Alpínska a vysokohorská ekológia

Uplatnenie absolventov

Absolvent má všeobecné vedomosti o ekologických javoch a súvislostiach v prírode, o vplyvoch ktoré ich limitujú, alebo rozvíjajú. Dokáže identifikovať a interpretovať interakcie v prostredí podľa svojho zamerania DP (vo vode, v ovzduší, v pôde a na jej povrchu) na základe modelových skupín organizmov (rastlín, živočíchov), údajov získaných zo špecializovaných pracovísk zaoberajúcimi sa monitoringom prostredia alebo na základe zmien v krajine. Dokáže samostatne riešiť niektoré čiastkové úlohy týkajúce sa ochrany a tvorby ŽP. Absolvent sa môže uplatniť v základnom resp. aplikovanom výskume, v špecializovaných činnostiach štátnej ochrany prírody alebo v mimovládnych organizáciách ochranárskeho zamerania. Absolvent chápe základnú problematiku vzájomných vzťahov medzi abiotickými a biotickými zložkami ekosystémov na základe biologických, chemických, krajinárskych, geografických a ochranárskych aspektov prostredia. Dokáže identifikovať ntropogénne vplyvy na prostredie a navrhnúť s tým súvisiacu ochranu ŽP. Pod vedením skúseného odborníka dokáže samostatne riešiť niektoré ľahšie úlohy týkajúce sa ochrany a tvorby ŽP.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí a medzi štátmi nie je platná dohoda o uznávaní VŠ I. stupňa, uchádzač predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na magisterský studijný program alpínska a vysokohorská ekológia je, aby uchádzač počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia získal minimálne 80 kreditov za predmety zamerané na ekologické a environmentálne vedy (ekológia, biológia, geológia, limnológia a ekvivalentné predmety). Uchádzači, ktorí spĺňajú uvedenú podmienku absolvujú ústny pohovor. Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou bakalárskeho štúdia uchádzača a overí znalosť anglického jazyka, ktorá je nevyhnutná pri tvorbe magisterskej práce. Vo výberovom konaní budú zohľadnené dosiahnuté študijné výsledky v bakalárskom štúdiu (poradovník podľa váženého priemeru). Doplňujúce informácie

Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Jana Závodská
tel.: 041/513 50 40
e-mail: jana.zavodska@uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pri prijímacom procese budú zohľadnené výsledky bakalárskeho štúdia. Uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky budú vybraní na základe ústneho pohovoru. Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou bakalárskeho štúdia uchádzača a overí znalosť anglického jazyka, ktorá je nevyhnutná pri tvorbe magisterskej práce. Vo výberovom konaní budú zohľadnené dosiahnuté študijné výsledky v bakalárskom štúdiu (poradovník podľa váženého priemeru).

Ak uchádzač ešte nemá ukončené Bc. štúdium, v termíne podania prihlášok uchádzač pošle zoznam predmetov / kurzov, ktoré má doteraz ukončené ako aj zoznam predmetov, ktoré má zapísané pre posledný semester, spolu s predpokladaným termínom ich ukončenia. Do termínu pre zaslanie doplňujúcich dokumentov pošle konečný výpis a diplom. Ak uchádzač ešte nezískal diplom, musí poslať potvrdenie zo vzdelávacej inštitúcie o tom, že získal titul. Výskumný ústav vysokohorskej
biológie vytvorí predbežný zoznam potenciálnych uchádzačov. Finálne rozhodnutie bude poslané uchádzačom po úspešnom ukončení štúdia a získaní bakalárskeho titulu.Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou z bakalárskeho štúdia účastníka. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 06.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  12.08.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  26.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 19032 - magisterské štúdium

Spôsob úhrady:
platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:
doklad o zaplatení poslať na adresu UNIZA spolu s prihláškou - elektronicky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Jana Závodská – jana.zavodska@uniza.sk
Posledná aktualizácia: 10.01.2024 09:25

Upozorniť na neaktuálne údaje