Alpínska a vysokohorská ekológia

Prospects of graduates

Absolvent má všeobecné vedomosti o ekologických javoch a súvislostiach v prírode, o vplyvoch ktoré ich limitujú, alebo rozvíjajú. Dokáže identifikovať a interpretovať interakcie v prostredí podľa svojho zamerania DP (vo vode, v ovzduší, v pôde a na jej povrchu) na základe modelových skupín organizmov (rastlín, živočíchov), údajov získaných zo špecializovaných pracovísk zaoberajúcimi sa monitoringom prostredia alebo na základe zmien v krajine. Dokáže samostatne riešiť niektoré čiastkové úlohy týkajúce sa ochrany a tvorby ŽP. Absolvent sa môže uplatniť v základnom resp. aplikovanom výskume, v špecializovaných činnostiach štátnej ochrany prírody alebo v mimovládnych organizáciách ochranárskeho zamerania. Absolvent chápe základnú problematiku vzájomných vzťahov medzi abiotickými a biotickými zložkami ekosystémov na základe biologických, chemických, krajinárskych, geografických a ochranárskych aspektov prostredia. Dokáže identifikovať ntropogénne vplyvy na prostredie a navrhnúť s tým súvisiacu ochranu ŽP. Pod vedením skúseného odborníka dokáže samostatne riešiť niektoré ľahšie úlohy týkajúce sa ochrany a tvorby ŽP.Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí a medzi štátmi nie je platná dohoda o uznávaní VŠ I. stupňa, uchádzač predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na magisterský studijný program alpínska a vysokohorská ekológia je, aby uchádzač počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia získal minimálne 80 kreditov za predmety zamerané na ekologické a environmentálne vedy (ekológia, biológia, geológia, limnológia a ekvivalentné predmety). Uchádzači, ktorí spĺňajú uvedenú podmienku absolvujú ústny pohovor. Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou bakalárskeho štúdia uchádzača a overí znalosť anglického jazyka, ktorá je nevyhnutná pri tvorbe magisterskej práce. Vo výberovom konaní budú zohľadnené dosiahnuté študijné výsledky v bakalárskom štúdiu (poradovník podľa váženého priemeru). Additional information

Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch. Coordinator for students with specific needs

Bc. Jana Závodská
tel.: 041/513 50 40
e-mail: jana.zavodska@uniza.skGeneral information on the admission exam

Pri prijímacom procese budú zohľadnené výsledky bakalárskeho štúdia. Uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky budú vybraní na základe ústneho pohovoru. Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou bakalárskeho štúdia uchádzača a overí znalosť anglického jazyka, ktorá je nevyhnutná pri tvorbe magisterskej práce. Vo výberovom konaní budú zohľadnené dosiahnuté študijné výsledky v bakalárskom štúdiu (poradovník podľa váženého priemeru).

Ak uchádzač ešte nemá ukončené Bc. štúdium, v termíne podania prihlášok uchádzač pošle zoznam predmetov / kurzov, ktoré má doteraz ukončené ako aj zoznam predmetov, ktoré má zapísané pre posledný semester, spolu s predpokladaným termínom ich ukončenia. Do termínu pre zaslanie doplňujúcich dokumentov pošle konečný výpis a diplom. Ak uchádzač ešte nezískal diplom, musí poslať potvrdenie zo vzdelávacej inštitúcie o tom, že získal titul. Výskumný ústav vysokohorskej
biológie vytvorí predbežný zoznam potenciálnych uchádzačov. Finálne rozhodnutie bude poslané uchádzačom po úspešnom ukončení štúdia a získaní bakalárskeho titulu.Form of entrance exam

Ústny pohovor bude súvisieť so záverečnou prácou z bakalárskeho štúdia účastníka. • Apply the application for study

  31.03.2024

 • Performance of the entrance exam

  - 06.06.2024

 • Submit additional application form

  12.08.2024

 • Performance of the additional entrance exam

  26.08.2024

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
 • (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Billing information

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 19032 - magisterské štúdium

Spôsob úhrady:
platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:
doklad o zaplatení poslať na adresu UNIZA spolu s prihláškou - elektronicky

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Jana Závodská – jana.zavodska@uniza.sk
Last update: 10.01.2024 09:25

Draw attention to not topical data