdium

   01.02.2024 - 31.03.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

   03.06.2024 - 03.06.2024

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
  3


  Ročné školné
  Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
  Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €


  Poplatok za prijímacie konanie
  písomná prihláška: 50 €
  elektronická prihláška: 50 €

  Fakturačné údaje

  Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu.

  Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

  Peňažný ústav:           Štátna pokladnica

  Účet:                           7000067813/8180

  Swiftová adresa:        SUBASKBX

  IBAN:                         SK50 8180 0000 0070 0006 7813

  Variabilný symbol:        201 (povinný údaj)

  Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

   
   
  Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  0911 154 882
  0910 288 664
  037 / 6414881
  037 / 6414890
  (7.30 - 15.30 h.)

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – marta.bakaljarova@aku.sk
  Posledná aktualizácia: 14.05.2024 10:02

  Upozorniť na neaktuálne údaje