ekologické a environmentálne vedy

Názov: ekologické a environmentálne vedy
Anglický názov študijného odboru: Ecological and Environmental Sciences
Kód: 1610
Skupina: Prírodné vedy, matematika a informatika
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: RNDr.
Nahrádza študijné odbory: environmentálne inžinierstvo
environmentálny manažment
ochrana a využívanie krajiny
synekológia
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor je široký prierezový odbor v oblasti ekologických a environmentálnych vied. Je účelovo zameraný na ochranu a tvorbu životného prostredia, ochranu prírody a krajiny v intenciách udržateľného rozvoja a na nadväzujúce technické riešenia. Rešpektuje univerzalistický a holistický model edukácie, rozvíja a kombinuje štúdium prírodovedných, technických, technologických, ekonomických, právnych, sociálnych a filozofických aspektov životného prostredia.

 

K nosným témam jadra znalosti študijného odboru patrí vzdelávanie najmä v nasledovných oblastiach: ekológia, ochrana a využívanie prírody a krajiny, ekosystémové služby, environmentálny manažment, environmentálne inžinierstvo, environmentálne riziká a dôsledky klimatických a iných zmien vrátane vplyvov na zdravie,  environmentálna  výchova,  odpadové  hospodárstvo  a  recyklačné technológie, komplexné inžinierske riešenia environmentálnych problémov.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent má všeobecné teoretické vedomosti na úrovni syntézy v základných prírodovedných disciplínach, v oblasti globálnych problémov životného prostredia alebo základné znalosti z procesného inžinierstva príslušného k recyklácii odpadov na základe profilu študijného programu. Vie špecifikovať biodiverzitu, krajinu a zložky životného prostredia rovnako aj ich zmeny, ochranu, udržanie ich priaznivého stavu a navrhovať základné technologické procesy vo väzbe na odpadové hospodárstvo. Kategorizuje vplyv antropickej činnosti na prírodu a životné prostredie, má praktické a metodologické vedomosti z monitoringu a obnovy krajiny a zložiek životného prostredia, súčasne aj o základných technologických procesoch odlučovania znečisťujúcich látok zo zložiek životného prostredia, z odpadového hospodárstva, o remediačných a recyklačných technológiách. Špecifikuje oblasti interakcie medzi prostredím, organizmami a človekom, využíva svoje znalosti environmentálnej politiky a environmentálnych právnych predpisov, rovnako aj z informačných systémov a štatistických nástrojov. Analyzuje etické a filozofické princípy súvisiace s environmentálnou výchovou v kontexte študijného odboru.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov študijného odboru v meniacom sa prostredí, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní, efektívne pracuje ako člen kolektívu alebo riadi kolektív na primeranom stupni riadenia. Je schopný vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, efektívne plánovať svoje profesijné vzdelávanie.

 

Absolvent nachádza uplatnenie v organizáciách ochrany prírody, v nižších stupňoch riadenia orgánov štátnej správy, samosprávy alebo v súkromných a mimovládnych environmentálnych organizáciách, v špecializovaných laboratóriách a priemysle, ako odborník na problematiku odpadového hospodárstva a posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka, v organizáciách správy, prevádzky alebo riadenia objektov ochrany a starostlivosti o životné prostredie.

Popis prvého stupňa

Absolvent má všeobecné teoretické vedomosti na úrovni syntézy v základných prírodovedných disciplínach, v oblasti globálnych problémov životného prostredia alebo základné znalosti z procesného inžinierstva príslušného k recyklácii odpadov na základe profilu študijného programu. Vie špecifikovať biodiverzitu, krajinu a zložky životného prostredia rovnako aj ich zmeny, ochranu, udržanie ich priaznivého stavu a navrhovať základné technologické procesy vo väzbe na odpadové hospodárstvo. Kategorizuje vplyv antropickej činnosti na prírodu a životné prostredie, má praktické a metodologické vedomosti z monitoringu a obnovy krajiny a zložiek životného prostredia, súčasne aj o základných technologických procesoch odlučovania znečisťujúcich látok zo zložiek životného prostredia, z odpadového hospodárstva, o remediačných a recyklačných technológiách. Špecifikuje oblasti interakcie medzi prostredím, organizmami a človekom, využíva svoje znalosti environmentálnej politiky a environmentálnych právnych predpisov, rovnako aj z informačných systémov a štatistických nástrojov. Analyzuje etické a filozofické princípy súvisiace s environmentálnou výchovou v kontexte študijného odboru.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov študijného odboru v meniacom sa prostredí, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní, efektívne pracuje ako člen kolektívu alebo riadi kolektív na primeranom stupni riadenia. Je schopný vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, efektívne plánovať svoje profesijné vzdelávanie.

