Intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba

nový študijný program, akademicky orientovaný, umelecký študijný programUplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijné programu Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni bakalára umenia. Na základe získaných teoretických a odborných vedomostí zo svetového a slovenského vizuálneho umenia a technicko-technologických zručností je pripravený na vykonávanie a organizovanie vlastnej tvorivej činnosti, alebo v tímovej spolupráci v oblasti intermédií, digitálnych médií a priestorovej tvorby. Má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry a organizovať svoj ďalší odborný rast. Je schopný pracovať  autonómne alebo ako súčasť tímu. Po získaní titulu môže rozvíjať svoj odborný umelecký rast v nadväzujúcom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Podmienkou prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.
 • Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
 • FVU AU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v študijnom programe.
  • Predpokladom prijatia na štúdium je základná orientácia a znalosti v problematike výtvarného umenia u uvedenej oblasti štúdia, všeobecný prehľad z dejín z domáceho i svetového výtvarného diania, doterajšia individuálna umelecká činnosť a znalosť jedného svetového jazyka na úrovni maturity.
  • Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.
  • Uchádzač by mal pri prijímacej skúške preukázať prirodzený  záujem o výtvarné umenie všeobecne, s dôrazom na intermediálnu alebo priestorovú tvorbu a  digitálne technológie. Predpokladá sa orientácia a základné znalosti z uvedených oblastí umenia, ako aj všeobecné  vedomosti z dejín umenia. Ďalej základné zručnosti práce s osobným počítačom na užívateľskej úrovni a vítaná je aj znalosť jedného cudzieho jazyka (svetového) na úrovni maturity.


Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 sú uverejnené na www.fvu.aku.skPodmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
 • Zahraniční uchádzači uhradia administratívny poplatok pri prezentácii


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Roman Schwartz

e-mail: roman.schwartz@aku.sk

tel.: +421 48 4320 508Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FVU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.
 • Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí, je jednokolová/dvojdňová a realizuje sa v prípade potreby a podľa počtu prihlásených v dvoch alebo viacerých termínoch. Termíny prijímacích talentových skúšok sa budú každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu štúdia a počtu prihlásených uchádzačov.
 • Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na jeho žiadosť FVU AU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy.
 • Praktická časť talentovej skúšky je zameraná na preverenie schopností uchádzača realizovať samostatne tvorivé výstupy, preverenie tzv. obrazového videnia a cit pre priestorové sebauvedomenie. Mal by preukázať aj záujem o širšie kultúrne a spoločenské dianie, alebo dokumentovať eventuálnu doterajšiu individuálnu umeleckú činnosť.
 • Pri hodnotení praktických zadaní sa kladie dôraz na kompetenciu uchádzača kreatívne využívať základné charakteristiky materiálov a špecifiká predmetnej skutočnosti. Osobitosť zvolených riešení. Schopnosť uchádzača verbálne prezentovať a obhajovať svoje  umelecké-tvorivé postoje.
 • Prijímacia talentová skúška pozostáva z odovzdania domácich prác, písomného testu,  realizácie praktických zadaní a z ústneho pohovoru s členmi komisie.
 • Praktické zadanie – na základe zadanej skupiny materiálov (predmetov) vytvorenie kreatívnej výpovede (max. 20 b)
 • Praktické zadanie – voľné zadanie – využitie interiéru a exteriéru FVU k vlastnej seba prezentácii. Uchádzač si môže  vybrať ľubovoľnú formu realizácie svojej práce. (max. 20 b)
 • Praktické zadanie – Domáce práce: Autorská kniha. Dokumentácia troch vlastných tvorivých výstupov s ich stručnou  písomnou charakteristikou. (max. 20 b)
 • Ústny pohovor – cca 20. min. pohovor s dôrazom na diskusiu o  domácich prácach a praktických zadaniach, ktorá zároveň preverí komunikačné schopnosti uchádzača a jeho vedomosti z oblasti umenia, ktorú sa rozhodol študovať. (max. 20 b)
 • Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín umenia. (max. 20 b)


Forma prijímacej skúšky

talentováTesty

Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín umenia • Podanie prihlášky na štúdium

  07.12.2021 - 30.04.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2022 - 17.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  07.08.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  23.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • administratívny poplatok (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta:

Akadémia umení FVU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Číslo účtu: 7000067813/8180

Variabilný symbol: 301

Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (kópia dokladu o zaplatení). Originál ústrižku alebo originál potvrdenia , ktoré vydá príslušná banka, ktorá platbu vykonala, je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu konaniu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 20.06.2022 13:12

Upozorniť na neaktuálne údaje