Stráž prírody

Prospects of graduates

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM
STRÁŽ PRÍRODY (študijný odbor 1610 ekologické a environmentálne vedy)

je zameraný na štúdium a vzdelávanie v oblasti všeobecnej a aplikovanej ekológie, ochrany prírody, obnoviteľných i neobnoviteľných prírodných zdrojov, v biológii, manažmente, informačných technológiách, sociálnych a humanitných vedách.
Dôraz je kladený taktiež na získanie základných zručností potrebných pri realizovaní vedeckého výskumu. To zahŕňa plánovanie a realizáciu vlastného výskumného projektu, nadobudnutie praxe pri získavaní vlastných dát v teréne a laboratórnych analýzach, štatistickom spracovaní údajov a skúseností s písaním vedeckého článku, ako aj možnosťou publikovať svoje vlastné výsledky výskumu v medzinárodných vedeckých časopisoch. Absolvent je pripravený tak, aby bol schopný na základe integrácie poznatkov z ekológie, biotických a abiotických zložiek prostredia, geografických a ďalších vedných disciplín, ako aj poznatkov z praktických predmetov, uplatňovať základné princípy ekológie a ochrany krajiny v adekvátnych profesiách včítane aplikovaného biologického výskumu. Predpokladom úspešného ukončenia štúdia sú znalosti z nasledovných oblastí: manažment prírodných zdrojov a právne súvislosti, informatika v environmentálnych disciplínach, prírodné vedy, ekonomické znalosti a spoločenské súvislosti a fyzické predpoklady a zručnosti. Okrem teoretických a praktických poznatkov o prírodných zdrojoch (botanika, zoológia, geológia a hydrológia, pedológia, klimatológia) a environmentálnej legislatíve, absolvent získal základné praktické znalosti aj z predmetov nevyhnutných pre uplatnenie v environmentálnom manažmente a výskume, ako sú: techniky výskumu v ochrane prírody, geografické informačné systémy, orientácia v teréne, horolezectvo, skialpinizmus, jazdectvo, sebaobrana, strelecká príprava a iné.
Študijný program rešpektuje opis odboru – ochrana a využívanie krajiny 4.3.1. (Akreditačná komisia vlády SR, www.akredkom.sk) a v ďalších predmetoch je doplnený podľa obsahu obdobného štúdia niektorých európskych a amerických univerzít tak, aby bol vhodný pre študentov SR i širšieho stredoeurópskeho regiónu. Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity časť štúdia priamo zabezpečuje a časť koordinuje v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Horskou záchrannou službou SR, Spolkom horských vodcov a so zainteresovanými fakultami Žilinskej univerzity v Žiline. Toto interdisciplinárne štúdium je zabezpečované na celouniverzitnej úrovni.
Uplatnenie absolventov je predovšetkým v ochrane prírody a životného prostredia v pozícii strážcov prírody ako aj vedeckých pracovníkov v environmentálnom výskume. Ústav disponuje špičkovými zariadeniami v oblasti molekulovej biológie, zobrazovacej röntgenológie, termovízie, mikroskopie, ekotoxikológie. Vzhľadom na získané vedomosti a zručnosti môžu absolventi pracovať aj v múzeách, lesníctve, požiarnych zboroch, atď. Vzdelanie dáva významné možnosti uplatnenia sa v súkromnom sektore, predovšetkým v cestovnom ruchu (profesionálni sprievodcovia v prírode) a organizáciách zaoberajúcich sa kynológiou, jazdectvom či alpinizmom. Absolvent je schopný manipulovať s divo žijúcimi zvieratami a efektívne sa podieľať na ich manažmente. Uplatňuje sa v spoločných projektoch a úlohách s veterinárnymi a poľnohospodárskymi organizáciami. Môže významnou mierou napomôcť pre efektívne získavanie finančných prostriedkov pre mimovládne organizácie. Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.


Ďalšie podmienky prijatia
1. Bez prijímacej skúšky
a) budú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) z predmetov matematika a biológia do 2,0 (vrátane),
b) budú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) z predmetov matematika a biológia do 1,5 (vrátane),
c) budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiád, SOČ súvisiacich s obsahom študijného programu a umiestnili sa do 3. miesta v celoslovenskom kole. 

Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z podmienok uvedených vyššie v bodoch a)c). Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku.

2. Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška sa koná formou písomného testu z biológie a ústneho pohovoru. Uchádzači sú prijímaní podľa pravidiel výberového konania na základe počtu bodov získaných za dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole z predmetov biológia, geografia a matematika a výsledku prijímacej skúšky.

3. Jazykové predpoklady

Pre štúdium na VUVB je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Štúdium na ústave, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť anglického jazyka minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, vyžaduje sa úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch. Ak zahraniční študenti študujú v anglickom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

1. Bez prijímacej skúšky
a) budú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) z predmetov matematika a biológia do 2,0 (vrátane),
b) budú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) z predmetov matematika a biológia do 1,5 (vrátane),
c) budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiád, SOČ súvisiacich s obsahom študijného programu a umiestnili sa do 3. miesta v celoslovenskom kole.


Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z podmienok uvedených vyššie v bodoch a) až c).Coordinator for students with specific needs

Bc. Jana Závodská

jana.zavodska@uniza.sk

041/5135040Form of entrance exam

Test • Apply the application for study

  31.03.2024

 • Performance of the entrance exam

  - 06.06.2024

 • Submit additional application form

  12.08.2024

 • Performance of the additional entrance exam

  26.08.2024

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • (electronic form)
 • (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Billing information

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700

variabilný symbol: 19031 - bakalárske štúdium

konštantný symbol: 0308

a doklad o zaplatení zaslať na adresu UNIZA spolu s prihláškou - elektronicky.

Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700.

Poznámka: 

Prihlášky sa podávajú na študijné programy. V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez web stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní UNIZA manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

1. životopis,

2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

3. kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy.

Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Jana Závodská – jana.zavodska@uniza.sk
Last update: 10.01.2024 09:20

Draw attention to not topical data