Investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Absolvent dokáže riešiť čiastkové problémy priemyselných podnikov, ktoré sa týkajú najmä odborných manažérskych, technických, ekonomických, informačných, právnych a ďalších otázok podnikových procesov. Dokáže analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní, nakoľko získa znalosti z riadenia z technického, technologického a výrobného procesu a logistiky.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania Investičné plánovanie v priemyselnom podniku prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania má širokospektrálne prírodovedné poznatky a technický pohľad na využitie poznatkov v priemyselnej a investičnej praxi a je odborníkom so samostatnou rozhodovacou právomocou s analytickým myslením. Ďalej dokáže riešiť parciálne problémy priemyselných podnikov, ktoré sa týkajú najmä odborných manažérskych, technických, technologických, ekonomických, informačných, právnych a ďalších otázok podnikových procesov a analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní a vie analyzovať možnosti optimalizácie nákladov podniku už pri ich vzniku a využívať získané poznatky nielen pri riadení projektov a procesov (procesný controlling), ale aj pri plánovaní budúcich investícií. Vzhľadom na úroveň vedomostí, ktoré absolvent dosiahne v štúdiu, sa v praxi uplatní uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný zamestnanec v oblasti plánovania, riadenia a hodnotenia investícií a tiež vo funkcii controllera, ktorý musí v každom čase operatívne poskytnúť vedeniu podniku transparentné a aktuálne hodnoty a výsledky týkajúce sa firemnej politiky, cez stratégiu a operatívne plánovanie až po každodenné rutinné činnosti predovšetkým v priemyselných podnikoch, v developerských spoločnostiach ako aj v štátnej správe.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“) do 30.4.2023 (vrátane).
 • Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku vyplnenú mimo AIS na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR na adresu: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium ŠP prvého stupňa  je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku podľa predchádzajúcej vety možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov (ďalej len „VŠP“).

  Ďalšími podmienkami prijatia na štúdium ŠP investičné plánovanie v priemyselnom podniku sú:

  a) úspešné vykonanie prijímacej skúšky, pričom
  a1) uchádzačom s maturitou z matematiky a s celkovým študijným priemerom zo strednej školy do 2,8 vrátane (bez započítania maturitného ročníka) je prijímacia skúška odpustená,
  a2) uchádzačom, ktorí nematurujú z matematiky, a ich celkový študijný priemer zo strednej školy je do 2,0 vrátane (bez započítania maturitného ročníka) je prijímacia skúška odpustená,
  a3) uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky podľa písm. a1) alebo a2), musia úspešne absolvovať prijímaciu skúšku,
  b) znalosť jazyka uskutočňovania študijného programu,
  c) zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Povinné doklady k prihláške na štúdium

a)   Životopis

b)   Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok uhradený), ktorý prikladá len uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS.

c) Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2022/2023, vypisujú do prihlášky známky z predmetov a priemery len z výročných vysvedčení za 1. až 3. ročník (4-ročné štúdium), za 1. až 4. ročník (5-ročné štúdium), ktoré sú potvrdené príslušnou strednou školou. Osvedčené kópie vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia je potrebné doručiť bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky.

