Priestorové plánovanie

Absolvent je vybavený poznatkami pre zvládnutie manažmentu priestorovo - plánovacích činností, analytické práce a manažment v oblasti priestorového rozvoja, poznatkami z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied s dôrazom na aplikáciu v polohe urbanizmu a územného plánovania. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socioekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania, čo ho predurčuje pre zabezpečovanie manažmentu priestorovo-plánovacích a hlavne územnoplánovacích činností, proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordináciu sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností, pri identifikácii a analýzach stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, stanovovaní ich rozvojových potenciálov, spracovávaní operačných rozvojových plánov a projektov a manažovaní realizácie rozvojových koncepcií a výkone územného rozhodovania.

Uplatnenie absolventov
Absolventi bakalárskeho študijného programu priestorové plánovanie sa v európskom priestore etablujú v rôznych profesijných oblastiach. Nielen v samotnom priestorovom plánovaní a osobitne územnoplánovacej praxi a s tým spojených oblastiach plánovacej praxe, v štátnej správe, regionálnej či miestnej samospráve, ale tiež v rôznych iných hospodárskych oblastiach (priemysle, obchode, bankovníctve a pod.) môžu absolventi uplatniť svoje odborné vedomosti. Absolventi nájdu uplatnenie v plánovacom procese, ako aj v manažmente rozvojových projektov, v riadiacom procese územného rozvoja vidieckych sídiel, miest a ich častí, regiónov, na celoštátnej úrovni aj v celoeurópskych štruktúrach. Široké pole ich uplatnenia predstavuje aj súkromný sektor a organizácie tretieho sektoru predovšetkým v polohe priestorových a lokalizačných analýz, príprave projektov a pod. Rôznorodosť rolí zastávaných absolventmi narastá predovšetkým v kontexte integrácie SR do európskych štruktúr a s tým súvisiacich úloh na poli regionálneho rozvoja, pri príprave projektov územných a podnikateľských subjektov s podporou štrukturálnych fondov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
  • Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“) do 30.4.2021(vrátane).
  • Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku vyplnenú mimo AIS na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR na adresu: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.
  základná podmienka: úplné stredné vzdelanie (absolvovanie gymnázia) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (SOŠ) ukončené maturitou ( uchádzači, ktorí absolvujú SŠ po termíne prijímacej skúšky sa maturitným vysvedčením preukazujú dodatočne, ostatní ho predkladajú ako súčasť prihlášky)
 • Ďalšími podmienkami prijatia na štúdium ŠP priestorové plánovanie sú:

  • uchádzači s celkovým študijným priemerom do 2,8 vrátane (bez započítania maturitného ročníka) sa prijímajúbez prijímacej skúšky,

  • uchádzači, s celkovým študijným priemerom nad 2,8 (bez započítania maturitného ročníka) musia úspešne absolvovať prijímaciu skúšku

   a zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

Povinné doklady k prihláške na štúdium

a)Životopis

b)Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok uhradený), ktorý prikladá len uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS.

c) Uchádzači, ktorí maturujú v r. 2021, vypisujú do prihlášky známky a priemery len  z výročných vysvedčení za 1. až 3. ročník (4-ročné štúdium), za 1. až 4. ročník (5-ročné štúdium), ktoré sú potvrdené príslušnou strednou školou. Kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia je potrebné doručiť bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky.

d)Uchádzači, ktorí maturovali skôr ako v roku 2021, priložia kópie všetkých stredoškolských výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia.

e) Uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, priložia doklad o ukončenom úplnom strednom vzdelaní spolu s rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným okresným úradom v sídle kraja podľa miesta ich pobytu v zmysle § 36 alebo 39 zákona č. 422/2015 Z .z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3ASSTU,29.06.2020,

f) Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v anglickom jazyku doložia certifikát o znalosti anglického jazyka / doklad o štátnej skúške z anglického jazyka, TOEFL, IELTS a pod.

g) Uchádzači so špecifickými potrebami predkladajú spolu s prihláškou žiadosť na účely vyhodnotenia ich špecifických potrieb a určenia rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie v zmysle Smernice rektora číslo 5/2013-SR, ktorá je uvedená nahttp://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacej skúšky zo strany STU. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich žiadosť na základe vyhodnotenia ich špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na ich špecifické potreby

V prípade doručenia prihlášky v elektronickej forme, uchádzač doručí aj povinné doklady k prihláške elektronicky (zoskenované) a vložené ako príloha vo formáte pdf. Prijatý uchádzač doručí overenú kópiu dokladu o splnení základnej podmienky prijatia na štúdium študijného programu, ktorým je maturitné vysvedčenie alebo doklad o uznaní úplného stredného vzdelania podľa písm. c) až e)tohto bodu najneskôr v deň zápisu na štúdium.  V prípade, že prihláška nebude obsahovať všetky údaje alebo nebudú k prihláške priložené všetky povinné doklady uvedené v tomto bode, ÚM STU je oprávnený vyzvať uchádzača na odstránenie nedostatkov prihlášky a doplnenie chýbajúcich dokladov v určenom termíne. Ak uchádzač túto povinnosť v stanovenom termíne nesplní, bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium ŠP pre nesplnenie podmienok prijatia na štúdiumPodmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači, ktorí absolvovali vzdelanie potrebné pre splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v zahraničí, priložia overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR v súlade s § 33 alebo vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v anglickom jazyku doložia certifikát o znalosti jazyka / doklad o štátnej skúške z cudzieho jazyka, TOEFL, IELTS a pod. – požadovaná úroveň B2.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 

 • uchádzači s celkovým študijným priemerom do 2,8 vrátane (bez započítania maturitného ročníka) sa prijímajú bez prijímacej skúšky,Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Mariena Bartúnková
e-mail: mariena.bartunkova@stuba.sk

Mgr. Katarína Matúšková

katarina.matuskova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

V jednotlivých častiach prijímacej skúšky môžu uchádzači získať nasledovné bodové ohodnotenie:

- test kreativity  a priestorového vnímania                                           max.60 bodov
- test  logického myslenia a všeobecného prehľadu prírodných

a  spoločenských vied                                                                          max.40 bodov

 

čiže celkovo 100 bodov, pričom úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je podmienené získaním min. 50 bodov.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa uskutočňuje písomnou formou a je anonymná a testová. Cieľom prijímacej skúšky formou testov je overiť schopnosti a predpoklady uchádzačov  o štúdium. Skúška obsahuje testy z priestorovej predstavivosti a špeciálne testy zamerané na kreativitu, priestorové vnímanie, logické myslenie a prehľad uchádzačov v prírodných a spoločenských vedách v rozsahu stredoškolského učiva.Testy

test kreativity a priestorového vnímania

test logického myslenia a všeobecného prehľadu prírodných a spoločenských vied • Podanie prihlášky na štúdium

  16.05.2022 - 17.05.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  25.05.2022 - 04.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
130


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN platobného účtu:SK8881800000007000084007

 Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Kód krajiny: SK

 BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA

Banka príjemcu:   Štátna pokladnica

                          Radlinského 32

                           810 05 Bratislava

                           Slovakia

Variabilný symbol (pri platbe bez elektronickej prihlášky): 9072002223

Variabilný symbol (pri platbe za elektronickú prihlášku generovanú cez AIS): číslo elektronickej prihlášky vygenerované systémom AIS

Uprednostniť platbu cez AIS.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje