Fyzioterapia

Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia má komplexné vedomosti integrujúce poznatky z fyzioterapie, biomedicínskych a humanitných vedných disciplín o človeku, disponuje zručnosťami potrebnými na výkon povolania fyzioterapeut a poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť v rozsahu legislatívne vymedzených kompetencií fyzioterapeutov.
Absolvent má všetky predpoklady pre pokračovanie vo vysokoškolskom, špecializačnom i kontinuálnom vzdelávaní.
Viac na
https://fz.tnuni.sk/index.php?id=387

Absolvent bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon povolania fyzioterapeut.
Uplatní sa v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch a iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);
- zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania;
- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
- prijímacia skúška: úspešné absolvovanie testu z biológie v rozsahu stredoškolského učiva (minimálne 40 bodov) a overovanie fyzických schopností, ktoré pozostáva z plávania, atletických disciplín, gymnastiky. Neúčasť na overovaní fyzických schopností vo všetkých disciplínach je posudzovaná ako nesplnenie podmienok prijímacieho konania;
- prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.


Doplňujúce informácie
Kontakt:
Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Študijné oddelenie FZ TnUAD
Tel.: 032/74 00 610

E-mail:studijne.fz@tnuni.sk
www.fz.tnuni.sk


Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál alebo overenú kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi regionálny úrad školskej správy. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.


https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami:
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Tel.: 032/74 00 603
E-mail:katarina.gerlichova@tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Potrebné doklady na prijatie:
- riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa a priloženie požadovaných dokladov:
- kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia;
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive);
Tlacivo_Potvrdenie_lekara_o_zdravotnej_sposobilosti.pdf
- fakulta preferuje elektronicky podané prihlášky cez
https://e-prihlaska.tnuni.sk bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky požadujeme nahrať skeny všetkých požadovaných dokladov;
- uchádzači o štúdium môžu využiť aj zaslanie prihlášky v papierovej forme (na predpísanom tlačive prihlášky - tlačivo ŠEVT). Prihláška musí byť vypísaná čitateľne modrým perom a zaslaná spolu s kópiami požadovaných dokladov na adresu fakulty;
- úradne overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia, originál potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe je potrebné predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky;
- v prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.

Forma prijímacej skúšky
Písomný test
Overovanie fyzických schopností

Testy
Test z biológie v rozsahu stredoškolského učiva (minimálne 40 bodov)
Overovanie fyzických schopností, ktoré pozostáva z plávania, atletických disciplín, gymnastiky.
Neúčasť na overovaní fyzických schopností vo všetkých disciplínach je posudzovaná ako nesplnenie podmienok prijímacieho konania;

Test je zameraný na biológiu v rozsahu stredoškolského učiva. V teste je 50 otázok, jedna odpoveď je správna, za každú správnu odpoveď získa uchádzač 2 body, za celý test môže získať maximálne 100 bodov. Za overovanie fyzických schopností na štúdium uchádzač môže získať po 10 bodov za každú disciplínu, spolu môže získať maximálne 40 bodov.

Odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky pre dennú a externú formu štúdia:
UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá, časť 6 – Biológia človeka, evolúcia a vznik života na zemi. Bratislava: EXPOL Pedagogika, 2015. 104 s. ISBN 978-80-8091-402-8.

Overovanie fyzických schopností na štúdium:
1. Gymnastika: Cvičí sa na 12-metrovom gymnastickom páse alebo páse vytvorenom zo žineniek. Uchádzač je povinný zostaviť si a správne zacvičiť gymnastickú zostavu z nižšie uvedených prvkov. Prvkov musí byť v zostave minimálne 5. Gymnastické prvky: váha predkloňmo, obraty, výpon na špičkách, kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ vpred do roznoženia, kotúľ vzad do roznoženia, stoj na lopatkách, stoj na hlave, stoj na rukách, premet bokom, dva premety bokom vo väzbe, premet vpred, premet vzad, salto vpred, salto vzad.
(Príklad gymnastickej zostavy: váha predkloňmo, stoj spojný, kotúľ vpred, skok s obratom o 180° a pažami čelné kruhy von, stoj spojný, výpon na špičkách, spádom vzad stoj na lopatkách.)
Bodovanie: za každý správne zacvičený prvok uchádzač získa 2 body
maximálny počet bodov – 10

2. Plávanie: Uchádzač je povinný preplávať ľubovoľným plaveckým spôsobom vzdialenosť 50 metrov.
Bodovanie: maximálny počet bodov 10 (Tab. 1)

Tab. 1 Plávanie
Body Výkon v min.
0 1:46 a viac
1 1:45 – 1:41
2 1:40 – 1:36
3 1:35 – 1:31
4 1:30 – 1:26
5 1:25 – 1:21
6 1:20 – 1:16
7 1:15 – 1:11
8 1:10 – 1:06
9 1:05 – 1:01
10 1:00 a menej

3. Atletika:
3.1 4x10-metrový člnkový beh: Stanovený 10-metrový úsek je vyznačený na obidvoch stranách kužeľmi. Cvičenec z polovysokého štartu (obe nohy sú za štartovacou čiarou a bez použitia bloku) beží čo najrýchlejšie od jedného kužeľa k druhému. Body sa získavajú za čas s presnosťou na desatiny sekundy. Opakovaný štart pri nevydarenom štarte alebo neobehnutí kužeľa nie je povolený. Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 15 sekúnd.
Bodovanie: maximálny počet bodov 10 (Tab. 2)

3.2 10x10-metrový člnkový beh: Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 40 sekúnd.
Bodovanie: maximálny počet bodov 10 (Tab. 3)

Tab. 2 4x10-metrový člnkový beh
Body Výkon v sec.
0 15,01 a viac
1 15,00 – 14,80
2 14,79 – 14,50
3 14,49 – 14,20
4 14,19 – 13,90
5 13,89 – 13,60
6 13,59 – 13,30
7 13,29 – 13,00
8 12,99 – 12,70
9 12,69 – 12,40
10 12,39 a menej

Tab. 3 10x10-metrový člnkový beh
Body Výkon v sec.
0 40,01 a viac
1 40,00 – 38,01
2 38,00 – 36,01
3 36,00 – 34,01
4 34,00 – 32,01
5 32,00 – 30,01
6 30,00 – 28,01
7 28,00 – 26,01
8 26,00 – 24,01
9 24,00 – 22,01
10 22,00 a menej


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2023 - 30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2024 - 21.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  17.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
65


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na
https://e-prihlaska.tnuni.sk
vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.
Poznámka:
Bez uhradenia poplatku za prijímacie konanie prihláška nebude zaradená do evidencie uchádzačov o štúdium.
Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.
Na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška.
Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 24.04.2024 12:05

Upozorniť na neaktuálne údaje