Alpínska a vysokohorská ekológia

Uplatnenie absolventov

Absolvent má všeobecné vedomosti o ekologických javoch a súvislostiach v prírode, o vplyvoch ktoré ich limitujú, alebo rozvíjajú. Dokáže identifikovať a interpretovať interakcie v prostredí podľa svojho zamerania DP (vo vode, v ovzduší, v pôde a na jej povrchu) na základe: a) modelových skupín organizmov (rastlín, živočíchov), b) údajov získaných zo špecializovaných pracovísk zaoberajúcimi sa monitoringom prostredia; c) zmien v krajine . Dokáže samostatne riešiť niektoré čiastkové úlohy týkajúce sa ochrany a tvorby ŽP.

Absolvent sa môže uplatniť v

a) základnom resp. aplikovanom výskume;

b) špecializovaných činnostiach štátnej ochrany prírody;

c) v mimovládnych organizáciách ochranárskeho zamerania.


Absolvent chápe základnú problematiku vzájomných vzťahov medzi abiotickými a biotickými zložkami ekosystémov na základe biologických, chemických, krajinárskych, geografických a ochranárskych aspektov prostredia. Dokáže identifikovať antropogénne vplyvy na prostredie a navrhnúť s tým súvisiacu ochranu ŽP. Pod vedením skúseného odborníka dokáže samostatne riešiť niektoré ľahšie úlohy týkajúce sa ochrany a tvorby ŽP.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je podľa § 56, ods. 2 zákona o VŠ absolvovanie študijného programu prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).

2. Jazykové predpoklady - Nevyhnutná je znalosť anglického jazyka v písomnom prejave so schopnosťou tvorby vlastnej magisterskej práce.

3. Zdravotná spôsobilosť - nevyžaduje sa lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje sa prihláška bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.Doplňujúce informácie

Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Podmienky štúdia sa riadia príslušnými medzištátnymi alebo bilaterálnymi dohodami.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Jana Závodská
tel.: 041/513 50 40
e-mail: jana.zavodska@uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pri prijímacom procese budú zohľadnené výsledky bakalárskeho štúdia. Uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky budú vybraní na základe ústneho pohovoru. Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou z bakalárskeho štúdia účastníka.Forma prijímacej skúšky

Pravidlá výberového konania:

Podmienkou je získané vzdelanie 1. stupňa vysokoškolského vzdelania zodpovedajúce
bakalárskemu stupňu s minimálne 80 kreditmi za predmety špecializované na environmentálne vedy (ekológia, biológia, geológia, limnológia a ekvivalentné predmety), aby boli uchádzači spôsobilí pre magisterský študijný program v oblasti ekológie.
Obsah a opis druhého stupňa študijného odboru Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií určuje, že podmienkou prijatia na magisterské štúdium v študijných programoch ŠO ekológia je absolvovanie bakalárskeho štúdia v tom istom odbore, resp. príbuzných odboroch (prírodovedné, resp. pôdohospodárske odbory). Tým je zabezpečený spoločný základ najmä z matematiky, štatistiky, fyziky, chémie, geológie, geomorfológie, hydrológie, klimatológie, pedológie, botaniky, zoológie, mikrobiológie, genetiky, fyziológie rastlín a živočíchov, ako aj všetkých základných ekologických disciplín (všeobecná ekológia, autekológia, demekológia, synekológia) pre všetkých študentov tohto odboru (predpokladá sa, že spoločné jadro ŠO ekológia v bakalárskom štúdiu bude tvoriť cca 80% všetkých predmetov). Štúdium v druhom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v treťom stupni. Pri prijímacom procese budú zohľadnené výsledky bakalárskeho štúdia. Uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky budú vybraní na základe ústneho pohovoru. Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou z bakalárskeho štúdia účastníka. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  06.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.04.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  07.08.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  21.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 19032 - magisterské štúdium

Spôsob úhrady:
platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:
doklad o zaplatení poslať na adresu UNIZA spolu s prihláškou

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Jana Závodská – jana.zavodska@uniza.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2018 13:05

Upozorniť na neaktuálne údaje