Priestorové plánovanie

Absolvent je vybavený poznatkami pre zvládnutie manažmentu priestorovo - plánovacích činností, analytické práce a manažment v oblasti priestorového rozvoja, poznatkami z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied s dôrazom na aplikáciu v polohe urbanizmu a územného plánovania. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socioekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania, čo ho predurčuje pre zabezpečovanie manažmentu priestorovo-plánovacích a hlavne územnoplánovacích činností, proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordináciu sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností, pri identifikácii a analýzach stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, stanovovaní ich rozvojových potenciálov, spracovávaní operačných rozvojových plánov a projektov a manažovaní realizácie rozvojových koncepcií a výkone územného rozhodovania.

Uplatnenie absolventov
Absolventi bakalárskeho študijného programu priestorové plánovanie sa v európskom priestore etablujú v rôznych profesijných oblastiach. Nielen v samotnom priestorovom plánovaní a osobitne územnoplánovacej praxi a s tým spojených oblastiach plánovacej praxe, v štátnej správe, regionálnej či miestnej samospráve, ale tiež v rôznych iných hospodárskych oblastiach (priemysle, obchode, bankovníctve a pod.) môžu absolventi uplatniť svoje odborné vedomosti. Absolventi nájdu uplatnenie v plánovacom procese, ako aj v manažmente rozvojových projektov, v riadiacom procese územného rozvoja vidieckych sídiel, miest a ich častí, regiónov, na celoštátnej úrovni aj v celoeurópskych štruktúrach. Široké pole ich uplatnenia predstavuje aj súkromný sektor a organizácie tretieho sektoru predovšetkým v polohe priestorových a lokalizačných analýz, príprave projektov a pod. Rôznorodosť rolí zastávaných absolventmi narastá predovšetkým v kontexte integrácie SR do európskych štruktúr a s tým súvisiacich úloh na poli regionálneho rozvoja, pri príprave projektov územných a podnikateľských subjektov s podporou štrukturálnych fondov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The application form needs to be submitted in the electronic form without secured signature using the academic information system of the SUT(from now onjust 'AIS'). An applicant for the study might also delive rpaper form of the application form filled out the AIS on the application form prescribed by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republicto the address: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, study department, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Posting of the application form (electronically or by mail) together with required attachments stated in the count 2.3. It is an inevitable condition for thesuccessful submission of the application form for the study at the SUT to 30.4.2022.

The basic condition for admissionto study in the SP of the first grade is acquiring of the complete secondary school education or secondary professional education and payment for the costs for he admission examination. Further conditions for acceptancefor the study of the SP Spatial Planning are:

a)Applicants with the overall study average from the secondary school up to 2.8 including (without calculating the school results from the last year) do not have to undergo the entrance test.

b)Applicants who graduated with the overall average from the secondary school over 2.8 (without counting the last school year) have to pass the entrance test successfully

and

to pay entrance test fee for the provision of the entrance test

.Doplňujúce informácie

2.3.Requireddocuments to the acceptancefor study:

a)Curriculum vitae

b)Proof of payment of the fee for material management of the admission (a receipt of the postal order, bank receipt about money transfer or the account statement, from which the fee was paid, the readable name and surname of the applicant forwhom the fee was paid has to be clear), adds just an applicant who did not pay the fee for material management of the admission with the payment card in the application of the electronic application form in the AIS.

c)Applicants who sit for leaving examination in 2022 fill in the application form marks and averages just from annual school reports for the 1st up to 3rd year (4-year study), for the 1st to 4th year (5-year study), which are confirmed by the seal and signature of the secondary school representative. The certified copy of the school leaving certificate is necessary to be delivered just after passing the school-leaving examination.

d)Applicants who passed the school-leaving examination earlier than in 2021shall enclose certified copies of secondary school annual certificates and school leaving certificate.

e)Applicants who passed the school-leaving examination abroadshall enclose a certified document about completed secondary education together with the decision about the recognition of the document issued by the district office in the seat of the region in the wording of § 36 or 39 of the Act No. 422/2015 Coll. on recognition of documents on education and on recognition of professional qualifications and on changing and amending certain laws as amended.

f)The applicants who apply for the study programme in the English languagesubmit the certificate on the knowledge of language/the document on the state examination in the English language, TOEFL, IELTS and so on.

g)Applicants with specific needs submit with their application form also application form for assessment of their specific needs and determination of the extent of supportive services for admission in the sense of Rector's Directive No 5/2013-SR, which is published on http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717due to the creation of adequate conditions for participation in the entrance test from the side of the SUT.The applicants with specific needs at their request based onthe assessment of their specific needs will have the form and way of taking part in the entrance examination with considering theirspecific needs

In case of delivered application form electronically, an applicant will deliver also required documents to the application form scanned and inserted as a pdf attachment. Accepted applicant will deliver the certified copy of the document on the fulfilled condition for the acceptance for the study of the study programme, which is the school-leaving certificate or the document proving the recognition of the completed secondary education according to letter c) up to e) of this paragraph in theday of the enrolment for the study at the latest. In case the application form does not contain all data or not all required documents published in this point are attached, the IM SUT is entitled to ask the applicants to fix the drawbacks of the application form and the completion of the missing documents in the determined time. If applicants do not fulfil this condition in the given time, they will receive the decision about not acceptance for the study in SP due to not fulfilment of conditions for acceptance to the study.Podmienky pre zahraničných študentov

  For the students applying to study  in English language the certificate level B2 is required.  Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

  Applicants with the overall study average from the secondary school up to 2.8 including (without calculating the school results from the last year) do not have to undergo the entrance tes  Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

  PhDr. Mariena Bartúnková
  e-mail: mariena.bartunkova@stuba.sk

  Mgr. Katarína Matúšková

  katarina.matuskova@stuba.sk  Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  In particular parts of the entrance examination,the applicant can gain the following points: -Creativity test and test of spatial perception maximum60 points

  -Test of logical thinking and general knowledge in natural and social sciences maximum40 points.

  The applicant might gain a maximum of 100 points,successful passing of the entrance examination is conditioned by gaining a minimum 50 points.  Forma prijímacej skúšky

  The entrance examination is done as a written test and it is anonymous  Testy

  -Creativity test and test of spatial perception

  -Test of logical thinking and general knowledge in natural and social sciences  • Podanie prihlášky na štúdium

   12.01.2022 - 30.04.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

   25.05.2022 - 31.07.2022

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
  15


  Aktuálny počet podaných prihlášok:
  27


  Ročné školné
  Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
  Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €

  Poplatok za prijímacie konanie
  písomná prihláška: 40 €
  elektronická prihláška: 40 €

  Fakturačné údaje

  Bank Data

  Beneficiary ́s IBAN : SK8881800000007000084007

  Beneficiary ́s Account Name: Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Beneficiary ́s Address: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

  Country Code: SKBIC/SWIFT

  Beneficiary Bank Code: SPSRSKBA

  Beneficiary Bank :Štátna pokladnica Radlinského 32810 05 BratislavaSlovakia

  Variable symbol (application form in the shop ŠEVT): 9071002223

  Variable symbol: number e-application form (application form in the electronic form)

  Prefer to fill in the application form electronically, using the Academic Information System AIS 

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

   
   
  Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  0911 154 882
  0910 288 664
  0911 154 214
  037 / 6414881
  037 / 6414890
  (7.30 - 15.30 h.)

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
  Posledná aktualizácia: 31.08.2022 02:51

  Upozorniť na neaktuálne údaje