Zubné lekárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent zubného lekárstva má primerané poznatky teoretických, predklinických a klinických odborov zubného lekárstva.  Je  schopný pod odborným vedením skúseného lekára zabezpečovať zdravotnícku starostlivosť na príslušnej úrovni organizačnej štruktúry, je pripravovaný aj pre pôsobenie v primárnej zdravotníckej starostlivosti, ovláda základné princípy a organizáciu zdravotníctva, základné medicínske právne normy potrebné pre výkon povolania, čím získa predpoklady, aby po splnení predpísanej praxe, postgraduálneho štúdia a skúškach získal požadovanú odbornosť. Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v ďalších  funkciách  napr. ako odborný poradca v rámci poisťovní, revízny lekár, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníctva, ako aj v oblasti pedagogiky. Absolventom študijného programu Zubné lekárstvo pre prípravu regulovaného povolania je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme  je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.

 2) Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti).

 3) Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Celkový bodový zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z:

a) národnej porovnávacej skúšky (NPS)

b) prospechu počas štúdia na strednej škole

c) iných aktivít

d) v prípade zubného lekárstva aj skúšky manuálnej zručnosti  (SMZ)

Podrobné informámic o NPS, započítavaní prospechu, iných aktivít a o konaní SMZ sú zverejnené na webovej stránke fakulty www.jfmed.uniba.skDoplňujúce informácie

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • fakulta vyžaduje elektronickú registráciu prihlášky podľa pokynov zverejnených na webovej stránke fakulty www.jfmed.uniba.sk,
  • vyžadujú sa vedomosti v rozsahu stredoškolského učiva,
  • fakulta zašle podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2024,
  • aktuálne informácie sa zverejňujú na stránke www.jfmed.uniba.sk v časti štúdium-uchádzači-prijímacie konanie

Forma prijímacej skúšky

árodnú porovnávaciu skúšku (NPS) pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa v slovenskom jazyku zabezpečuje spoločnosť zodpovedná za ich realizáciu (spoločnosť www.scio.cz, s.r.o.).

NPS sa uskutoční formou testu z predmetov chémia a biológia (test z prírodných vied) a z testu všeobecných študijných predpokladov.

V prípade študijného programu zubné lekárstvo pozostáva prijímacia skúška okrem NPS testovania aj zo skúšky manuálnej zručnosti. Skúška manuálnej zručnosti spočíva v praktickom vyrezaní kópie zadaného modelu (predlohy) zo sadrového bločku pomocou dodaných modelovacích nástrojov (modelovacích nožíkov, lekronov) za stanovený čas 180 minút, s následným počítačovým porovnaním zhody vytvoreného diela s originálnou predlohou použitím 3D skenera a špecifického softvéru.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 29.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
11


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1960 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 100 €
elektronická prihláška: 100 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 340

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Bc. Lenka Hamplová – lenka.hamplova@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2023 09:23

Upozorniť na neaktuálne údaje