Voľné výtvarné umenie

Doktorandské štúdium  prebieha v externej 4- ročnej forme. Pozostáva z individuálneho študijného plánu. Je zakončené dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce ( ArtD.).

Doktorandské štúdium na FVU sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave umeleckého a vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandských študijných programov získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti, výskumnej a umeleckej časti a pedagogickej činnosti doktoranda (len v dennej forme štúdia) alebo inej odbornej činnosti. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Výskumná a umelecká časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z činností súvisiacich s vypracovaním dizertačnej práce, konzultácií a umelecko-publikačnej a inej činnosti. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyri hodiny týždenne v priemere za akademický rok. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú výskumnú a vedeckú činnosť alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.  Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Voľné výtvarné umenie získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni doktora umenia. Je pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti vizuálneho umenia v rámci voľnej výtvarnej tvorby. Má predpoklady pre umelecko-pedagogické pôsobenie na umeleckých vysokých školách a dokáže sa uplatniť na medzinárodnom trhu práce.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP)
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na fakulte alebo na inej vysokej škole (§ 56 ods. 3 zákona).
 • Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať ešte pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Fakulta výtvarných umení (ďalej FVU) určuje na prijatie na štúdium študijného programu tretieho stupňa ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť,
  aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia umožňujú výber uchádzačov,
  ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.

 • Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 písm. b)] určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Prijímacie konanie sa koná prezenčne. V prípade, že v čase konania prijímacieho konania prebieha štúdium dištančnou metódou vyučovania, prijímacie konanie sa môže uskutočniť aj dištančnou metódou.
 • Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FVU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na FVU.
 • Dekan FVU vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium uchádzať. Pri každej vypísanej téme sa uvádza: názov študijného programu, meno školiteľa, forma štúdia (denné, externé), lehota na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania.


Doplňujúce informácie

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

 • V prihláške na doktorandské štúdiu uchádzač uvedie:
  a/ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
  b/ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná/externá)

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.Podmienky pre zahraničných študentov
 • Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Roman Schwartz
e-mail: roman.schwartz@aku.sk
tel.: +421 48 4320 508Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Dekan fakulty vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.

 Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovor:

 • Hodnotenie portfólia uchádzača, ktoré musí byť odovzdané v tlačovej a elektronickej podobe a musí obsahovať najvýznamnejšie výtvarné práce uchádzača, krátke Curriculum Vitae, a zoznam umeleckých a publikačných aktivít (výstavy, workshopy, sympózia, uverejnené texty...);
 • Hodnotenie projektu dizertačnej práce uchádzača v písomnej forme, ktorý musí byť odovzdaný v slovenskom (českom) a v anglickom jazyku (prípadne nemeckom alebo španielskom), v rozsahu max. 3 NS/5400 znakov vrátane medzier a interpunkcie, v ktorom sú zadefinované základné rámce doktorandského výskumu v štádiu vízie, kde formuluje ideový zámer svojho autorského umeleckého bádania, v kontexte témy dizertačnej práce vypísanej školiteľom, filozofické východiská skúmanej témy, metódy a cieľ výskumu;
 • Rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium formou diskusie, v ktorej ústne obhajuje projekt svojej dizertačnej práce, preukazuje svoje schopnosti a predpoklady k samostatnej výskumno-umeleckej činnosti a znalosti z teórie a dejín výtvarného umenia s dôrazom na danú tému.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  25.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.05.2024 - 22.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • prehľad výsledkov umeleckej činnosti (papierová forma)
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: akad. mal. Milan Hnat, ArtD. – milan.hnat@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.11.2023 10:02

Upozorniť na neaktuálne údaje