Voľné výtvarné umenie

Magisterské štúdium na FVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a umenia a na rozvíjanie schopností, ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. FVU uskutočňuje magisterský študijný program v odbore Umenie len v dennej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia na FVU pre študijný program druhého stupňa je dva akademické roky. Magisterské štúdium prebieha v kreditovom systéme a študent musí absolvovať povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety podľa odporúčaného študijného plánu študijného programu.Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov. Za celé štúdium musí nazhromaždiť minimálne 120 kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia magisterského štúdia. Profilové predmety zásadným spôsobom prispievajú k naplneniu profilu absolventa študijného programu. Prvý ročník študijného programu má študijný a výskumný charakter,do ktorého študent prichádza na základe úspešného prijímacieho konania so svojím projektom/víziou. Realizuje ho v jednej zo štyroch PLATFORIEM pod vedením troch ním vybratých vyučujúcich. V druhom ročníku pracuje na dvojsemestrálnej záverečnej práci. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a splnením všetkých predpísaných náležitosti v študijnom programe. Štátnou skúškou v magisterskom študijnom programe je obhajoba záverečnej práce.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Voľné výtvarné umenie získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni magistra umenia. Je pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti vizuálneho umenia v rámci voľnej výtvarnej tvorby. Je schopný pôsobiť v oblasti neformálneho umeleckého vzdelávania. Absolvent magisterského štúdia môže, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, pokračovať v doktorandskom stupni štúdia v nadväzujúcom študijnom programe.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v študijnom odbore Umenie - výtvarné, alebo v príbuznom odbore zodpovedajúceho zamerania a úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru. V prípade, skoršieho termínu prijímacích pohovorov pred absolvovaním študijného programu 1. stupňa, bude uchádzač o magisterské štúdium prijatý len podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu 1. stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu 1. stupňa je potrebné predložiť do desiatich dní po jeho absolvovaní, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Prihlášky na prijímacie konanie magisterského študijného programu je potrebné podať na predpísanom tlačive s konkretizáciou ateliéru, v ktorom sa študent uchádza o magisterské štúdium.

Prijímacia skúška pozostáva z týchto častí:
o Portfólio uchádzača v tlačovej a elektronickej podobe, ktoré má obsahovať:
• najvýznamnejšie práce uchádzača (min.10 umeleckých diel),
• krátke Curriculum Vitae,
• zoznam umeleckých aktivít (výstavy, workshopy, sympózia, uverejnené texty...).
o Projekt magisterského individualizovaného štúdia v písomnej forme v rozsahu max. 3 normostrany/5400 znakov vrátane medzier a interpunkcie, v ktorom zadefinuje:
• základné rámce magisterského výskumu v štádiu vízie, kde formuluje okruhy a predmet záujmu svojho autorského umeleckého bádania,
• oblasť v magisterskom stupni štúdia, na ktorej chce uskutočňovať svoje bádanie v kontexte jednej zo štyroch platforiem študijného programu: Platforma IDM, Platforma maľby, Platforma grafiky, Platforma priestoru.
o Rozprava členov komisie s uchádzačom o magisterské štúdium formou diskusie, v ktorej uchádzač predstaví:
• seba a svoju tvorbu prostredníctvom vizuálnej prezentácie/portfólio v elektronickej podobe,
• projekt magisterského štúdia, kde predstaví svoju víziu a oblasť výskumu v kontexte jednej zo štyroch platforiem, ktorú si vybral.Doplňujúce informácie

Prijímacie konanie umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom príslušného študijného programu na FVU. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu 1. stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu 1. stupňa je potrebné predložiť do desiatich dní po jeho absolvovaní, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Fakulta výtvarných umení Akadémie umení (ďalej FVU AU) určuje na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. FVU AU overuje splnenie podmienok prijímacou skúškou, ktorá je určená ako súčasť overovania schopností na štúdium. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia umožňujú výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 písm. b)] určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Prijímacie konanie sa koná prezenčne. V prípade, že v čase konania prijímacieho konania prebieha štúdium dištančnou metódou vyučovania, prijímacie konanie sa môže uskutočniť aj dištančnou metódou. Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FVU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania. Magisterské štúdium prebieha len vo forme denného štúdia, externá forma nie je možná. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium o štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici začína vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.

Ďalšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
 • Zahraniční uchádzači uhradia administratívny poplatok pri prezentácii.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Roman Schwartz,
e-mail: roman.schwartz@aku.sk
tel.: +421 48 4320 508Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uvedené na webovej stránke www.fvu.aku.sk
Forma prijímacej skúšky

talentová skúška • Podanie prihlášky na štúdium

  21.01.2024 - 24.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024 - 24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Uchádzač ho uhradí poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu. Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: akad. mal. Milan Hnat, ArtD. – milan.hnat@aku.sk
Posledná aktualizácia: 24.01.2024 12:20

Upozorniť na neaktuálne údaje