Priestorové plánovanie

Absolvent študijného programu priestorové plánovanie v III. stupni štúdia študijného odboru priestorové plánovanie ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno-ekologických, socio-ekonomických, historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov. Skúma procesy priestorového vývoja, identifikuje ich zákony a zákonitosti. Tvorivo navrhuje nové prístupy, nástroje a metódy usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné pre plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku.

Uplatnenie absolventov
Údaje získané z portálu https://uplatnenie.sk/ o absolventoch 3. stupňa odboru Priestorové plánovanie hovoria jednoznačne o tom, že väčšina študentov sa v roku 2019 zamestnalo – 83 % a 17 % ako SZČO a to hlavne v Bratislavskom kraji.Najväčšia skupina sa uplatnila v odvetví - Odborné, vedecké a technické činnosti. Ich priemerná hrubá mesačná mzda bola 3224€. Z týchto údajov je zrejmé, že medzi absolventmi 3.stupňa je 0 nezamestnaných.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The basic acceptance condition to doctoral SP  Spatial Planning  is the academic degree in the second grade of university study.

Another condition for the admission to the PhD. SP BSpatial Planning is the successful passing of the entrance examination and payment of the fee for the provision of the admission procedure.

1.1.   The application forms are delivered in the time determined for the submission of the application forms in the sense of approved period for the admission.

2.2.   The application form needs to be submitted in the electronic form without secured signature using the academic information system of the SUT (hereinafter just ‘AIS’) to 31.5.2023.

The applicant for the study can also deliver the application form in paper outside of AIS in the application form required by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic. to the address: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, study department, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Sending the application form (electronically or by post) together with required annexes stated in point 2.3 is an inevitable condition for a successful submission of the application form for the study at the SUT.

 The applicants who applied for the dissertation theses published by IM SUT can take part in the entrance examination for the study in the full-time and external form of the study in the doctoral SP Spatial Planning and Branch Economics and Management. There is a supervisor for each of the published themes. The applicant for doctoral SP will submit one application form for one of the published thesesDoplňujúce informácie

2.2.   Obligatory documents to the application form:

a)        curriculum vitae,

b)        proof of fee payment for material management of the admission (a receipt of the postal order, bank receipt about money transfer or the account statement from which the fee was paid, the surname and name of the applicant for whom the fee was paid has to be clearly seen), adds just an applicant who did not pay the fee for material management of the admission with the payment card in the  electronic application form in the AIS,

c)         letter of motivation

d)        framework project related to the topic of the dissertation work,

e)        a certified copy of the university diploma proving the completion of the previous second-degree university studies,

f)          a certified copy of the supplement to the diploma or a certified copy of the transcript of completed subjects and completed exams of the previous second-degree university studies.

(In the graduates from SUT, the copy of documents stated in the letters e, f, and g is not the condition, the certificate must be submitted just from the applicants who graduated from SUT).

The applicants with specific needs submit together with the application form also request for assessment of their specific needs and determination of the range of supportive services for the entrance examination in the wording of the guideline of the rector No 5/2013-SR, which is published on the website of SUT: https://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 to allow SUT to create for them adequate conditions to take part in the entrance examination. The applicants with specific needs based on their request and the assessment of their needs will have the form of the entrance examination and its realization performed regarding their specific needs.

 Recommended documents to the application form:

a)   The list of the published and non-published work of the applicant, expert opinions about this work, results of the professional activities

b)   Documents about the participation in students’ competitions, scientific or professional works.

c)    Documents about the participation in the international students’ mobility (ERASMUS+  and others), participation in students’ workshops, Summer school.

 

In case the application form was sent electronically according to the point 2.2, the applicant must also send documents in paper (scanned) and insert them as pdf in the AIS application form.

The admitted applicant shall send the documents according to the point 2.3, letter e) f)  it means the certified copy of the document about the fulfilment of the essential condition for admittance for the study to the study programme and a certified copy of the document about the recognition of the university education of the second grade if required until the day of enrolment at the latest.Podmienky pre zahraničných študentov

Applicants who completed the education necessary for the fulfilment of the essential condition of the acceptance for the study abroad attach the certified copies of the documents about the completion of the previous university study together with their translation into the Slovak language together with the decision about the recognition of the documents  on completed studies issued by the Ministry of Education, Science and Research and Sports of the Slovak Republic under the & 33 or issued by the Ministry of Education, Science and Research and sport following & 39 of the Act No. 422/2015 Coll. on the Recognition of the documents about the education and recognition of professional qualifications and the changes as amended. The provisions of this letter do not apply to applicants who completed university education at a university in the Czech Republic and who provide attachments to the application according to letters e) to f) of this point.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová
e-mail: alexandra.jurkovicova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

The entrance examination is done in Slovak and English language. In the entrance proceeding for the study programmes, which will be done in English, the entrance examination is done just in English.Forma prijímacej skúšky

Framework content of the entrance test

 • Theoretical and professional debate on the chosen dissertation thesis,
 • Assessment of the English language skills of an applicant (in the frame of theoretical and professional debate on the chosen thesis of the dissertation work).
 1. 1.      The way of verification of fulfilment of the conditions for acceptance and assessment of the results of the entrance examination

The entrance examination is done in front of the examination committee appointed by the rector of the SUT that at the non-public session evaluates the fulfilment of the following criteria of the entrance test:

 • Theoretical and professional abilities and predispositions for scientific work and the overall professional level, which he/she showed at the interview about the chosen theme of dissertation work – 0-30 b,
 • The degree of English language skills – 0-20 b,
 • the extent and quality of publication activity - (e.g. publishing in the journal, participation in an international event, contribution to a collection of works and others) – 0-20 b,
 • the results in student scientific and professional work competitions – 0-15 b,
 • The participation in the international student’s mobility  (ERASMUS+, ERASMUS+ International Credit Mobility, CEEPUS, The action Austria - Slovakia, National grant programme of the Slovak Republic and others), participation in students’ workshops, summer school – 0-15 points.

Based on the results of the entrance examination, (the number of acquired points) the applicants who obtained at least 60 points can be accepted for the study. • Podanie prihlášky na štúdium

  22.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bank data

 Beneficiary´s IBAN : SK8881800000007000084007

 Beneficiary´s Account Name:  Slovenská technická univerzita v Bratislave

 Beneficiary´s Address: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

 Country Code: SK

 BIC/SWIFT Beneficiary Bank Code: SPSRSKBA

 Beneficiary Bank :    Štátna pokladnica

                              Radlinského 32

                              810 05 Bratislava

                              Slovakia

Variable symbol (application form in the shop ŠEVT):  9073002324

Variable symbol: number e-application form (application form in the electronic form)

Prefer to fill in the application form electronically, using the Academic Information System AIS

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje