Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve ovláda v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné medicínskym odborom. Dokáže spolupracovať s odborníkmi v medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Dokáže analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebným aktivitám k prospechu pacienta.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve môže nájsť široké uplatnenie v zdravotníctve na oddeleniach klinickej biochémie, mikrobiológie, farmakológie, patológie (cytológie), hematológie, genetiky, toxikológie, imunológie, alergológie a pod. Pracovať môže aj v laboratóriách hygienickej služby ako aj vo vedeckých laboratóriách. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);
- zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania;
- prijímacie konanie bude prebiehať formou výberového konania – pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača;
- prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií:
Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:
1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej skúšky).
2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na známku nasledovne:
- 100 % - 81 % výborne 1
- 80 % - 61 % chválitebne 2
- 60 % - 41 % dobre 3
- menej ako 40 % dostatočné 4
Uvedené hodnoty sa v prípade absolvovania externej časti maturitnej skúšky z viacerých predmetov spriemerujú.
3. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.
4. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).
5. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.
Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

Kontakt:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2, 911 50 Trenčín
www.fz.tnuni.sk

Študijné oddelenie:
Ing. Renáta Vlčková
Tel.: 032/74 00 610
E-mail: renata.vlckova@tnuni.sk

Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);
- zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania;
- prijímacie konanie bude prebiehať formou výberového konania – pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača;
- prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií:
Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:
1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej skúšky).
2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na známku nasledovne:
- 100 % - 81 % výborne 1
- 80 % - 61 % chválitebne 2
- 60 % - 41 % dobre 3
- menej ako 40 % dostatočné 4
Uvedené hodnoty sa v prípade absolvovania externej časti maturitnej skúšky z viacerých predmetov spriemerujú.
3. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.
4. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).
5. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.
Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Kontakt: katarina.gerlichova@tnuni.sk; telefón: 032/7400603Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Potrebné doklady na prijatie:

 • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;
 • úradne overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník) – v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške;
 • úradne overená kópia maturitného vysvedčenia;
 •  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky). Tlacivo__Potvrdenie_lekara_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf

 

Poznámka:

Bez uhradenia poplatku za prijímacie konanie prihláška nebude zaradená do evidencie uchádzačov o štúdium.

Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.

 

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  24.06.2021 - 23.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 1. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 2. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 3. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home

vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 5 dní od poslania e-prihlášky.

 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, Platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail.

Poplatok je potrebné uhradiť do 5 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Vlčková – renata.vlckova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 07.09.2021 09:06

Upozorniť na neaktuálne údaje