Priestorové plánovanie

Absolvent študijného programu priestorové plánovanie v III. stupni štúdia študijného odboru priestorové plánovanie ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno-ekologických, socio-ekonomických, historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov. Skúma procesy priestorového vývoja, identifikuje ich zákony a zákonitosti. Tvorivo navrhuje nové prístupy, nástroje a metódy usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné pre plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku.

Uplatnenie absolventov
Údaje získané z portálu https://uplatnenie.sk/ o absolventoch 3. stupňa odboru Priestorové plánovanie hovoria jednoznačne o tom, že väčšina študentov sa v roku 2019 zamestnalo – 83 % a 17 % ako SZČO a to hlavne v Bratislavskom kraji.Najväčšia skupina sa uplatnila v odvetví - Odborné, vedecké a technické činnosti. Ich priemerná hrubá mesačná mzda bola 3224€. Z týchto údajov je zrejmé, že medzi absolventmi 3.stupňa je 0 nezamestnaných.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

2.2.  Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“).

Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku vyplnenú mimo AIS na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR na adresu: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Odoslanie prihlášky (elektronicky alebo poštou) spolu s požadovanými prílohami uvedenými v bode 2.3. je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné podanie prihlášky na štúdium na STU do 31.5.2023.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium doktorandských študijných programov priestorové plánovanie a odvetvové ekonomiky a manažment je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

 Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium doktorandských študijných programov priestorové plánovanie a odvetvové ekonomiky a manažment je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky a zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

 2.3.  Povinné doklady k prihláške na štúdium

a)        životopis,

b)        doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok uhradený); doklad podľa tohto písmena prikladá len uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS.

c)         motivačný list,

d)        rámcový projekt k téme  dizertačnej práce,

e)        kópia vysokoškolského diplomu,

f)          kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov o vykonaných skúškach, (Prijatí uchádzači sú povinní najneskôr v deň určený na zápis predložiť overenú kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní. U absolventov STU overená kópia dokladov uvedených v písm. e) a f) nie je podmienkou, overenie platí iba pre uchádzačov mimo STU).

uchádzači so špecifickými potrebami predkladajú spolu s prihláškou žiadosť na účely vyhodnotenia ich špecifických potrieb a určenia rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie v zmysle smernice rektora číslo 5/2013-SR, ktorá je uvedená na webovej stránke STU: https://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacej skúšky zo strany STU. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich žiadosť na základe vyhodnotenia ich špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na ich špecifické potreby.

2.4. Odporúčané doklady k prihláške:

a)        zoznam publikovaných i nepublikovaných prác uchádzača, odborných posudkov o týchto prácach, výsledkov odbornej činnosti

b)        doklady o účasti na súťažiach študentských, vedeckých a odborných prác

c)         doklady o účasti na zahraničnej študentskej mobilite (ERASMUS+ a iné), účasť na študentských workshopoch, Letnej škole.Podmienky pre zahraničných študentov

a)        Uchádzači, ktorí absolvovali vzdelanie potrebné pre splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v zahraničí, priložia osvedčené kópie dokladu o absolvovaní predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania druhého stupňa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka a s rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v Slovenskej Republike v súlade s § 33 alebo vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovenia tohto písmena sa nevzťahujú na uchádzačov, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium na vysokej škole v Českej republike, ktorí prikladajú k prihláške prílohy podľa písm. e) až f) tohto bodu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová
e-mail: alexandra.jurkovicova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 Prijímacieho konania na štúdium doktorandských študijných programov priestorové plánovanie a odvetvové ekonomiky a manažment v dennej a externej forme štúdia sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí sa prihlásili na témy dizertačných prác vypísané ÚM STU. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o štúdium sa prihlási jednou prihláškou na jednu z vypísaných tém.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška v študijných programoch uskutočňovaných v slovenskom jazyku sa koná v slovenskom a anglickom jazyku, prijímacia skúška v študijných programoch uskutočňovaných v anglickom jazyku sa koná len v anglickom jazyku.

Rámcový obsah prijímacej skúšky

  • teoreticko-odborná rozprava k vybranej téme dizertačnej práce,
  • zistenie jazykových schopností uchádzača z anglického jazyka (v rámci teoreticko-odbornej rozpravy k vybranej téme dizertačnej práce).
  • Na základe výsledkov prijímacej skúšky (celkového počtu získaných bodov) môžu byť na štúdium prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu najmenej 60 bodov.


  • Podanie prihlášky na štúdium

    22.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie

IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007

Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Kód krajiny: SK

BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

Slovakia

Variabilný symbol (pri platbe bez elektronickej prihlášky): 9073002324

Variabilný symbol (pri platbe za elektronickú prihlášku generovanú cez AIS): číslo elektronickej prihlášky vygenerované systémom AIS

Uprednostniť platbu cez AIS.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje