Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Logo univerzity

Profil fakulty

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) sa konštituovala ako v poradí štvrtá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2001. Vznikla zoskupením pracovísk, ktoré sa na UKF venovali problematike sociálnych vied. Zdravotnícke smery štúdia sa na fakulte začali rozvíjať od roku 2002 a zároveň sa etablovala Fakultná nemocnica v Nitre, ktorá je kľúčovou praktickou výučbovou základňou pre študentky/študentov študijných programov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.

Rozvoj pomáhajúcich profesií prostredníctvom vzdelávania a výskumných aktivít je základnou úlohou FSVaZ. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva poskytuje vzdelanie univerzitného typu v odboroch: psychológia, sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Všetky pracoviská venujú pozornosť človeku. Človeku v najširšom možnom ponímaní - človeku ako individualite, človeku v jeho interpersonálnych vzťahoch, človeku v jeho sociálnej sieti, ale aj človeku v spoločenských kontextoch. Špecifickú pozornosť venujú človeku s problémami, tomu, ktorý si vyžaduje starostlivosť odborníkov v oblasti zdravotníckej, psychologickej alebo sociálnej. Človeku, ktorý by bez intervencie profesionála trpel, nemal saturované fyzické, psychické a sociálne potreby, ocitol sa v sociálnej exklúzii. Naším cieľom je pripravovať pre prax v pomáhajúcich profesiách kompetentných odborníkov/odborníčky. Ľudí, ktorí dokážu zastať svoje miesto v povolaní, na ktoré sa štúdiom pripravili, ktorí sú pripravení po odbornej a najmä ľudskej stránke pracovať s inými ľuďmi, pomáhať im napredovať, ošetrovať ich „zranenia“ (telesné, psychické i sociálne), viesť ich a rozvíjať.

Prijímacie konanie

PsychológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Urgentná zdravotná starostlivosťBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Sociálna prácaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Sociálne služby a poradenstvoBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Sociálna prácaBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Urgentná zdravotná starostlivosťBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

OšetrovateľstvoBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Sociálne služby a poradenstvoMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

PsychológiaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Aplikovaná sociálna prácaMgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.). Je aj možnosť si vopred rezervovať nocľah v Študentskom domove Zobor (tel.číslo: 037 651 25 61).

Stravovanie

Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, ktoré poskytuje študentská jedáleň UKF ako aj ďalšie stravovacie zariadenia poskytujúce rýchle občerstvenie.

Ostatné služby

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Lucia Joštová (ljostova@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 24.11.2015 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje