Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve je odborne spôsobilý pre samostatný výkon odborných pracovných činností v laboratórnych vyšetrovacích metódach, disponuje zručnosťami, nutnými pre výkon povolania laborant, ktoré ho oprávňujú pre spôsobilé vykonávanie vyšetrení v oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v klinickej biochémii, mikrobiológii, hematológii, imunológii, toxikológii, cytológii a histológii a predurčujú ho pre špecializačné štúdium v uvedených disciplínach a poskytuje laboratórne činnosti v legislatívne stanovenom rozsahu.
Absolvent má všetky predpoklady pre pokračovanie vo vysokoškolskom, špecializačnom i kontinuálnom vzdelávaní.
Viac na https://fz.tnuni.sk/index.php?id=386

Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon povolania zdravotnícky laborant.
Môže nájsť široké uplatnenie v zdravotníctve na oddeleniach klinickej biochémie, mikrobiológie, farmakológie, patológie (cytológie), hematológie, genetiky, toxikológie, imunológie, alergológie a pod. Pracovať môže aj v laboratóriách hygienickej služby ako aj vo vedeckých laboratóriách. Dôležité upozornenie: V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do 1. roku štúdia v externej forme mení na 3 roky.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);
- zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania
- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
- prijímacia skúška: úspešné absolvovanie testu z biochémie v rozsahu stredoškolského učiva (minimálne 40 bodov);
- prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.


Doplňujúce informácie
Kontakt:
Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Študijné oddelenie FZ TnUAD
Tel.: 032/74 00 610

E-mail:studijne.fz@tnuni.sk
www.fz.tnuni.sk


Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál alebo overenú kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi regionálny úrad školskej správy. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.


https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami:
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Tel.: 032/74 00 603
E-mail:katarina.gerlichova@tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Potrebné doklady na prijatie:
- riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa a priloženie požadovaných dokladov:
- kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia;
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive);
Tlacivo_Potvrdenie_lekara_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf
- fakulta preferuje elektronicky podané prihlášky cez
https://e-prihlaska.tnuni.sk bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky požadujeme nahrať skeny všetkých požadovaných dokladov;
- uchádzači o štúdium môžu využiť aj zaslanie prihlášky v papierovej forme (na predpísanom tlačive prihlášky - tlačivo ŠEVT). Prihláška musí byť vypísaná čitateľne modrým perom a zaslaná spolu s kópiami požadovaných dokladov na adresu fakulty;
- úradne overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia, originál potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe je potrebné predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky;
- v prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.

Forma prijímacej skúšky
Písomný test

Testy
Test je zameraný na biochémiu v rozsahu stredoškolského učiva. V teste je 50 otázok, jedna odpoveď je správna, za každú správnu odpoveď získa uchádzač 2 body, za celý test môže získať maximálne 100 bodov.
Odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky pre dennú aj externú formu štúdia:
KMEŤOVÁ, J. – SKORŠEPA, M. – VYDROVÁ, M: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2011. 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2023 - 30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2024 - 21.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  17.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 690 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na
https://e-prihlaska.tnuni.sk
vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.
Poznámka:
Bez uhradenia poplatku za prijímacie konanie prihláška nebude zaradená do evidencie uchádzačov o štúdium.
Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.
Na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška.
Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 16.06.2024 12:04

Upozorniť na neaktuálne údaje