Finančné riadenie podniku

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu finančné riadenie podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Ing. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku a zabezpečovať ich implementáciu s využitím optimalizačných metód a nástrojov v súlade s najnovšími trendmi a požiadavkami hospodárskej praxe. Absolventi získavajú teoretické a praktické znalosti a zručnosti z manažmentu rizika v podnikoch, finančného manažmentu, manažmentu inovácií, manažérstva kvality, controllingu, krízového manažmentu, finančných trhov, finančných analýz a plánovania, daňových systémov, informačných systémov, ako aj strategického a projektového manažmentu potrebných na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie projektov. Absolventi majú možnosť nadobudnutia praktických spôsobilostí a zručností vo vyučovacom procese, na ktorom participujú aj významní odborníci z praxe pôsobiaci v regióne východného Slovenska. Touto profiláciou a poznaním fungovania medzinárodného finančného systému, investovania, platobnej bilancie a poznatkov z oblasti medzinárodného podnikania sú schopní analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností v podniku, čo ich predurčuje k vykonávaniu stredných a vrcholových ekonomických manažérskych funkcií. Sú schopní vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista a špecialista. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 2. stupeň si určuje každá fakulta samostatne.

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

 Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia však absolvovať kurz jazykovej a odbornej prípravy pre potreby zvládnutia požiadaviek študijného programu v slovenskom jazyku, test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občana SR. Pri prijímaní zahraničných uchádzačov akceptuje PHF EU v Košiciach aj absolvovanie Kurzu jazykovej a odbornej prípravy Katedry informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU v Košiciach alebo fakulty FAJ EU Bratislava.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku alebo obchodné podnikanie a získal celkový výsledok bodového hodnotenia na štátnej skúške minimálne 102 bodov (súčet bodov za jednotlivé hodnotené časti) v akademickom roku 2017/2018, 2018/2019 a v akademickom roku 2019/2020 na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa bez prijímacích skúšok, a to na takú formu štúdia, ktorú uviedol vo svojej prihláške ako 1. v poradí.

Pre uchádzačov z PHF EU platí:

a)      Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU neuplynuli viac ako 3 roky, uchádzač  bude prijatý na štúdium na základe bodového hodnotenia štátnej bakalárskej skúšky.

b)     Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU uplynuli viac ako 3 roky, uchádzač musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku písomnou formou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Barbora Gontkovičová, PhD.

tel.: +421 55 722 3245

e-mail: barbora.gontkovicova@euke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

 Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupň sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

 Testy

- • Deň otvorených dverí

  06.02.2020

 • Deň otvorených dverí

  07.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.04.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.08.2020 - 18.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 435 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 435 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na webovom sídle:

https://phf.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Petra Szaryszová, PhD. – petra.szaryszova@euke.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 14:52

Upozorniť na neaktuálne údaje