Ekonomika a manažment podniku

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment sú orientovaní predovšetkým na pozíciu podnikového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. Sú taktiež uplatniteľní ako manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve. Získajú všetky predpoklady na to, aby boli schopní kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôrazom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Vedia syntetizovať vedomosti o ekonómii, ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Sú schopní identifikovať a riešiť základné spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princípoch. Majú primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gramotnosť a sú schopní komunikovať v cudzom jazyku. Získajú základné vedomosti z mikroekonómie, makroekonómie, manažmentu, účtovníctva, daní ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponujú na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z matematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Majú praktické zručnosti z analytických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vedia efektívne komunikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Vybrané predmety študijného plánu umožňujú rozvíjať ich kreativitu a tímovú prácu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#ekonomika-a-manazment-podnikuDoplňujúce informácie

                                                                             

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

 

                                                         Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia však absolvovať kurz jazykovej a odbornej prípravy pre potreby zvládnutia požiadaviek študijného programu v slovenskom jazyku, test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občana SR. Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený:

a) uchádzač o štúdium na PHF EU v Košiciach, ktorý sa v akademických rokoch 2020/2021 – 2023/2024 zúčastnil na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30. apríla 2024;

b) uchádzač o štúdium na PHF EU v Košiciach, ak v akademických rokoch 2020/2021 – 2023/2024 absolvoval celoslovenské kolo v rámci celoslovenskej súťaže Olympiáda podnikový hospodár pre stredoškolských študentov, organizovanej PHF EU v Košiciach, konanej do 30. apríla 2024;

c) uchádzač o štúdium na PHF EU v Košiciach, ak v akademických rokoch 2020/2021 – 2023/2024 absolvoval celoslovenské kolo v rámci celoslovenskej súťaže pre stredoškolských študentov prebiehajúcej minimálne v troch postupových kolách a súťaž organizovala niektorá z fakúlt EU v Bratislave do 30. apríla 2024;

d) uchádzač o štúdium na PHF EU v Košiciach, ktorý absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio v akademickom roku 2023/2024. Na štúdium bude prijatý uchádzač, ktorého percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok možno absolvovať v priebehu akademického roka 2023/2024 v niekoľkých mestách na Slovensku, v Čechách a na Ukrajine. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 1. mája 2024.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Magdaléna Freňáková, PhD. 

e-mail: magdalena.frenakova@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#ekonomika-a-manazment-podniku

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AiS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

písomná formou testovTesty

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na webovom sídle: 

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#ekonomika-a-manazment-podniku

   • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 31.03.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    17.06.2024 - 21.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 720 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#ekonomika-a-manazment-podniku

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jozefína Hvastová, PhD. – jozefina.hvastova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 17:14

Upozorniť na neaktuálne údaje