Investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Absolvent dokáže riešiť čiastkové problémy priemyselných podnikov, ktoré sa týkajú najmä odborných manažérskych, technických, ekonomických, informačných, právnych a ďalších otázok podnikových procesov. Dokáže analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní, nakoľko získa znalosti z riadenia z technického, technologického a výrobného procesu a logistiky.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania Investičné plánovanie v priemyselnom podniku prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania má širokospektrálne prírodovedné poznatky a technický pohľad na využitie poznatkov v priemyselnej a investičnej praxi a je odborníkom so samostatnou rozhodovacou právomocou s analytickým myslením. Ďalej dokáže riešiť parciálne problémy priemyselných podnikov, ktoré sa týkajú najmä odborných manažérskych, technických, technologických, ekonomických, informačných, právnych a ďalších otázok podnikových procesov a analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní a vie analyzovať možnosti optimalizácie nákladov podniku už pri ich vzniku a využívať získané poznatky nielen pri riadení projektov a procesov (procesný controlling), ale aj pri plánovaní budúcich investícií. Vzhľadom na úroveň vedomostí, ktoré absolvent dosiahne v štúdiu, sa v praxi uplatní uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný zamestnanec v oblasti plánovania, riadenia a hodnotenia investícií a tiež vo funkcii controllera, ktorý musí v každom čase operatívne poskytnúť vedeniu podniku transparentné a aktuálne hodnoty a výsledky týkajúce sa firemnej politiky, cez stratégiu a operatívne plánovanie až po každodenné rutinné činnosti predovšetkým v priemyselných podnikoch, v developerských spoločnostiach ako aj v štátnej správe.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The application forms are delivered in the time determined for the submission of the application forms in the sense of approved period for the admission to 30.4.2023.

2.2.  The application form needs to be submitted in the electronic form without secured signature using the academic information system of the SUT (herein after just ‘AIS’).

An applicant for the study might deliver also paper form of the application form filled out of AIS on the application form prescribed by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic to the address: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, study department, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Posting of the application form (electronically or by mail) together with required attachments stated in the count 2.3. Is an inevitable condition for the successful submission of the application form for the study at the SUT.

The basic condition for admission to study in the SP of the first grade is acquiring of the complete secondary school education or secondary professional education,payment for the costs for the entrance test and the certificate of knowledge of the English language ( TOEFL, IELTS, ets.).

Further conditions for acceptance for the study of the SP Investment planning in the industrial enterprise are:

a)        Successful completion of the entrance examination while

a1)         Applicants with the school leaving certificate in mathematics and an overall study average from secondary school up to 2.8, including (without calculating the school results from the last year),do not have to undergo ethe entrance examination,

a2)    Applicants, who do not pass the school leaving exam in mathematics, and whose total average from the secondary school is up to 2.0, including (without counting the last school year), do nothave to undergo the entrance examination,

a3)   The graduates the applicants who do not meet the conditions according to the letter a1) or) a2 must undergo the entrance test successfully,

b)        Language competence of the provided study programme,

c)        Payment of the fee for the provision of the entrance examination.Doplňujúce informácie

Obligatory documents to application for study:

a)   Curriculum vitae

b)   Document proving the payment of the fee for material management of the admission (a receipt of the postal order, bank receipt about money transfer or the account statement from which the fee was paid, the Surname and Name of the applicant for whom the fee was paid has to be visible), adds just an applicant who did not pay the fee for material management of the admission with the payment card in the application of the electronic application form in the AIS.

c)    Applicants who sit for leaving examination in the school year 2022/2023 fill in the application form marks from the subject and averages just from annual school reports for the 1st up to 3rd year (4-year study), for the 1st to 4th year (5-year study), which are confirmed by the seal and signature of the secondary school representative.Certified copies of the certificate from the last year of secondary school andthe school leaving certificate must be delivered immediately after passing the school leaving examination.

d)   Applicants who passed the school leaving examination earlier than 2022/ 2023 shall enclose certified copies of all secondary school annual and school leaving certificates.

