Ekonomika a manažment podniku

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Bc. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy, nakoľko pozná a rozumie základným ekonomickým a manažérskym väzbám fungovania podniku. Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a na základe toho prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia v súlade s najnovšími trendmi a požiadavkami hospodárskej praxe. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí podnikových financií, daní, účtovníctva, finančno-ekonomických analýz a manažmentu podniku a jeho zdrojov. Majú tiež teoretické a praktické znalosti a zručnosti z oblasti národohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, matematiky, štatistiky a informatiky ako kvantitatívnej náplne profilu absolventa. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania obchodu a služieb. Manažérske uplatnenie nájdu v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou či priamo v zahraničných podnikoch.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#ekonomika-a-manazment-podniku

 Doplňujúce informácie

                                                                             

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

 

                                                         Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia však absolvovať kurz jazykovej a odbornej prípravy pre potreby zvládnutia požiadaviek študijného programu v slovenskom jazyku, test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občana SR. Pri prijímaní zahraničných uchádzačov akceptuje PHF EU v Košiciach aj absolvovanie Kurzu jazykovej a odbornej prípravy Katedry informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU v Košiciach alebo fakulty FAJ EU Bratislava. Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení:

a) uchádzači o štúdium na PHF EU v Košiciach, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30. 04. 2021;

b) uchádzači o štúdium na PHF EU v Košiciach, ak absolvovali celoslovenské kolo v rámci celoslovenskej súťaže Olympiáda podnikový hospodár pre stredoškolských študentov organizovanú PHF EU v Košiciach, konanej do 30. 04. 2021;

c) uchádzači o štúdium na PHF EU v Košiciach, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio v akademickom roku 2020/2021. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60. Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok možno absolvovať v priebehu akademického roka 2020/2021 v niekoľkých mestách na Slovensku, v Čechách a na Ukrajine. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 30. 04. 2021. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Jozefína Hvastová, PhD.,

 e-mail: jozefina.hvastova@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#ekonomika-a-manazment-podniku

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AiS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

písomná formou testovTesty

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na webovom sídle: 

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#ekonomika-a-manazment-podniku

   • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2020 - 31.03.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    14.06.2021 - 18.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 490 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#prijimacie-konanie 

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Petra Szaryszová, PhD. – petra.szaryszova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 05.11.2020 12:09

Upozorniť na neaktuálne údaje