Všeobecné lekárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda základné princípy medicíny a tieto je schopný uplatniť vo svojom povolaní, ovláda základné spôsoby lekárskeho vyšetrovania s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a vyšetrovacích metód a ich interpretáciu vrátane diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby častejšie sa vyskytujúcich chorôb. Pri život ohrozujúcich stavoch ovláda aj základy poskytovania kvalifikovanej pomoci. Je schopný pod odborným vedením skúseného lekára zabezpečovať zdravotnícku starostlivosť na príslušnej úrovni organizačnej štruktúry, je pripravovaný aj pre pôsobenie v primárnej zdravotníckej starostlivosti, ovláda základné princípy a organizáciu zdravotníctva, základné medicínske právne normy potrebné pre výkon povolania, čím získa predpoklady, aby po splnení predpísanej praxe, postgraduálneho štúdia a skúškach získal špecializáciu v jednotlivých medicínskych odboroch alebo sa mohol uplatniť v medicínskom výskume. Absolventom študijného programu Všeobecné lekárstvo pre prípravu regulovaného povolania je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia


1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného
odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.

2) Kritériom pre prijatie na štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov uvedený. V celkovom bodovom zisku z prijímacieho konania je zahrnutý len bodový zisk z prijímacej skúšky. Iné aktivity ani prospech na strednej škole sa pri celkovom bodovom zisku nezohľadňujú.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online testu z predmetov chémia a biológia. Predmety
prijímacej skúšky z chémie a biológie z hľadiska obsahu neprekračujú obsah úplného stredného vzdelania.Forma prijímacej skúšky

Online test z predmetov chémia a biológia s jedinou správnou odpoveďou, ktorá
bude jednoznačne formulovaná.Testy

biológia a chémia  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 01.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 10900 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 10900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Bc. Lenka Hamplová – lenka.hamplova@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:19

Upozorniť na neaktuálne údaje