Verejné zdravotníctvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom, pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie, funkcie v manažmente nemocníc, štátnych zdravotných ústavoch, poisťovniach, v štátnej správe a farmaceutických firmách. Je schopný vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a realizovať ciele programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov, v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.

Absolvent magisterského študijného programu verejné zdravotníctvo je pripravený uplatniť sa na úseku verejnej správy, pri riadení prevencie a zdravotnej starostlivosti, v oblasti ochrany, podpory a výchovy zdravia a zdravých životných a pracovných podmienok, v epidemiologickom a environmentálnom výskume, farmakoepidemiológii, zdravotníckom poradenstve a etike. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov, v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

• ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Verejné zdravotníctvo;
• uchádzači budú prijatí formou výberového konania - kritériom prijatia budú výsledky štátnych skúšok v bakalárskom študijnom programe Verejné zdravotníctvo;
• prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov.Doplňujúce informácie

2. kolo prijímacieho konania sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačovPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

• ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Verejné zdravotníctvo;
• uchádzači budú prijatí formou výberového konania - kritériom prijatia budú výsledky štátnych skúšok v bakalárskom študijnom programe Verejné zdravotníctvo;
• prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Kontakt: katarina.gerlichova@tnuni.sk; telefón: 032/7400603Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania.

Potrebné doklady na prijatie:
- riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;
- absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FZ TnUAD v Trenčíne): úradne overené kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzioterapia (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške),
- uchádzači, ktorí vykonávajú štátnu skúšku v akademickom roku 2020/2021, dodajú overené kópie dokladov na Študijné oddelenie FZ TnUAD do stanoveného termínu, najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na úhradu nebude akceptovaný. Bez dokladu o zaplatení poplatku nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia;
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky).
https://fz.tnuni.sk/uploads/media/Tlacivo__Potvrdenie_lekara_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    20.11.2020 - 30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • Diplom z bakalárskeho štúdia (papierová forma)
  • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 1.stupňa (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home, vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Vlčková – renata.vlckova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 14.07.2021 14:00

Upozorniť na neaktuálne údaje