Farmakológia

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia na JLF UK v Martine získavajú schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú prácu v príslušnom odbore a programe. Preto ich uplatnenie je v samostatnej vedeckej a tvorivej činnosti v oblasti vedeckého výskumu, v pedagogike a v klinických odboroch i v liečebno - preventívnej práci vo svojom i v príbuzných odboroch. Absolventi majú schopnosti prispievať k ďalšiemu rozvoju svojich a príbuzných odborov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z príslušného odboru a svetového jazyka,

- voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru,

- limit počtu miest doktorandov dennej formy,

- potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa (k termínu prijímacieho konania),

- overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu - po promócii),

- možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému,

- potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme, 

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.Doplňujúce informácie

Počty miest:

- voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru

- limit počtu miest doktorandov dennej formyVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • uchádzač o doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na AR 2016/2017 si zaregistruje prihlášku cez elektronický systém AIS2  podľa pokynov na webovej stránke fakulty
 • potvrdenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami je potrebné zaslať na Referát doktorandského štúdia JLF UK v Martine
 • JLF UK akceptuje aj prihlášku vytlačenú na predpísanom tlačive v papierovej forme
 • k prihláške je potrebné doložiť všetky prílohy, ktoré sú uvedené v rámci Rozhodnutia dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium, na tlačive prihlášky a podpísaný životopis


Forma prijímacej skúšky

prijímací pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  11.03.2016 - 16.05.2016

 • Konanie prijímacej skúšky

  09.06.2016 - 10.06.2016

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 300 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

 

Tuzemská platba

Bankové spojenie:   

Štátna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Variabilný symbol: 154

 

Platba zo zahraničia (krajiny SEPA)

Adresa príjemcu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Šafárikovo nám. 6

P.O.BOX 440

814 99 Bratislava

Slovenská republika

 

Názov banky:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

 

Číslo účtu:                

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4502

BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 154

 

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Eva Andrisová – andrisova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 26.11.2015 12:03

Upozorniť na neaktuálne údaje