Finančné riadenie podniku

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu finančné riadenie podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Ing. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku a zabezpečovať ich implementáciu s využitím optimalizačných metód a nástrojov v súlade s najnovšími trendmi a požiadavkami hospodárskej praxe. Absolventi získavajú teoretické a praktické znalosti a zručnosti z manažmentu rizika v podnikoch, finančného manažmentu, manažmentu inovácií, manažérstva kvality, controllingu, krízového manažmentu, finančných trhov, finančných analýz a plánovania, daňových systémov, informačných systémov, ako aj strategického a projektového manažmentu potrebných na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie projektov. Absolventi majú možnosť nadobudnutia praktických spôsobilostí a zručností vo vyučovacom procese, na ktorom participujú aj významní odborníci z praxe pôsobiaci v regióne východného Slovenska. Touto profiláciou a poznaním fungovania medzinárodného finančného systému, investovania, platobnej bilancie a poznatkov z oblasti medzinárodného podnikania sú schopní analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností v podniku, čo ich predurčuje k vykonávaniu stredných a vrcholových ekonomických manažérskych funkcií. Sú schopní vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista a špecialista. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 2. stupeň si určuje každá fakulta samostatne.

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na webovom sídle: https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#prijimacie-konanie-3 Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať kurz jazykovej a odbornej prípravy, pre potreby zvládnutia požiadaviek študijného programu v slovenskom jazyku, test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a zahraničných uchádzačov o štúdium študijného programu podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občana SR. Pri prijímaní zahraničných uchádzačov akceptuje PHF EU v Košiciach absolvovanie Kurzu jazykovej a odbornej prípravy Katedry informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU v Košiciach alebo fakulty FAJ EU Bratislava. Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program I. stupňa štúdia v študijnom odbore „ekonomika a manažment podniku“ alebo „obchodné podnikanie“ a získal celkový výsledok bodového hodnotenia na štátnej skúške minimálne 102 bodov (súčet bodov za jednotlivé hodnotené časti) v akademickom roku 2018/2019, 2019/2020 a v akademickom roku 2020/2021 na PHF EU v Košiciach, môže byť prijatý na štúdium II. stupňa bez prijímacej skúšky, a to na takú formu štúdia, ktorú uviedol vo svojej prihláške ako 1. v poradí.

Pre uchádzačov z PHF EU v Košiciach platí:

a) Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU v Košiciach neuplynuli viac ako 3 roky, uchádzač bude prijatý na štúdium na základe bodového hodnotenia štátnej bakalárskej skúšky.

b) Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU v Košiciach uplynuli viac ako 3 roky, uchádzač musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku písomnou formou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Jozefína Hvastová, PhD.

e-mail: jozefina.hvastova@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#prijimacie-konanie-3 

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň sú zverejnené na webovom sídle: 

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#prijimacie-konanie-3   • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2020 - 30.04.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    25.08.2021 - 25.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#prijimacie-konanie-3 

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Petra Szaryszová, PhD. – petra.szaryszova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 05.11.2020 12:10

Upozorniť na neaktuálne údaje