Voľné výtvarné umenie

Je dvojročným pokračovaním bakalárskych študijných programov( Maľba-Grafika-Sochárstvo a priestorová tvorba - Audiovizuálne médiá - digitálne médiá - intermédiá).  Štúdium končí štátnou skúškou z dejín umenia a teórie umenia a praktickou diplomovou prácou. Absolventi získajú titul Mgr. art.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia študijného programu Voľné výtvarné umenie je samostatne tvoriaci výtvarník v študijnom odbore výtvarné umenie. Dokáže reflektovať potreby súčasného umeleckého diania a je schopný tvoriť výtvarné diela a návrhy pre priemysel a architektúru. Absolvent sa dokáže orientovať vo sfére postmoderného výtvarného myslenia a zároveň si zachovať v procese hľadania vlastnej ľudskej a umeleckej identity vnútornú koherentnosť a rovnovážnosť. Je pripravený na profesionálnu a koncepčnú činnosť a medzinárodnú konfrontáciu v oblasti vizuálneho umenia.

Absolvent magisterského štúdia, odboru výtvarné umenie môže pokračovať v 3. stupni vysokoškolského štúdia. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia sa môže uplatniť aj ako učiteľ vo svojom odbore, je samostatne tvoriaci výtvarník v študijnom odbore umenie - výtvarné.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v študijnom odbore Umenie - výtvarné, alebo v príbuznom odbore zodpovedajúceho zamerania a úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru. V prípade, skoršieho termínu prijímacích pohovorov pred absolvovaním študijného programu 1. stupňa, bude uchádzač o magisterské štúdium prijatý len podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu 1. stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu 1. stupňa je potrebné predložiť do desiatich dní po jeho absolvovaní, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Prihlášky na prijímacie konanie magisterského študijného programu je potrebné podať na predpísanom tlačive s konkretizáciou ateliéru, v ktorom sa študent uchádza o magisterské štúdium.

Prijímací pohovor obsahuje:

1. Projekt(vízia) - možnej oblasti umeleckého výskumu v 2. stupni štúdia v písomnej (v rozsahu minimálne jedna normovaná strana) a digitálnej podobe.

Maximálny počet bodov – 30 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 19,5

2. Portfólio - prezentácia portfólia uchádzačom o magisterské štúdium (v tlačovej a digitálnej podobe), ktoré by malo obsahovať tieto povinné náležitosti:

a) identifikačné údaje uchádzača;
b) prehľad doterajších umeleckých aktivít;

c) fotodokumentáciu doterajšej umeleckej tvorby.


Maximálny počet bodov - 30 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 19,5

3. Rozprava - diskusia členov komisie s uchádzačom o magisterské štúdium, v ktorej uchádzač predstaví svoju víziu oblasti umeleckého výskumu v 2. stupni štúdiá.

Maximálny počet bodov - 30 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 19,5

Komisia hodnotí z pohľadu obsahovej štruktúry, koncepčnosti myslenia, aktuálnosti témy a vizuálnej úrovne portfólio, projekt a úroveň osobného pohovoru uchádzača.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v študijnom odbore Umenie - výtvarné, alebo v príbuznom odbore  zodpovedajúceho zamerania a úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru. V prípade, skoršieho termínu prijímacích pohovorov pred absolvovaním študijného programu 1. stupňa, bude uchádzač o magisterské štúdium prijatý len podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu 1. stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu 1. stupňa je potrebné predložiť do desiatich dní po jeho absolvovaní, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Prihlášky na prijímacie konanie magisterského študijného programu je potrebné podať na predpísanom tlačive s konkretizáciou ateliéru, v ktorom sa študent uchádza o magisterské štúdium. 

Prijímací pohovor  obsahuje:

1. Projekt(vízia) - možnej oblasti umeleckého výskumu v 2. stupni štúdia v písomnej (v rozsahu minimálne jedna normovaná strana) a digitálnej podobe. 

Maximálny počet bodov – 30 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 19,5

2. Portfólio - prezentácia portfólia uchádzačom o magisterské štúdium (v tlačovej a digitálnej podobe),  ktoré by malo obsahovať tieto povinné náležitosti: 

a)       identifikačné údaje uchádzača; 

b)       prehľad doterajších umeleckých aktivít; 

c)       fotodokumentáciu doterajšej umeleckej tvorby.

Maximálny počet bodov - 30 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 19,5

3. Rozprava - diskusia členov komisie s uchádzačom o magisterské štúdium, v ktorej uchádzač predstaví svoju víziu oblasti umeleckého výskumu v 2. stupni štúdiá.

Maximálny počet bodov - 30 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 19,5 

 Komisia hodnotí z pohľadu  obsahovej štruktúry, koncepčnosti myslenia, aktuálnosti témy a vizuálnej úrovne portfólio, projekt a úroveň osobného pohovoru uchádzača.
Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
 • Zahraniční uchádzači uhradia administratívny poplatok pri prezentácii.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Roman Schwartz,

e-mail: roman.schwartz@aku.sk

tel.: +421 48 4320 508Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uvedené na webovej stránke www.fvu.aku.sk

Z dôvodu pandémie COVID-19 forma prijímacích skúšok bude oznámená v závislosti od opatrení, ktoré budú platiť v čase prijímacích skúšok.Forma prijímacej skúšky

talentová skúška • Podanie prihlášky na štúdium

  17.02.2022 - 20.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2022 - 08.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta:

Akadémia umení FVU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Číslo účtu: 7000067813/8180

Variabilný symbol: 301

Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (stačí kópia dokladu o zaplatení).

Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok. 

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.03.2022 09:12

Upozorniť na neaktuálne údaje