e)    Applicants who passed the school leaving examination abroad shall enclose a certified document about completed secondary education together with the decision about the recognition of the document issued by the district office in the seat of the region in the wording of § 36 or 39 of the Act No. 422/2015 Coll. on Recognition of Documents on Education and Recognition of Professional Qualifications and on changing and amending specific laws as amended. The provisions of this letter do not apply to applicants who completed secondary education at a high school in the Czech Republic and who attach attachments to the application according to letter c) or d) of this point.

f)     In the case of persons who have been granted asylum, provided with supplementary protection or provided with temporary refuge, to prove that they have met the primary conditions for admission to study, they may submit an affidavit, confirmation of the completion of the test of general study prerequisites (from now on referred to as " GSP") and a copy of the document on the granting of asylum, the provision of supplementary protection or the provision of temporary refuge. The condition of proving the GSP test is considered fulfilled if the success rate of the GSP test is at least 50%, if the GSP test consists of several parts, the success rate of each part is at least 50%; in the case of the SCIO certificate, the percentile of each part of the GSP test is at least 50.

g)    Applicants who apply for a study program conducted exclusively in the English language must attach a document proving knowledge of the English language at least at the B1 level, which can be a certificate of knowledge of the English language, proof of passing a state language exam in English, TOEFL, IELTS, etc. The condition of proving knowledge of the English language is also considered fulfilled if the applicant is a graduate or a student in the last year of a bilingual grammar school with English as the language of instruction. 

h)   Applicants with specific needs submit with their application form also application form for assessment of their specific needs and determination of the extent of supportive services for admission in the sense of Rector’s Directive No 5/2013-SR, which is published on  http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 due to the creation of adequate conditions for participation in the entrance test from the side of the SUT.        The applicants with specific needs at their own request based of the assessment of their specific needs will have the form and way of taking part in the entrance examination with considering their specific needs.

In case of delivered application form electronically, an applicant will deliver also required documents to the application form scanned and inserted as an pdf attachment. Accepted applicant will deliver the certified copy of the document on fulfilled condition for the acceptance for the study of the study programme, which is the school-leaving certificate or the document proving the recognition of the completed secondary education according to letter c) up to f) of this paragraph in the day of the enrolment for the study at the latest.

In case the application form does not contain all data or not all required documents published in this point are attached, the IM SUT is entitled to ask the applicants to fix the drawbacks of the application form and  the completion of the missing documents in the determined time. If applicants do not fulfil this condition in the given time, they will receive the decision about not acceptance for the study in SP due to not fulfilment of conditions for acceptance to the study.Podmienky pre zahraničných študentov

The applicants who apply for the study programme in the English Language submit the certificate on the knowledge of language/the document on the state examination in the English language, TOEFL, IELTS and so on.

For the students applying to study  in English language the certificate level B1 is required.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

a)        The graduates from the secondary school with the school-leaving examination in mathematics with the average up to 2.8 including (without counting the last year)do not have to undergo the entrance test.

b)        Graduates from the secondary schools, who do not pass school leaving exam in mathematics, but their average is up to 2.0 including (without counting the last school year)do not have to undergo the school leaving exam.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová

alexandra.jurkovicova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

The applicants might gain in point evaluation for the entrance test

in Mathematicsmaximum overall 100 points,

successful passing of the entrance examination is conditioned by gaining minimum 50 pointsForma prijímacej skúšky

The entrance test is written and anonymous.Testy

test in Mathematics  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
36


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bank Data

Beneficiary ́s IBAN : SK8881800000007000084007

Beneficiary ́s Account Name: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Beneficiary ́s Address: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Country Code: SKBIC/SWIFT

Beneficiary Bank Code: SPSRSKBA

Beneficiary Bank :Štátna pokladnica Radlinského 32810 05 BratislavaSlovakia

Variable symbol (application form in the shop ŠEVT): 9071002324

Variable symbol: number e-application form (application form in the electronic form)

Prefer to fill in the application form electronically, using the Academic Information System AIS 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje