Stráž prírody

Uplatnenie absolventov

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM
STRÁŽ PRÍRODY (študijný odbor ekologické a environmentálne vedy)

- je zameraný na štúdium a vzdelávanie v oblasti všeobecnej a aplikovanej ekológie, ochrany prírody, obnoviteľných i neobnoviteľných prírodných zdrojov, v biológii, manažmente, informačných technológiách, sociálnych a humanitných vedách. Dôraz je kladený taktiež na získanie základných zručností potrebných pri realizovaní vedeckého výskumu. To zahŕňa plánovanie a realizáciu vlastného výskumného projektu, nadobudnutie praxe pri získavaní vlastných dát v teréne a laboratórnych analýzach, štatistickom spracovaní údajov a skúseností s písaním vedeckého článku, ako aj možnosťou publikovať svoje vlastné výsledky výskumu v medzinárodných vedeckých časopisoch. Absolvent je pripravený tak, aby bol schopný na základe integrácie poznatkov z ekológie, biotických a abiotických zložiek prostredia, geografických a ďalších vedných disciplín, ako aj poznatkov z praktických predmetov, uplatňovať základné princípy ekológie a ochrany krajiny v adekvátnych profesiách včítane aplikovaného biologického výskumu. Predpokladom úspešného ukončenia štúdia sú znalosti z nasledovných oblastí:
manažment prírodných zdrojov a právne súvislosti, informatika v environmentálnych disciplínach, prírodné vedy, ekonomické znalosti a spoločenské súvislosti a fyzické predpoklady a zručnosti. Okrem teoretických a praktických poznatkov o prírodných zdrojoch (botanika, zoológia, geológia a hydrológia, pedológia, klimatológia) a environmentálnej legislatíve, absolvent získal základné praktické znalosti aj z predmetov nevyhnutných pre uplatnenie v environmentálnom manažmente a výskume, ako sú: techniky výskumu v ochrane prírody, geografické informačné systémy, orientácia v teréne, horolezectvo, skialpinizmus, jazdectvo, sebaobrana, strelecká príprava a iné.
Študijný program rešpektuje opis odboru – ekologické a environmentálne vedy (Akreditačná komisia vlády SR, www.akredkom.sk) a v ďalších predmetoch je doplnený podľa obsahu obdobného štúdia niektorých európskych a amerických univerzít tak, aby bol vhodný pre študentov SR i širšieho stredoeurópskeho regiónu. Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity časť štúdia priamo zabezpečuje a časť koordinuje v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Horskou záchrannou službou SR, Spolkom horských vodcov a so zainteresovanými fakultami Žilinskej univerzity v Žiline. Toto interdisciplinárne štúdium je zabezpečované na celouniverzitnej úrovni.
Uplatnenie absolventov je predovšetkým v ochrane prírody a životného prostredia v pozícii strážcov prírody ako aj vedeckých pracovníkov v environmentálnom výskume. Ústav disponuje špičkovými zariadeniami v oblasti molekulovej biológie, zobrazovacej röntgenológie, termovízie, mikroskopie, ekotoxikológie. Vzhľadom na získané vedomosti a zručnosti môžu absolventi pracovať aj v múzeách, lesníctve, požiarnych zboroch, atď. Vzdelanie dáva významné možnosti uplatnenia sa v súkromnom sektore, predovšetkým v cestovnom ruchu (profesionálni sprievodcovia v prírode) a organizáciách zaoberajúcich sa kynológiou, jazdectvom či alpinizmom. Absolvent je schopný manipulovať s divo žijúcimi zvieratami a efektívne sa podieľať na ich manažmente. Uplatňuje sa v spoločných projektoch a úlohách s veterinárnymi a poľnohospodárskymi organizáciami.
Môže významnou mierou napomôcť pre efektívne získavanie finančných prostriedkov pre mimovládne organizácie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.
Ďalšie podmienky prijatia
1. Bez prijímacej skúšky
a) budú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) z predmetov matematika a biológia do 2,0 (vrátane),
b) budú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) z predmetov matematika a biológia do 1,5 (vrátane),
c) budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiád, SOČ súvisiacich s obsahom študijného programu a umiestnili sa do 3. miesta v celoslovenskom kole. 

Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z podmienok uvedených vyššie v bodoch a)c).

Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku.


2. Prijímaciu skúšku absolvujú ostatní uchádzači formou písomného testu z biológie a ústneho pohovoru podľa pravidiel výberového konania. Uchádzači sú prijímaní na základe počtu bodov získaných za dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole z predmetov biológia, geografia a matematika a výsledku prijímacej skúšky.
3. Pre štúdium na ústave je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Štúdium na ústave, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť anglického jazyka minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd a Zmluvy o spoločnom študijnom programe medzi UNIZA a Telemark University College (od 1.1.2016 University College of South East Norway). U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, vyžaduje sa úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania aj na UNIZA). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch. Ak zahraniční študenti študujú v anglickom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Bez prijímacej skúšky
a) budú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) z predmetov matematika a biológia do 2,0 (vrátane),
b) budú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) z predmetov matematika a biológia do 1,5 (vrátane),
c) budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiád, SOČ súvisiacich s obsahom študijného programu a umiestnili sa do 3. miesta v celoslovenskom kole.


Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z podmienok uvedených vyššie v bodoch a) až c).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Jana Závodská

jana.zavodska@uniza.sk

041/5135040Forma prijímacej skúšky

písomný test z predmetu biológia a ústny pohovor podľa pravidiel výberového konaniaTesty

z predmetu biológia na úrovni absolventa gymnázia • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 10.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.03.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  07.08.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  21.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700

variabilný symbol: 19031

konštantný symbol: 0308

a doklad o zaplatení zaslať na adresu rektorátu (oddelenie pre vzdelávanie) s prihláškou a vysvedčeniami!

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700.

Poznámka: 

Prihlášky sa podávajú na študijné programy. V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez web stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju poštou na adresu UNIZA do určených termínov. Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní UNIZA manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

1. životopis,

2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

3. kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy.

Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Jana Závodská – jana.zavodska@uniza.sk
Posledná aktualizácia: 11.09.2019 08:48

Upozorniť na neaktuálne údaje