d) Uchádzači, ktorí maturovali skôr ako v školskom roku 2022/2023, priložia osvedčené kópie všetkých stredoškolských výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia.
e) Uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, priložia osvedčené kópie dokladu o ukončenom úplnom strednom vzdelaní spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka a s rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným regionálnym úradom školskej správy v zmysle § 36 alebo 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovenia tohto písmena sa nevzťahujú na uchádzačov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium na strednej škole v Českej republike, ktorí prikladajú k prihláške prílohy podľa písm. c) alebo d) tohto bodu.
f) Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, na preukázanie splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium môžu predložiť namiesto dokladov podľa písmena e) tohto bodu čestné vyhlásenie, potvrdenie o vykonaní testu všeobecných študijných predpokladov (ďalej len „VŠP“) a kópiu dokladu o udelení azylu, poskytnutí doplnkovej ochrany alebo poskytnutí dočasného útočiska. Podmienka preukázania testom VŠP sa považuje za splnenú, ak úspešnosť testu VŠP je najmenej 50 %, ak sa test VŠP skladá z viacerých častí, úspešnosť každej časti je najmenej 50 %; v prípade certifikátu SCIO percentil každej časti testu VŠP je najmenej 50.
g) Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program uskutočňovaný výlučne v anglickom jazyku, priložia doklad preukazujúci znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1, ktorým môže byť certifikát o znalosti anglického jazyka, doklad o vykonaní štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, TOEFL, IELTS a pod. Podmienka preukázania znalosti anglického jazyka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak je uchádzač absolventom alebo študentom posledného ročníka bilingválneho gymnázia s vyučovacím jazykom anglickým.
h) Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku priložia doklad preukazujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1. Za doklad preukazujúci znalosť slovenského jazyka sa považuje aj doklad o vykonaní maturitnej skúšky zo slovenského jazyka alebo z českého jazyka. Podmienka preukázania znalosti slovenského jazyka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak uchádzač vykoná maturitnú skúšku zo slovenského jazyka alebo z českého jazyka v školskom roku 2022/2023.

i) Uchádzači so špecifickými potrebami predkladajú spolu s prihláškou žiadosť na účely vyhodnotenia ich špecifických potrieb a určenia rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie v zmysle Smernice rektora číslo 5/2013-SR, ktorá je uvedená na http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacej skúšky zo strany STU. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich žiadosť na základe vyhodnotenia ich špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na ich špecifické potreby.

V prípade doručenia prihlášky v elektronickej forme, uchádzač doručí povinné doklady k prihláške aj elektronicky (zoskenované) a vložené ako príloha vo formáte pdf. Podmienečne prijatý uchádzač doručí doklady preukazujúce splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium študijného programu podľa písm. c) až f) tohto bodu najneskôr v deň zápisu na štúdium.

V prípade, že prihláška nebude obsahovať všetky údaje alebo nebudú k prihláške priložené všetky povinné doklady uvedené v tomto bode, ÚM STU je oprávnený vyzvať uchádzača na odstránenie nedostatkov prihlášky a doplnenie chýbajúcich dokladov v určenom termíne. Ak uchádzač túto povinnosť v stanovenom termíne nesplní, bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium ŠP pre nesplnenie podmienok prijatia na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači, ktorí absolvovali vzdelanie potrebné pre splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v zahraničí, priložia overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR v súlade s § 33 alebo vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v anglickom jazyku doložia certifikát o znalosti jazyka / doklad o štátnej skúške z cudzieho jazyka, TOEFL, IELTS a pod. – požadovaná úroveň B1Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • absolventi stredných škôl s maturitou z matematiky  a s celkovým študijným priemerom do 2,8 (bez započítania maturitného ročníka) sa prijímajú bez prijímacej skúšky.
 • uchádzači, ktorí nematurujú z matematiky, ale ich študijný priemer je do 2,0 (bez zarátania maturitného ročníka) sa prijímajú bez prijímacej skúšky.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová

alexandra.jurkovicova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Prijímacia skúška sa uskutočňuje písomnou formou a je anonymná. Skúška obsahuje písomnú časť z matematiky  v rozsahu stredoškolského učiva.


Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

Uchádzači môžu získať v bodovom hodnotení za prijímaciu skúšku

z matematiky                                                                       max. 100 bodov,

pričom úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je podmienené získaním min. 50 bodov. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
220


Aktuálny počet podaných prihlášok:
513


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie

IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007

Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Kód krajiny: SK

 

BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA

 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

Slovakia

 

Variabilný symbol (pri platbe bez elektronickej prihlášky): 9071002324

 

Variabilný symbol (pri platbe za elektronickú prihlášku generovanú cez AIS): číslo elektronickej prihlášky vygenerované systémom AIS

Uprednostniť platbu cez AIS

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje