Ošetrovateľstvo

Uplatnenie absolventov
Absolvent magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo má komplexné vedomosti integrujúce poznatky z ošetrovateľstva, výskumu, pedagogiky a manažmentu, disponuje teoreticko-praktickým potenciálom potrebným pre rozvoj ošetrovateľstva v oblasti vzdelávania, manažmentu, výskumu a klinickej praxe, pozná a ovláda pedagogické princípy a metódy v profesionálnej príprave sestier, výchove jednotlivca/rodiny/skupiny, pozná princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia, nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov v rámci ošetrovateľského výskumu.
Absolvent má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť.
Viac na https://fz.tnuni.sk/index.php?id=385

Absolvent magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo je sestra s kompetenciami manažéra, mentora, edukátora a výskumníka.
Samostatne poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť na všetkých úrovniach, uplatní sa v manažovaní práce na úseku ošetrovateľstva na všetkých úrovniach, môže organizovať a pôsobiť v oblasti profesionálnej prípravy sestier, plánovať, organizovať a pracovať v projektoch týkajúcich sa zdravia obyvateľstva, pracovať samostatne ale i v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, profesionálnej prípravy, manažmentu.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
- ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo,
- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
- prijímacia skúška: úspešné absolvovanie testu z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo (ošetrovateľstvo, potreby a ošetrovateľský proces, ošetrovateľský výskum);
- prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.


Doplňujúce informácie
Kontakt:
Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Študijné oddelenie FZ TnUAD
Tel.: 032/74 00 610
E-mail: renata.vlckova@tnuni.sk

www.fz.tnuni.sk


Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál alebo overenú kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi regionálny úrad školskej správy. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.


https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami:
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Tel.: 032/74 00 603
E-mail: katarina.gerlichova@tnuni.sk


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Potrebné doklady na prijatie:

- riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa a priloženie požadovaných dokladov:
- diplom a vysvedčenie o štátnej skúške;
- fakulta preferuje elektronicky podané prihlášky cez
https://e-prihlaska.tnuni.sk bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých požadovaných dokladov;
- uchádzači o štúdium môžu využiť aj zaslanie prihlášky v papierovej forme (na predpísanom tlačive prihlášky - tlačivo ŠEVT). Prihláška musí byť vypísaná čitateľne modrým perom a zaslaná spolu s kópiami požadovaných dokladov na adresu fakulty;
- absolventi iných vysokých škôl a uchádzači, ktorí vykonávajú štátnu skúšku v akademickom roku 2023/2024 (netýka sa absolventov FZ TnUAD v Trenčíne), predložia úradne overené kópie požadovaných dokladov najneskôr v deň konania prijímacej skúšky;
- v prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.

Forma prijímacej skúšky
Písomný test

Testy
Test z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo (ošetrovateľstvo, potreby a ošetrovateľský proces, ošetrovateľský výskum)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
  • Diplom z bakalárskeho štúdia (papierová forma)
  • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 1.stupňa (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na

https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home/
vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.
Poznámka:
Bez uhradenia poplatku za prijímacie konanie prihláška nebude zaradená do evidencie uchádzačov o štúdium.
Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.
Na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška.
Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 05.12.2023 14:44

Upozorniť na neaktuálne údaje