Všeobecné lekárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda základné princípy medicíny a tieto je schopný uplatniť vo svojom povolaní, ovláda základné spôsoby lekárskeho vyšetrovania s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a vyšetrovacích metód a ich interpretáciu vrátane diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby častejšie sa vyskytujúcich chorôb. Pri život ohrozujúcich stavoch ovláda aj základy poskytovania kvalifikovanej pomoci. Je schopný pod odborným vedením skúseného lekára zabezpečovať zdravotnícku starostlivosť na príslušnej úrovni organizačnej štruktúry, je pripravovaný aj pre pôsobenie v primárnej zdravotníckej starostlivosti, ovláda základné princípy a organizáciu zdravotníctva, základné medicínske právne normy potrebné pre výkon povolania, čím získa predpoklady, aby po splnení predpísanej praxe, postgraduálneho štúdia a skúškach získal špecializáciu v jednotlivých medicínskych odboroch alebo sa mohol uplatniť v medicínskom výskume. Absolventom študijného programu Všeobecné lekárstvo pre prípravu regulovaného povolania je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.

 2) Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky.

 3) Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkový bodový zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z:

a) národnej porovnávacej skúšky (NPS)

b) prospechu počas štúdia na strednej škole

c) iných aktivít 

Podrobné informácie o NPS a započítavaní prospechu a iných aktivít sú zverejnené na webovej stránke jfmed.uniba.skKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • fakulta vyžaduje elektronickú registráciu prihlášky podľa pokynov zverejnených na stránke www.jfmed.uniba.sk,
  • vyžadujú sa vedomosti v rozsahu stredoškolského učiva,
  • fakulta zašle potvrdenie prihlášky a informácie o prijímacom konaní v marci 2024,
  • aktuálne informácie sa zverejňujú na stránke www.jfmed.uniba.sk v časti štúdium-uchádzači-prijímacie konanie


  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 29.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1960 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Bc. Lenka Hamplová – lenka.hamplova@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:18

Upozorniť na neaktuálne údaje