Priestorové plánovanie

Absolvent je vybavený poznatkami pre zvládnutie manažmentu priestorovo - plánovacích činností, analytické práce a manažment v oblasti priestorového rozvoja, poznatkami z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied s dôrazom na aplikáciu v polohe urbanizmu a územného plánovania. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socioekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania, čo ho predurčuje pre zabezpečovanie manažmentu priestorovo-plánovacích a hlavne územnoplánovacích činností, proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordináciu sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností, pri identifikácii a analýzach stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, stanovovaní ich rozvojových potenciálov, spracovávaní operačných rozvojových plánov a projektov a manažovaní realizácie rozvojových koncepcií a výkone územného rozhodovania.

Uplatnenie absolventov
Údaje získané z portálu https://uplatnenie.sk/ o absolventoch 1. stupňa odboru Priestorové plánovanie hovoria jednoznačne o tom, že väčšina študentov pokračuje vo vzdelávaní (73% v roku 2018 a 94% v roku 2019) a zostávajúci absolventi sa zamestnali alebo pôsobia ako SZČO. Z tohto údaju je zrejmé, že medzi absolventmi 1.stupňa je 0 nezamestnaných.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
  • Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“) do 30.4.2023(vrátane).
  • Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku vyplnenú mimo AIS na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR na adresu: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.
  Základná podmienka prijatia: získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku podľa predchádzajúcej vety možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov (ďalej len „VŠP“).
 • Ďalšími podmienkami prijatia na štúdium ŠP priestorové plánovanie sú:

  a) úspešné vykonanie prijímacej skúšky, pričom
  a1) uchádzačom s celkovým študijným priemerom zo strednej školy do 2,8 vrátane (bez započítania maturitného ročníka) je prijímacia skúška odpustená,
  a2) uchádzači, ktorí absolvovali štúdium s celkovým študijným priemerom zo strednej školy nad 2,8 (bez započítania maturitného ročníka), musia úspešne absolvovať prijímaciu skúšku,
  b) znalosť jazyka uskutočňovania študijného programu,
  c) zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

Povinné doklady k prihláške na štúdium

a)Životopis

b)Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok uhradený), ktorý prikladá len uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS.

c) Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2022/2023, vpisujú do prihlášky známky z predmetov a priemery len z výročných vysvedčení za 1. až 3. ročník (4-ročné štúdium), za 1. až 4. ročník (5-ročné štúdium), ktoré sú potvrdené príslušnou strednou školou. Osvedčené kópie vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia je potrebné doručiť bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky.
d) Uchádzači, ktorí maturovali skôr ako v školskom roku 2022/2023, priložia osvedčené kópie všetkých stredoškolských výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia.
e) Uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, priložia osvedčené kópie dokladu o ukončenom úplnom strednom vzdelaní spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka a s rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným regionálnym úradom 

školskej správy v zmysle § 36 alebo 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovenia tohto písmena sa nevzťahujú na uchádzačov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium na strednej škole v Českej republike, ktorí prikladajú k prihláške prílohy podľa písm. c) alebo d) tohto bodu.
f) Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, na preukázanie splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium môžu predložiť namiesto dokladov podľa písmena e) tohto bodu čestné vyhlásenie, potvrdenie o vykonaní testu všeobecných študijných predpokladov (ďalej len „VŠP“) a kópiu dokladu o udelení azylu, poskytnutí doplnkovej ochrany alebo poskytnutí dočasného útočiska. Podmienka preukázania testom VŠP sa považuje za splnenú, ak úspešnosť testu VŠP je najmenej 50 %, ak sa test VŠP skladá z viacerých častí, úspešnosť každej časti je najmenej 50 %; v prípade certifikátu SCIO percentil každej časti testu VŠP je najmenej 50.
g) Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program uskutočňovaný výlučne v anglickom jazyku, priložia doklad preukazujúci znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1, ktorým môže byť certifikát o znalosti anglického jazyka, doklad o vykonaní štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, TOEFL, IELTS a pod. Podmienka preukázania znalosti anglického jazyka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak je uchádzač absolventom alebo študentom posledného ročníka bilingválneho gymnázia s vyučovacím jazykom anglickým.
h) Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, priložia doklad preukazujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1. Za doklad preukazujúci znalosť slovenského jazyka sa považuje aj doklad o vykonaní maturitnej skúšky zo slovenského jazyka alebo z českého jazyka. Podmienka preukázania znalosti slovenského jazyka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak uchádzač vykoná maturitnú skúšku zo slovenského jazyka alebo z českého jazyka v školskom roku 2022/2023.
i) Uchádzači so špecifickými potrebami predkladajú spolu s prihláškou žiadosť na účely vyhodnotenia ich špecifických potrieb a určenia rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie v zmysle Smernice rektora číslo 5/2013-SR, ktorá je uvedená na http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacej skúšky zo strany STU. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich žiadosť na základe vyhodnotenia ich špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na ich špecifické potreby.

