Všeobecné lekárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent všeobecného lekárstva má primerané teoretické poznatky teoretických a predklinikcých predmetov a klinických odborov a v praktickej výučbe si osvojí základné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy.

V postgraduálnej príprave má všetky predpoklady pracovať v primárnej starostlivosti a získať špecializáciu v ktoromkoľvek špecializačnom odbore v kategórii lekár.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou požiadavkou:

Základnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o rovnocennosti podľa platných predpisov.

Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je bodový zisk z prijímacej skúšky, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní:

-    na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

-   uchádzač môže podať na jeden študijný program iba jednu prihlášku (na doktorské programy buď vo vyučovacom jazyku slovenskom, alebo anglickom),

-    prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program,

-    poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,

-    potvrdenie banky o realizácii platby (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o relizovanej platbe, nie o pohybe na účte) nalepte na 3. stranu prihlášky,

-    v prípade podania prihlášky na vysokoškolské štúdium na viac študijných programov originál potvrdenia všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti pre regulované povolanie a zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania požadujeme iba pri jednej prihláške. V druhej a ďalšej prihláške na štúdium uchádzač uvedie, súčasťou prihlášky ktorého študijného programu je originál potvrdenia prílohou,

-    kritériom pre prijatie je získaný počet bodov na prijímacej skúške.

 

Dekan fakulty má právo namiesto prijatého uchádzača, ktorý na otázku fakulty odpovie záporne alebo do určitého termínu neodpovie, prijať ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledku prijímacej skúšky v danom študijnom programe (§ 59 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov v písomnom teste. Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou scannera, bez znalosti o pisateľovi testu. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na www stránke fakulty v deň jej konania, najneskôr na druhý deň po konaní prijímacej skúšky, na základe prideleného kódu, ktorý uchádzač získa na prijímacej skúške.Doplňujúce informácie

Všetky infomácie nájdete na:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál rozhodnutia alebo overenú kópiu o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Martina Chylová, PhD., tel: 055/640 2590, 055/234 3391Všeobecné informácie k prijímacej skúške

VYTVORENIE ELEKTORNICKEJ PRIHLÁŠKY AKCEPTUJEME LEN NA STRÁNKE www.upjs.sk

Prijímacieho konania na študijné programy študujúce v jazyku slovenskom sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý do stanoveného termínu zašle riadne vyplnenú prihlášku a splní podmienky pre prijatie.Forma prijímacej skúšky

 

Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z predmetov chémia a biológia. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania.

 

 Testy

 

Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva z 200 otázok - 100 otázok z predmetu biológia a 100 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie 200 otázok je 150 minút. Formulácia otázok a štyroch variantov odpovedí umožňuje výber správnej odpovede, pričom v jednej otázke môže byť viac správnych odpovedí alebo žiadna. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 800. • Deň otvorených dverí

  07.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 29.02.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2020 - 12.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
220


Povinné prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie bankovým prevodom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
 • Banka: Štátna pokladnica
 • IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360
 • Kód banky: 8180
 • Variabilný symbol: 1024
 • Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
 • Konštantný symbol: 0308
 • Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Pre platby zo zahraničia:

 • IBAN: SK7381800000007000078360
 • SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)
              SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)

Kontaktná adresa:

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta

Študijné oddelenie

Tr. SNP 1

040 11 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lena Kašická – lena.kasicka@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 30.07.2019 11:19

Upozorniť na neaktuálne údaje