Academy of Arts in Banská Bystrica

The Faculty of Fine Arts

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fakulta výtvarných umení vychováva kreatívnych a aktívnych umelcov, tvoriacich v kontexte súčasného výtvarného umenia. Študenti uplatňujú vo svojej tvorbe širokú škálu tvorivých prístupov dvojdimenzionálneho aj trojdimenzionálneho charakteru, využívajú najnovšie  technologické postupy a digitálne média. Na základe získaných teoretických  a odborných vedomosti a technicko-technologických zručností by mal byť pripravený na odbornú a tvorivú činnosť v regionálnych, mestských a profesionálnych TV štúdiách. Ateliéry maľby a grafiky poskytujú širokospektrálne vzdelanie, ktoré individuálne pripravuje poslucháča na samostatnú tvorbu v horizonte názorovej plurality súčasnej výtvarnej kultúry. Ateliéry katedry Sochárstva rozvíjajú schopnosti v mäkkej plastike, figurálnom prejave, aplikovaných médiách s cieľom komplexne vnímať umelecké dielo v jeho individuálnych, vizuálno – komunikačných, sociálnych a enviromentálnych kontextoch.

Cieľom pluralitnej ponuky teoretických predmetov je posilnenie vedomostí a komunikačno-interpretačných schopností študenta v oblasti slovenského a svetového umenia 20. a 21. storočia, vrátane štúdia vybraných kapitol z estetiky, filozofie a metodológie umeleckej tvorby.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

ŠTUDENTSKÝ DOMOV AKADÉMIE UMENÍ

ul. J. Kollára 20, 974 01 Banská Bystrica

riaditeľka ŠD AU:   Mgr. Katarína Stareková
tel., fax: +421 48 4320 444 ,  e-mail: starekova@aku.sk

prevádzka ŠD AU:   Miriam Beňušová
tel.: +421 48 4320 445 (od 7.00 hod. - 14.00 hod.)
e-mail: sdomov@aku.sk

Ubytovacia kapacita ŠD AU je 136 miest.

Cena za ubytovanie v ŠD AU pre študenta: 50 € za jedno lôžko/kalendárny mesiac

Termín zasielania žiadostí o ubytovanie pre študentov AU:

od 1.2.  do 31.5. na nasledujúci akademický rok

Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením. Výška poplatkov za ubytovanie v zmysle Internátneho poriadku AU závisí od celkových prevádzkových nákladov. Zohľadnené sú sociálne pomery a vzdialenosť bydliska.

V oblasti sociálnych služieb Akadémia umení v Banskej Bystrici v rámci svojich možností

zabezpečuje  ubytovanie študentov fakúlt Akadémie umení vo vlastnom ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza priamo v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje aj zahraničným študentom v rámci realizácie výmenného študijného programu ERASMUS+.

ŠD AU má pre ubytovaných študentov AU k dispozícii spoločenskú miestnosť. Pre športové aktivity ubytovaných študentov je vyčlenená miestnosť, vybavená stolnotenisovým stolom s príslušenstvom. V ŠD AU sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov k dispozícii tri kuchynky, zariadené chladničkou, sporákom a mikrovlnnou rúrou, nápojové automaty a automaty rýchleho občerstvenia. Ubytovaní študenti majú možnosť bezplatného využívania internetového pracoviska vo vstupnej hale AU,  internetového kiosku na I. poschodí ŠD AU, ako aj celoplošné internetové Wi-Fi pripojenie.

Other services

AKADEMICKÁ KNIŽNICA 

Akademická knižnica sídli v priestoroch Fakulty dramatických umení s kontaktnými údajmi:

Horná 95, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 4320 kl. 401/402/403,  e-mail: kniznica@aku.sk , i.badinska@aku.sk www.aku.sk

Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici zabezpečuje knižnično-informačné služby pre pedagogický proces, vedecko-výskumnú, odbornú  a umeleckú činnosť pedagogických pracovníkov a študentov vysokej školy ako aj  používateľov z iných pracovísk.

Knižničný fond tvoria knihy, zborníky, periodiká, hudobniny – noty, audiovizuálne dokumenty,  bakalárske, diplomové a dizertačné práce obhájené na Akadémii umení. Knižnica získava, spracováva, sprístupňuje a ochraňuje knižničný a informačný fond z profilových odborov Akadémie umení a z prierezových spoločenských disciplín tak, aby napĺňala zásadu slobodného prístupu občanov k informáciám a dokumentom. Špecializuje sa  na literatúru a dokumenty z oblasti dramatického, hudobného a výtvarného umenia. Informácie o jednotlivých knižničných dokumentoch sú dostupné v on-line katalógu knižnice.

Vďaka realizácií projektu „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB“ došlo v Knižnici AU BB  k skvalitneniu infraštruktúry technického vybavenia, čo viedlo k zlepšeniu podmienok pri poskytovaní knižnično-informačných služieb aj výučby. Momentálne sú v Knižnici AU BB k dispozícií projekčné zostavy, ktoré obsahujú data video projektory a mobilné počítačové zostavy na video a data projekciu. Okrem toho sa v Knižnici AU BB nachádzajú  TV projekčné zostavy, ktorých súčasťou sú veľkoplošné LCD obrazovky, blue ray prehrávače, multimediálne sieťové prehrávače a domáce kiná s  reproduktorovými sadami. V Knižnici AUBB je tiež k dispozícií 24 terminálových pracovných staníc s pripojením na internet a s možnosťou tlačových výstupov, z čoho dve sú špeciálne upravené pre potreby používateľov so zrakovým znevýhodnením.

V rámci projektu NISPEZ sú v knižnici sprístupnené nasledujúce elektronické informačné zdroje:

* Gale Virtual Reference Library: Art

* SpringerLink

* Scientia

Študentom AU je  k dispozícii bohato vybavená Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 km od budovy  AU. V spolupráci so štátnou vedeckou knižnicou v divadelnom štúdiu knižnice D 44 Ul. Lazovná 9, uvádza FDU každý pondelok o 18.00 hod. od októbra do júna svoje ročníkové predstavenia ako aj v Divadelnom štúdiu, ktorého program je zverejnený na www.aku.sk v sekcii“Divadlo“ . FMU organizuje na pôde ŠVK koncerty študentov fakulty.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová (m.bakaljarova@aku.sk)
Last update: 18.09.2020 22:05

Draw attention to not topical data