Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta zdravotníctva vstúpila v akademickom roku 2019/2020 do 16. akademického roka (najskôr ako Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva, od roku 2007 ako fakulta).

Na fakulte sa v súčasnosti realizuje štúdium v bakalárskych študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo a v magisterských študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Verejné zdravotníctvo. Súčasne je aktivované aj rigorózne konanie v študijnom programe Ošetrovateľstvo.

Fakultu tvorí Katedra ošetrovateľstva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva, Katedra fyzioterapie, Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín a Oddelenie telesnej výchovy a športu.

Fakulta sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti profiluje najmä do oblastí svojich študijných odborov s dôrazom na komplexný multidisciplinárny prístup. Súčasťou fakulty sú 3 vedecké centrá: Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu, Centrum pre kvalitu života, Centrum bioštatistických aplikácií.

Cieľom fakulty je nielen rozvoj vedomostí, zručností študentov, ale aj ich výchova k zodpovednosti a samostatnosti. Kvalita výučby je daná predovšetkým profesionálnou a osobnostnou kvalitou zamestnancov, ich prístupom k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou.

Fakulta využíva podporu prezenčnej metódy štúdia e-learningom, zapájanie študentov do ŠVOČ, do vedecko-výskumnej činnosti na fakulte a univerzite, do organizovania konferencií a odborných podujatí, zapájanie študentov a pedagógov do programu Erasmus+, a tiež dáva možnosť publikovať vo vedeckých časopisoch Zdravotnícke listy a University Review.

 

Podrobné informácie o Fakulte zdravotníctva sú uvedené na stránke: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1

Prijímacie konanie

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Verejné zdravotníctvo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Fyzioterapia Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 16.06.2020

Ošetrovateľstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Fyzioterapia Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 16.06.2020

Ošetrovateľstvo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Verejné zdravotníctvo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Fyzioterapia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 16.06.2020

Verejné zdravotníctvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Možnosti ubytovania pre študentov: http://tnuni.sk/studenti/ubytovanie/

Stravovanie

Stravovanie na FZ – Novomeského ul.: https://zsnovotn.edupage.org/text7/

Stravovanie na rektoráte – Študentská ul.: http://tnuni.sk/strava/strava/informacie/

Ostatné služby

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na Fakulte zdravotníctva: PhDr. Kamila Jurdíková; kontakt:  kamila.jurdikova@tnuni.sk ; telefón: 032/7400607

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renata Vlčková (vlckova@tnuni.sk)
Posledná aktualizácia: 23.10.2019 07:40

Upozorniť na neaktuálne údaje