Maľba-grafika

nový študijný program, akademicky orientovaný, umelecký študijný programUplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Maľba-Grafika získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni bakalára umenia. Je pripravený po stránke kreatívnej a technologickej pre samostatné pôsobenie  v oblasti maľby, kresby a grafiky v rámci voľnej výtvarnej tvorby. Má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry a organizovať svoj ďalší odborný rast. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom alebo príbuznom študijnom programe.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

• Podmienkou prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.
• Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania ( maturitné vysvedčenie ) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
• FVU AU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopnosti, vedomosti pre štúdium v študijnom programe.
• Predpokladom prijatia na štúdium je základná orientácia a znalosti v problematike výtvarného umenia u uvedenej oblasti štúdia, všeobecný prehľad z dejín z domáceho i svetového výtvarného diania, doterajšia individuálna umelecká činnosti a znalosť jedného svetového jazyka na úrovni maturity.
• Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijné programu.Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 sú uverejnené na www.fvu.aku.skPodmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
 • Zahraniční uchádzači uhradia administratívny poplatok pri prezentácii


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Roman Schwartz

e-mail: roman.schwartz@aku.sk

tel.: +421 48 4320 508Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FVU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.

 • Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí, je jednokolová/dvojdňová a realizuje sa v prípade potreby a podľa počtu prihlásených v dvoch alebo viacerých turnusoch. Termíny konania prvého a druhého, prípadných ďalších turnusov sa budú každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu prijímacích pohovorov a podľa počtu prihlásených uchádzačov.
 • Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na jeho žiadosť FVU AU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy.
 • Praktická časť talentovej skúšky je zameraná na zistenie kresliarskych schopností uchádzača, na overenie výtvarnej pamäte, maliarskej citlivosti a preukázanie kreativity.
  • Test percepcie: Kresba hlavy podľa živého modelu (20 b.)
  • Test percepcie: Maľba inscenovaného prostredia podľa skutočnosti (20 b.)
  • Test kreativity: Výtvarná reflexia na zadanú tému (20 b.)Teoretická vedomostná časť skúšky preverí komunikačné schopnosti a teoretické vedomosti uchádzača.
 • Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín umenia (20 b.)
 • Osobný pohovor spojený s prehliadkou a hodnotením domácich prác (20 b.). Každý uchádzač predloží povinný súbor domácich prác:
 • Portrét – kresba podľa skutočnosti 5 ks (formát A2);
 • Portrét – maľba podľa skutočnosti 5 ks (formát A2);
 • Zátišie – kresba podľa skutočnosti 5 ks (formát A2);
 • Zátišie – maľba podľa skutočnosti 5 ks (formát A2);
 • Voľná kompozícia – maľba/grafika spolu 10 ks (formát A2);


Forma prijímacej skúšky

Talentová skúškaTesty

Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín umenia • Podanie prihlášky na štúdium

  07.12.2021 - 30.04.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2022 - 17.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • administratívny poplatok (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta:

Akadémia umení FVU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Účet: 7000067813/8180

Variabilný symbol: 301

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Informácie pre prijímateľa vyznačte : PP FVU

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (kópia dokladu o zaplatení). Originál ústrižku alebo originál potvrdenia , ktoré vydá príslušná banka, ktorá platbu vykonala, je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu konaniu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.03.2022 08:11

Upozorniť na neaktuálne údaje