V prípade doručenia prihlášky v elektronickej forme, uchádzač doručí povinné prílohy k prihláške aj elektronicky (zoskenované) a vložené ako príloha vo formáte pdf. Podmienečne prijatý uchádzač doručí doklady preukazujúce splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium študijného programu podľa písm. c) až f) tohto bodu najneskôr v deň zápisu na štúdium.
V prípade, ak prihláška nebude obsahovať všetky údaje alebo nebudú k prihláške priložené všetky povinné prílohy uvedené v tomto bode, ÚM STU je oprávnený vyzvať uchádzača na odstránenie nedostatkov prihlášky a doplnenie chýbajúcich príloh v určenom termíne. Ak uchádzač túto povinnosť v stanovenom termíne nesplní, bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium ŠP pre nesplnenie podmienok prijatia na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, priložia osvedčené kópie dokladu o ukončenom úplnom strednom vzdelaní spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka a s rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným regionálnym úradom školskej správy v zmysle § 36 alebo 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v anglickom jazyku doložia certifikát o znalosti jazyka / doklad o štátnej skúške z cudzieho jazyka, TOEFL, IELTS a pod. – požadovaná úroveň B1.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 

 • uchádzači s celkovým študijným priemerom do 2,8 vrátane (bez započítania maturitného ročníka) sa prijímajú bez prijímacej skúšky,Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová

alexandra.jurkovicova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

V jednotlivých častiach prijímacej skúšky môžu uchádzači získať nasledovné bodové ohodnotenie:

- test kreativity  a priestorového vnímania                                           max.60 bodov
- test  logického myslenia a všeobecného prehľadu prírodných

a  spoločenských vied                                                                          max.40 bodov

 

čiže celkovo 100 bodov, pričom úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je podmienené získaním min. 50 bodov.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa uskutočňuje písomnou formou a je anonymná a testová. Cieľom prijímacej skúšky formou testov je overiť schopnosti a predpoklady uchádzačov  o štúdium. Skúška obsahuje testy z priestorovej predstavivosti a špeciálne testy zamerané na kreativitu, priestorové vnímanie, logické myslenie a prehľad uchádzačov v prírodných a spoločenských vedách v rozsahu stredoškolského učiva.Testy

test kreativity a priestorového vnímania

test logického myslenia a všeobecného prehľadu prírodných a spoločenských vied • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
120


Aktuálny počet podaných prihlášok:
218


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN platobného účtu:SK8881800000007000084007

 Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Kód krajiny: SK

 BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA

Banka príjemcu:   Štátna pokladnica

                          Radlinského 32

                           810 05 Bratislava

                           Slovakia

Variabilný symbol (pri platbe bez elektronickej prihlášky): 9071002324

Variabilný symbol (pri platbe za elektronickú prihlášku generovanú cez AIS): číslo elektronickej prihlášky vygenerované systémom AIS

Uprednostniť platbu cez AIS.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje