Študijné programy

Profil pracoviska

PHF EU zrealizuje výučbu v  v rámci riadne akreditovaných študijných programov 1. a 2. stupňa štúdia aj na pedagogickom pracovisku v Michalovciach.

V máji 1994 bola podpisom dohody medzi mestom Michalovce a Podnikovohospodárskou fakultou EU v Košiciach založená pobočka PHF v Michalovciach. Slávnostného otvorenia sa v septembri 1994 zúčastnili predstavitelia štátu na čele s prezidentom Slovenskej republiky a celý rad akademických funkcionárov na čele s rektorom univerzity. Začiatky fungovania pobočky neboli ľahké, ale obrovské zanietenie predstaviteľov mesta, okresu, fakulty a pracovníkov pobočky spôsobilo, že v súčasnej dobe úspešne realizujeme už dvadsiaty tretí rok výučby. Pobočka - v súčasnosti pedagogické pracovisko - vychováva pre potreby regiónu všestranne pripravených odborníkov z oblasti ekonómie. Výučba na pedagogickom pracovisku je totožná s výučbou na fakulte v Košiciach. Prednášky a cvičenia zabezpečujú profesori, docenti a odborní asistenti z materskej fakulty, prípadne z iných vysokých škôl. Vyučujúci poskytujú študentom aj konzultácie.

Ostatné služby

Služby mesta Michalovce, s.r.o. každoročne poskytujú našim študentom dostatočný počet ubytovacích miest. Študenti bývajú v dvoj- a trojposteľových izbách s príslušenstvom. Internát je pripojený na internet. Pre športovú činnosť študenti využívajú niekoľko telocviční, zimný štadión a plaváreň.

Prijímacie konanie

Finančné riadenie podnikuIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 22.08.2024 – 22.08.2024

Finančné riadenie podnikuIng., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 22.08.2024 – 22.08.2024

Detail univerzity

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Pavol Andrejovský, PhD. (pavol.andrejovsky@euke.sk)
Posledná aktualizácia: 24.09.2018 13:59

Upozorniť na neaktuálne údaje