 

Absolvent nachádza uplatnenie v organizáciách ochrany prírody, v nižších stupňoch riadenia orgánov štátnej správy, samosprávy alebo v súkromných a mimovládnych environmentálnych organizáciách, v špecializovaných laboratóriách a priemysle, ako odborník na problematiku odpadového hospodárstva a posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka, v organizáciách správy, prevádzky alebo riadenia objektov ochrany a starostlivosti o životné prostredie.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent má rozsiahle a prehĺbené odborné a metodologické vedomosti o ekosystémoch a o ekosystémových službách na úrovni hodnotenia z jednotlivých oblastí študijného odboru, predovšetkým z oblasti, na ktorú je zameraný jeho študijný program. Uplatňuje vedecké výskumy v študijnom odbore, vie vyvodiť závery z interdisciplinárnych znalostí z aplikovaných vied s priamymi vplyvmi na prírodu a životné prostredie. Zhodnocuje svoje znalosti z manažmentu ochrany prírody, krajiny a zložiek životného prostredia, posudzuje environmentálne riziká, havárie, škody a možnosti ich riešenia. Stanovuje štandardy nástrojov environmentálnej politiky a ekonomiky, environmentálneho manažmentu a auditu. Posudzuje vplyvy na životné prostredie a zdravie. Systematizuje svoje vedomosti v oblasti remediačných a recyklačných technológií, hodnotí ekologické stopy a životné cykly. Ovláda metodológie procesného inžinierstva nutné k materiálovej recyklácii odpadov, odborne posudzuje technologické procesy v oblasti recyklácie a spracovania odpadov a ich vplyv na životné prostredie.

 

Absolvent  uskutočňuje  základný  a aplikovaný  výskum,  identifikuje  environmentálne  riziká a navrhuje opatrenia na ich prevenciu, zmiernenie alebo úplné odstránenie. Rieši náročnejšie projekty v oblasti ochrany prírody a krajiny a pripravuje podklady pre minimalizáciu negatívnych vplyvov  na  životné  prostredie.  Podieľa  sa  na  tvorbe  koncepčných  dokumentov  súvisiacich s biodiverzitou, krajinou a životným prostredím. Formuluje správne postupy plánovania, hodnotenia, organizácie a kontroly životného prostredia a nástroje environmentálneho práva, manažmentu a auditu. Aplikuje sofistikované programové nástroje, používa simulačné modely pre analýzu  trendov  a rizík.  V oblasti  environmentálnej  výchovy  realizuje  a hodnotí  vzdelávacie a tréningové programy.

 

Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí, inovatívnym a tvorivým myslením. Výsledky výskumu prezentuje odborne správne.

 

Absolventi nachádzajú uplatnenie v orgánoch a organizáciách ochrany prírody a krajiny, vo vyšších stupňoch riadenia orgánov štátnej správy, samosprávy, v podnikoch alebo v súkromných, mimovládnych ekologických a environmentálnych organizáciách, vo vedeckých inštitúciách a akademických inštitúciách, ako odborníci na problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a ochrany krajiny, v organizáciách správy, prevádzky alebo riadenia objektov ochrany a starostlivosti o životné prostredie.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda, samostatne uplatňuje a tvorivo rozvíja vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu a rieši zložité problémy teórie a praxe v oblasti ekologických a environmentálnych vied. Dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov. Je schopný navrhovať, overovať a implementovať nové postupy a metódy  a používať ich pri hľadaní nových technológií, technických riešení a interaktívnych systémových väzieb.

 

Absolvent samostatne, tvorivo a komplexne rieši náročné úlohy v oblasti uplatňovania preventívnych nástrojov a starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Využíva moderné informačné a komunikačné technológie. Tvorí a aplikuje vzdelávacie a tréningové programy, dokáže simulovať, tvarovať a modelovať virtuálne mechanizmy správania sa prírodných a humánnych systémov a dôsledky antropických aktivít na životné prostredie. Dokáže posúdiť možnosti materiálovej recyklácie rôznych typov odpadov a navrhnúť vlastné metodické postupy ich spracovania.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Prezentuje výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže odborne ovplyvňovať zameranie výskumu a koordinovať tím. Zosúladí činnosť zainteresovaných zložiek pri riešení problémov životného prostredia na lokálnej aj regionálnej úrovni. Je schopný viesť aj široký interdisciplinárny vedecký tím.

 

Získanú odbornosť absolventi uplatnia vo výskumných inštitúciách, na univerzitách, v podnikovej sfére, ako aj v štátnej správe, samospráve, v súkromných a iných organizáciách.

Späť