Finančné riadenie podniku

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu finančné riadenie podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore. Absolventi disponujú odbornými vedomosťami a kompetentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strategického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovládajú špecifické pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového aparátu, absolventi dokážu identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponujú rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťami nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Sú schopní zastávať vrcholové manažérske a odborné pozície. Chápu nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vedia samostatne identifikovať ich riziká, či dopady na podnikovú prax. Dokážu individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 2. stupeň si určuje každá fakulta samostatne.

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na webovom sídle: 

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#financne-riadenie-podniku Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať kurz jazykovej a odbornej prípravy, pre potreby zvládnutia požiadaviek študijného programu v slovenskom jazyku, test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a zahraničných uchádzačov o štúdium študijného programu podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občana SR. Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač, ktorý absolvoval v akademickom roku 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024 na PHF EU v Košiciach študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment a získal z každej časti štátnej skúšky minimálne nadpolovičnú väčšinu bodov z maximálneho možného počtu bodov, môže byť prijatý na štúdium 2. stupňa bez prijímacej skúšky, a to na študijný program a formu štúdia, ktorú uviedol vo svojej prihláške ako 1. v poradí.

Pre uchádzača z PHF EU v Košiciach platí:

a) Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU v Košiciach neuplynuli viac ako 3 roky, uchádzač bude prijatý na štúdium na základe bodového hodnotenia štátnej bakalárskej skúšky.

b) Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU v Košiciach uplynuli viac ako 3 roky, uchádzač musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku písomnou formou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Magdaléna Freňáková, PhD. 

e-mail: magdalena.frenakova@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#financne-riadenie-podniku

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň sú zverejnené na webovom sídle: 

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#financne-riadenie-podniku  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    22.08.2024 - 22.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
120


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#financne-riadenie-podniku

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jozefína Hvastová, PhD. – jozefina.hvastova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 17:20

Upozorniť na neaktuálne údaje