Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Na fakulte sa v súčasnosti realizuje štúdium v bakalárskych študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo a v magisterských študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Verejné zdravotníctvo. Súčasne je aktivované aj rigorózne konanie v študijnom programe Ošetrovateľstvo.

Fakultu tvorí Katedra ošetrovateľstva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva, Katedra fyzioterapie, Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín a Oddelenie telesnej výchovy a športu.

Fakulta sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti profiluje najmä do oblastí svojich študijných odborov s dôrazom na komplexný multidisciplinárny prístup. Súčasťou fakulty sú 3 vedecké centrá: Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu, Centrum pre kvalitu života, Centrum bioštatistických aplikácií.

Cieľom fakulty je nielen rozvoj vedomostí, zručností študentov, ale aj ich výchova k zodpovednosti a samostatnosti. Kvalita výučby je daná predovšetkým profesionálnou a osobnostnou kvalitou zamestnancov, ich prístupom k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou.

Fakulta využíva podporu prezenčnej metódy štúdia e-learningom, zapájanie študentov do ŠVOČ, do vedecko-výskumnej činnosti na fakulte a univerzite, do organizovania konferencií a odborných podujatí, zapájanie študentov a pedagógov do programu Erasmus+, a tiež dáva možnosť publikovať vo vedeckých časopisoch Zdravotnícke listy a University Review.

 

Podrobné informácie o Fakulte zdravotníctva sú uvedené na stránke: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1

Prijímacie konanie

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 19.06.2023 – 23.06.2023

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 19.06.2023 – 23.06.2023

Ošetrovateľstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 19.06.2023 – 23.06.2023

Verejné zdravotníctvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 19.06.2023 – 23.06.2023

Verejné zdravotníctvo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 19.06.2023 – 23.06.2023

Fyzioterapia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 19.06.2023 – 23.06.2023

Fyzioterapia Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 19.06.2023 – 23.06.2023

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Možnosti ubytovania pre študentov: http://tnuni.sk/studenti/ubytovanie/

Stravovanie

Stravovanie na rektoráte – Študentská ul.: https://tnuni.sk/strava/strava/novinky/

Ostatné služby

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na Fakulte zdravotníctva:

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.; kontakt: katarina.gerlichova@tnuni.sk; telefón: 032/7400603

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik (rastislav.slavik@tnuni.sk)
Posledná aktualizácia: 25.05.2023 14:13

Upozorniť na neaktuálne údaje