Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta výtvarných umení

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Výtvarné umenie so zameraním na maľbu, grafiku, Intermédiá-digitálne médiá-audiovizuálne médiá, sochárstvo a priestorovú tvorbu

Fakulta výtvarných umení vychováva kreatívnych a aktívnych umelcov, tvoriacich v kontexte súčasného výtvarného umenia. Študenti uplatňujú vo svojej tvorbe širokú škálu tvorivých prístupov dvojdimenzionálneho aj trojdimenzionálneho charakteru, využívajú najnovšie  technologické postupy a digitálne média. Na základe získaných teoretických  a odborných vedomosti a technicko-technologických zručností by mal byť pripravený na odbornú a tvorivú činnosť v regionálnych, mestských a profesionálnych TV štúdiách. Ateliéry maľby a grafiky poskytujú širokospektrálne vzdelanie, ktoré individuálne pripravuje poslucháča na samostatnú tvorbu v horizonte názorovej plurality súčasnej výtvarnej kultúry. Ateliéry katedry Sochárstva rozvíjajú schopnosti v mäkkej plastike, figurálnom prejave, aplikovaných médiách s cieľom komplexne vnímať umelecké dielo v jeho individuálnych, vizuálno – komunikačných, sociálnych a enviromentálnych kontextoch.

Cieľom pluralitnej ponuky teoretických predmetov je posilnenie vedomostí a komunikačno-interpretačných schopností študenta v oblasti slovenského a svetového umenia 20. a 21. storočia, vrátane štúdia vybraných kapitol z estetiky, filozofie a metodológie umeleckej tvorby.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

ŠTUDENTSKÝ DOMOV AKADÉMIE UMENÍ

Kollárova 20, 974 01 Banská Bystrica

riaditeľka ŠD AU:   Mgr. Katarína Stareková
tel.: +421 48 4320 444 ,  e-mail: katarina.starekova@aku.sk

prevádzka ŠD AU:   Miriam Beňušová
tel.: +421 48 4320 445 (od 8.00 hod. - 14.00 hod.)
e-mail: sdomov@aku.sk

Ubytovacia kapacita ŠD AU je 136 miest.

Cena za ubytovanie v ŠD AU pre študenta: 62 € za jedno lôžko/kalendárny mesiac

Termín zasielania žiadostí o ubytovanie pre študentov AU na nasledujúci akademický rok:
od 1.2. do 31.5. príslušného kalendárneho roka, termíny podávania žiadostí o ubytovanie sa posúvajú podľa termínov prijímacích pohovorov na fakultách.

Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, Kollárova 20, Banská Bystrica výlučne v bunkách – dve dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením (wc, umývadlo, sprcha). Výška poplatkov za ubytovanie v zmysle Internátneho poriadku AU závisí od celkových prevádzkových nákladov. Pri schvaľovaní žiadostí o ubytovanie v ŠD AU sa postupuje podľa zákona č. 131/2020 Z.z. o vysokých školách v platnom znení a Smernice AU č. 124 – Internátny poriadok AU v znení neskorších doplnkov.

Akadémia umení v Banskej Bystrici v rámci svojich kapacitných možností zabezpečuje ubytovanie študentov fakúlt Akadémie umení v B.B. vo vlastnom ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza priamo v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje aj zahraničným študentom v rámci realizácie výmenného študijného programu ERASMUS+. Pre študentov AU je vyčlenených 108 miest.

ŠD AU má pre ubytovaných študentov AU k dispozícii spoločenskú miestnosť. V ŠD AU sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov k dispozícii tri kuchynky vybavené sporákom, rúrou na pečenie a mikrovlnnou rúrou, na II. posch. je zriadená jedálenská miestnosť. ŠD AU je celoplošne pokryté bezplatným  internetovým Wi-Fi pripojením.

Stravovanie

individuálne

Ostatné služby

AKADEMICKÁ KNIŽNICA 

Akademická knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici je organizačnou súčasťou Akadémie umení v Banskej Bystrici a poskytuje knižnično-informačné služby pre svojich používateľov, ktorými sú vedecko-výskumní pracovníci v oblasti umenia, vysokoškolskí učitelia, študenti všetkých foriem a stupňov štúdia a odborná verejnosť.

Sídlom Akademickej knižnice Akadémie  umení  je budova Fakulty dramatických umení,  Horná 95, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 4320 kl. 401/402/403,  e-mail: kniznica@aku.sk , ivana.badinska@aku.sk www.aku.sk

Knižnica je vybavená  audiovizuálnou a multimediálnou reprodukčnou technikou a umožňuje prehrávanie audio a video nosičov. Vďaka realizácií projektu „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB“, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, bola knižnica vybavená modernými projekčnými zostavami, ktoré obsahujú data video projektory, mobilné počítačové zostavy na video a data projekciu a TV projekčné zostavy. Ich súčasťou sú veľkoplošné LCD obrazovky, multimediálne sieťové prehrávače, blue-ray prehrávače a domáce kiná. V knižnici je k dispozícií 15 terminálových pracovných staníc s pripojením na internet a s možnosťou tlačových výstupov, dve z nich sú špeciálne upravené pre potreby používateľov so zrakovým znevýhodnením.
 
Akademická knižnica Akadémie umení  je  zapojená do  projektu knižničného informačného systému  KIS3G - Knižničný informačný systém 3. generácie a patrí ku kooperujúcim subjektom  súborného katalógu knižníc, dostupného na portáli  Slovenská knižnica. Online  katalóg knižnice je dostupný na  webovej stránke www.kis3g.sk.

Akademická knižnica Akadémie umení je zapojená aj do projektu NISPEZ 4 - Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií na Slovensku. Strategickým cieľom národného projektu je modernizácia národnej infraštruktúry pre informačnú podporu vedy a inovácií na Slovensku ako systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast. V rámci tohoto projektu boli v knižnici spístupnené nasledujúce elektronické informačné zdroje: Springer Link, Springer eBooks, Springer Nature.
 
Prostredníctvom národnej licencie elektronických informačních zdrojov, ktorej koordinátorom je Slovenská národná knižnica v Martine,  boli v  knižnici sprístupnené aj nasledovné databázy vydavateľstva GALE: Academic Onefile, Custom Journals, General Onefile.

Knižničný fond tvoria knihy, zborníky, periodiká, špeciálne dokumenty /hudobniny/, audiovizuálne a elektronické  dokumenty,  elektronické informačné zdroje, bakalárske, diplomové a dizertačné záverečné práce obhájené na Akadémii umení. Knižnica získava, spracováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný a informačný fond z profilových odborov Akadémie umení a z prierezových spoločenských disciplín tak, aby napĺňala zásadu slobodného prístupu   občanov k  informáciám a  dokumentom. Špecializuje  sa  na literatúru a dokumenty z oblasti dramatického, hudobného a výtvarného umenia. Informácie o jednotlivých knižničných dokumentoch sú dostupné v online katalógu knižnice.

 

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová (marta.bakaljarova@aku.sk)
Posledná aktualizácia: 14.05.2024 09:46

Upozorniť na neaktuálne údaje