Podnikový obchod a marketing

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu podnikový obchod a marketing v študijnom odbore ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Ing. (marketingový manažér) – marketingový manažér, marketingový analytik, manažér nákupu, manažér predaja, produktový manažér či špecialista pre obchod, distribúciu a logistiku, marketingovú komunikáciu, výskum trhu, obchodné operácie, ako aj  spotrebiteľskú politiku dokáže riešiť komplexné marketingové problémy vyžadujúce strednodobé a dlhodobé rozhodnutia. Absolventi disponujú znalosťami o elementoch marketingového mixu a postupoch ich efektívnej syntézy, sú schopní modelovať virtuálne správanie spotrebiteľských subjektov a ich interakciu na marketingové prostredie, poznajú metódy riadenia obchodných systémov, sú pripravení pre pôsobenie v širokospektrálnej podnikovohospodárskej praxi so znalosťou poznatkov zameraných na uplatňovanie marketingovej filozofie a využívanie marketingových nástrojov. Dokážu analyzovať a hodnotiť komplexné problémy v podniku týkajúce sa marketingového riadenia, ako aj problémy obchodných systémov. Sú schopní navrhovať a implementovať alternatívy rôznorodých koncepcií marketingového mixu podľa najnovších poznatkov marketingovej teórie a zároveň posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím podnikateľského subjektu. Získané poznatky z oblasti uplatnenia moderných marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, fungovania obchodných systémov umožnia absolventom úspešne manažovať tímy pracovníkov, samostatne navrhovať projekty a preberať zodpovednosť za komplexné riešenia obchodných a marketingových činností v podniku. Odborný profil zodpovedá získaným skúsenostiam z aplikácie súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód v marketingu, návrhu koncepcií pre atribúty moderného marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 2. stupeň si určuje každá fakulta samostatne.

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na webovom sídle:  https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#prijimacie-konanie-4 Doplňujúce informácie

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

Študijný program je akreditovaný Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval I. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu vydá EU v Bratislave. Rozhodnutie predloží najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou. O uznanie požiada uchádzač písomne EU v Bratislave v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti priloží originál alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný preklad uvedeného dokladu; úradne overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu; úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku; odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR. Žiadosť je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddelenie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Rozhodnutie vydá EU v Bratislave po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EU v Bratislave po predložení vyššie uvedených dokladov automaticky, ak ide o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú bilaterálnu dohodu na akademické účely a ak ide o rovnaké alebo príbuzné študijné programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. 

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať kurz jazykovej a odbornej prípravy, pre potreby zvládnutia požiadaviek študijného programu v slovenskom jazyku, test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a zahraničných uchádzačov o štúdium študijného programu podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občana SR. Pri prijímaní zahraničných uchádzačov akceptuje PHF EU v Košiciach absolvovanie Kurzu jazykovej a odbornej prípravy Katedry informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU v Košiciach alebo fakulty FAJ EU Bratislava.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program I. stupňa štúdia v študijnom odbore „ekonomika a manažment podniku“ alebo „obchodné podnikanie“ a získal celkový výsledok bodového hodnotenia na štátnej skúške minimálne 102 bodov (súčet bodov za jednotlivé hodnotené časti) v akademickom roku 2018/2019, 2019/2020 a v akademickom roku 2020/2021 na PHF EU v Košiciach, môže byť prijatý na štúdium II. stupňa bez prijímacej skúšky, a to na takú formu štúdia, ktorú uviedol vo svojej prihláške ako 1. v poradí.

Pre uchádzačov z PHF EU v Košiciach platí:

a) Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU v Košiciach neuplynuli viac ako 3 roky, uchádzač bude prijatý na štúdium na základe bodového hodnotenia štátnej bakalárskej skúšky.

b) Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU v Košiciach uplynuli viac ako 3 roky, uchádzač musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku písomnou formou. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Jozefína Hvastová, PhD.

e-mail: jozefina.hvastova@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#prijimacie-konanie-4 

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň sú zverejnené na webovom sídle: 

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#prijimacie-konanie-4   • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2020 - 30.04.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    25.08.2021 - 25.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie#prijimacie-konanie-4 

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Petra Szaryszová, PhD. – petra.szaryszova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 05.11.2020 12:11

Upozorniť na neaktuálne údaje