Alpínska a vysokohorská ekológia

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov
Absolvent má všeobecné vedomosti o ekologických javoch a súvislostiach v prírode, o vplyvoch ktoré ich limitujú, alebo rozvíjajú. Dokáže identifikovať a interpretovať interakcie v prostredí podľa svojho zamerania DP (vo vode, v ovzduší, v pôde a na jej povrchu) na základe modelových skupín organizmov (rastlín, živočíchov), údajov získaných zo špecializovaných pracovísk zaoberajúcimi sa monitoringom prostredia alebo na základe zmien v krajine. Dokáže samostatne riešiť niektoré čiastkové úlohy týkajúce sa ochrany a tvorby ŽP. Absolvent sa môže uplatniť v základnom resp. aplikovanom výskume, v špecializovaných činnostiach štátnej ochrany prírody alebo v mimovládnych organizáciách ochranárskeho zamerania. Absolvent chápe základnú problematiku vzájomných vzťahov medzi abiotickými a biotickými zložkami ekosystémov na základe biologických,´chemických, krajinárskych, geografických a ochranárskych aspektov prostredia. Dokáže identifikovať antropogénne vplyvy na prostredie a navrhnúť s tým súvisiacu ochranu ŽP. Pod vedením skúseného odborníka dokáže samostatne riešiť niektoré ľahšie úlohy týkajúce sa ochrany a tvorby ŽP.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí a medzi štátmi nie je platná dohoda o uznávaní VŠ I. stupňa, uchádzač predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia
Podmienkou je získané vzdelanie 1. stupňa vysokoškolského vzdelania zodpovedajúce bakalárskemu stupňu s minimálne 80 kreditmi za predmety špecializované na ekologické a environmentálne vedy (ekológia, biológia, geológia, limnológia a ekvivalentné predmety), aby boli uchádzači spôsobilí pre magisterský študijný program v oblasti ekológie. Jazykové predpoklady - nevyhnutná je znalosť anglického jazyka v písomnom prejave so schopnosťou tvorby vlastnej magisterskej práce.Doplňujúce informácie

Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Jana Závodská
tel.: 041/513 50 40
e-mail: jana.zavodska@uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pri prijímacom procese budú zohľadnené výsledky bakalárskeho štúdia. Uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky budú vybraní na základe ústneho pohovoru. Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou z bakalárskeho štúdia účastníka.Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou z bakalárskeho štúdia účastníka. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 19032 - magisterské štúdium

Spôsob úhrady:
platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:
doklad o zaplatení poslať na adresu UNIZA spolu s prihláškou

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Jana Závodská – jana.zavodska@uniza.sk
Posledná aktualizácia: 05.06.2020 12:43

Upozorniť na neaktuálne údaje