Ekonomika a manažment podniku

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment získajú hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou ich dizertačnej práce. Absolventi ovládajú vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokážu exaktne definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať a štandardizovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomicko-manažérskej teórie, metodológie a praxe a komplexne vnímať marketingovo-manažérske aspekty podnikania, čo predurčuje absolventov k ich uplatneniu aj na medzinárodnom trhu práce. Absolventi si taktiež osvoja zásady a metódy vedeckej práce základného i aplikovaného výskumu, schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce aj v cudzom jazyku v rôznych sférach činností a typov podnikov. Absolventi ovládajú najnovšie vedecké a odborné poznatky, dokážu formulovať, testovať a overovať vedecké hypotézy, pracovať s trhovo-manažérskymi a marketingovými podnetmi, s cieľom ďalej rozvíjať a posúvať poznanie vednej disciplíny v intenciách udržateľného spoločensko-hospodárskeho rozvoja. Nachádzajú svoje uplatnenie najmä ako vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci. Uplatňujú sa aj ako vysokošpecializovaní odborníci v podnikovej a verejnej sfére na medzinárodnom trhu práce.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na doktorandské štúdium sa môže prihlásiť absolvent študijného programu druhého stupňa, alebo študijného programu podľa paragrafu 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške na DŠ uchádzač doloží:

 • životopis - štrukturovaný
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní: diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, dodatok
 • na dennú formu - výpis známok za všetkých 5 rokov štúdia
 • súpis svojich publikovaných článkov, alebo inej odbornej činnosti
 • diplomy z fakultných a medzinárodných vedeckých odborných konferencií (ŠVOČ)
 • motivačný list (odôvodnenie záujmu o DŠ)
 • projekt dizertačnej práceDoplňujúce informácie

Študijný program je akreditovaný Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač zo zahraničia, alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu vydá EU v Bratislave. O uznanie požiada uchádzač písomne EU v Bratislave v dostatočne časovom predstihu. K žiadosti priloží originál alebo overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydanou zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný preklad uvedeného dokladu, overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu, overenú kópiu dodatku k diplomu (ak zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku.

Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, oddelenie vedy a doktorandského štúdia, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutoční o 8.00 hod. pred prijímacou komisiou, ktorá sa skladá z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých vymenúva dekan. Na skúšku je potrebné doniesť:

 • občiansky preukaz
 • pozvánku

Prihláška:

bližšie informácie: 

Prijímacia skúška: preukázanie vedomostí z oblasti ekonomickej teórie

 • preukázanie vedomostí z cudzieho jazyka (písomnou formou, v deň skúšky ústnou formou)
 • prezentácia písomného projektu dizertačnej práce na vybranú tému (najmenej na 10 strán)
 • témy dizertačných prác vypisujú školitelia schválení Vedeckou radou fakulty a je možné sa s nimi oboznámiť na webovom sídle fakulty

Korešpondenčná adresa pre prijímacie konanie na PHF:

Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, oddelenie vedy a doktorandského štúdia, Tajovského 13, 041 30 Košice.

Uchádzači o externú formu štúdia, ktorí budú zapísaní do 1. ročníka v ak. roku 202/2021 majú povinnosť uhradiť školné za každý akademický rok počas štandardnej dĺžky štúdia 1 000,- Eur.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie. Najneskôr 10 dní pred konaním prijímacej skúšky na tretí stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádzačom pozvánku na prijímaciu skúšku. Na štúdium študijného programu tretieho stupňa štúdia možno zapísať iba tých uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konanie.

Informácie o témach DP, tézach na prijímacie konanie a ostatné informácie sa nachádzajú v elektronickej verzii na našej internetovej stránke, resp. si ich môžete vyžiadať na Dekanáte PHF EU v Košiciach, resp. Referáte pre vedu a doktorandské štúdium.Forma prijímacej skúšky

písomná + ústna • Deň otvorených dverí

  06.02.2020

 • Deň otvorených dverí

  07.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  13.04.2020 - 08.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.06.2020 - 06.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • životopis - štrukturovaný; kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie; úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní: diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, dodatok; na dennú formu - výpis známok za všetkých 5 rokov štúdia; súpis svoj


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie možno uhradiť iba bankovým prevodom Poplatok za podanie prihlášky je:

 • 40,- Eur pri podaní prihlášky iba v tlačenej podobe (Netýka sa doktorandov - zamestnancov EU)
 • 32,- Eur pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (prihlášku treba podať poštou, alebo osobne aj v tlačenej podobe)

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice,

 • Číslo účtu: 7000081308
 • Kód banky: 8180 - štátna pokladnica
 • Konštantný symbol: 0379 (pri bankovom prevode: 0308)
 • Referenčné číslo: 5461001
 • Variabilný symbol: 1010

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, môže písomne požiadať dekana fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8,- Eur). Žiadosť o vrátenie časti poplatku s priloženým dokladom o zreteľných dôvodoch musí byť doručená na oddelenie vedy a doktorandského štúdia príslušnej fakulty najneskôr tri dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Petra Szaryszová, PhD. – petra.szaryszova@euke.sk
Posledná aktualizácia: 25.09.2020 09:15

Upozorniť na neaktuálne údaje