Intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba

Bakalárske štúdium na FVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskych študijných programov získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. FVU uskutočňuje bakalárske študijné programy v odbore Umenie len v dennej forme štúdia, v štandardnej dĺžke štúdia štyri akademické roky. Bakalárske štúdium prebieha v kreditovom systéme a študent musí absolvovať povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety podľa odporúčaného študijného plánu študijného programu, ktorý študuje. Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov. Za celé štúdium musí získať minimálne 240 kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia bakalárskeho štúdia. Profilové predmety – Ateliéry zásadným spôsobom prispievajú k naplneniu profilu absolventa študijného programu. Prvé dva ročníky majú prípravný charakter, ešte bez konkrétnej profilácie študenta. Na začiatku 3. ročníka štúdia študenti majú možnosť rozhodnúť sa pre konkrétnu profiláciu. Môžu sa rozhodnúť pre niektorý zo špecifický zameraných ateliérov z ponuky. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a splnením všetkých predpísaných náležitosti v študijnom programe. Štátnou skúškou v bakalárskom študijnom programe je obhajoba záverečnej práce. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ „baccalarius“ (v skratke „Bc.“), uvádza sa pred menom.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni bakalára umenia. Na základe získaných teoretických a odborných vedomostí zo svetového a slovenského vizuálneho umenia a technicko-technologických zručností je pripravený na vykonávanie a organizovanie vlastnej tvorivej činnosti, alebo v tímovej spolupráci v oblasti intermédií, digitálnych médií a priestorovej tvorby. Má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry a organizovať svoj ďalší odborný rast. Je schopný pracovať autonómne alebo ako súčasť tímu. Po získaní titulu bakalár môže rozvíjať svoj odborný umelecký rast v nadväzujúcom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe.

 • Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP)
  doc. Miroslav NICZ, akad. maliarVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.
• Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania ( maturitné vysvedčenie ) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
• FVU AU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopnosti, vedomosti pre štúdium v študijnom programe.
• Predpokladom prijatia na štúdium je základná orientácia a znalosti v problematike výtvarného umenia u uvedenej oblasti štúdia, všeobecný prehľad z dejín z domáceho i svetového výtvarného diania, doterajšia individuálna umelecká činnosti a znalosť jedného svetového jazyka na úrovni maturity.
• Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijné programu.

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 písm. b)] určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Prijímacie konanie sa koná prezenčne. V prípade, že v čase konania prijímacieho konania prebieha štúdium dištančnou metódou vyučovania, prijímacie konanie sa môže uskutočniť aj dištančnou metódou. Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FVU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.

Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.Doplňujúce informácie

Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu, je jednokolová/dvojdňová a realizuje sa v prípade potreby v dvoch turnusoch a skladá sa z dvoch častí:

 • Praktická časť talentovej skúšky je zameraná na preverenie schopností uchádzača realizovať samostatne tvorivé výstupy, preverenie tzv. obrazového videnia a cit pre priestorové sebauvedomenie:
 • Kreatívne zadanie – výpoveď na základe zadanej skupiny materiálov/predmetov (max. 20 b);
 • Voľné zadanie – využitie interiéru a exteriéru fakulty k vlastnej seba prezentácii s ľubovoľnou formou realizácie (max. 20 b);
 • Domáce práce/Autorská kniha – dokumentácia troch vlastných tvorivých výstupov s ich stručnou  písomnou charakteristikou. 
 • Teoretická vedomostná časť skúšky preverí komunikačné schopnosti a teoretické vedomosti uchádzača:
 • Ústny pohovor – diskusia (cca 20. min. pohovor) o  domácich prácach a praktických zadaniach, ktorá zároveň preverí komunikačné schopnosti uchádzača a jeho vedomosti z oblasti umenia, ktorú sa rozhodol študovať (max. 20 b);
 • Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín umenia. (max. 20 b).

Dodatočné prijímacie konanie na bakalársky študijný program Intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba.

Termín podania prihlášok: 29. november 2023

Termín konania prijímacích konaní:  10. a 11. január 2024

Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
  Zahraniční uchádzači uhradia administratívny poplatok pri prezentácii.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Roman Schwartz,
e-mail: roman.schwartz@aku.sk
tel.: +421 48 4320 508Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.Forma prijímacej skúšky

talentová skúškaTesty

Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín umenia • Podanie prihlášky na štúdium

  18.09.2023 - 29.11.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.01.2024 - 11.01.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  02.03.2024 - 02.05.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  25.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
12


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Uchádzač ho uhradí poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu. Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: akad. mal. Milan Hnat, ArtD. – milan.hnat@aku.sk
Posledná aktualizácia: 29.02.2024 09:16

Upozorniť na neaktuálne údaje