Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) sa konštituovala ako v poradí štvrtá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2001. Vznikla zoskupením pracovísk, ktoré sa na UKF venovali problematike sociálnych vied. Zdravotnícke smery štúdia sa na fakulte začali rozvíjať od roku 2002 a zároveň sa etablovala Fakultná nemocnica v Nitre, ktorá je kľúčovou praktickou výučbovou základňou pre študentky/študentov študijných programov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.

Rozvoj pomáhajúcich profesií prostredníctvom vzdelávania a výskumných aktivít je základnou úlohou FSVaZ. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva poskytuje vzdelanie univerzitného typu v odboroch: psychológia, sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Všetky pracoviská venujú pozornosť človeku. Človeku v najširšom možnom ponímaní - človeku ako individualite, človeku v jeho interpersonálnych vzťahoch, človeku v jeho sociálnej sieti, ale aj človeku v spoločenských kontextoch. Špecifickú pozornosť venujú človeku s problémami, tomu, ktorý si vyžaduje starostlivosť odborníkov v oblasti zdravotníckej, psychologickej alebo sociálnej. Človeku, ktorý by bez intervencie profesionála trpel, nemal saturované fyzické, psychické a sociálne potreby, ocitol sa v sociálnej exklúzii. Naším cieľom je pripravovať pre prax v pomáhajúcich profesiách kompetentných odborníkov/odborníčky. Ľudí, ktorí dokážu zastať svoje miesto v povolaní, na ktoré sa štúdiom pripravili, ktorí sú pripravení po odbornej a najmä ľudskej stránke pracovať s inými ľuďmi, pomáhať im napredovať, ošetrovať ich „zranenia“ (telesné, psychické i sociálne), viesť ich a rozvíjať.

Prijímacie konanie

Ošetrovateľstvo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky:

Sociálna práca Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky:

Sociálna práca Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky:

Ošetrovateľstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky:

Urgentná zdravotná starostlivosť Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky:

Psychológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky:

Urgentná zdravotná starostlivosť Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky:

Aplikovaná sociálna práca Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Aplikovaná sociálna práca Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Psychológia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.). Je aj možnosť si vopred rezervovať nocľah v Študentskom domove Zobor (tel.číslo: 037 651 25 61).

Stravovanie

Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, ktoré poskytuje študentská jedáleň UKF ako aj ďalšie stravovacie zariadenia poskytujúce rýchle občerstvenie.

Ostatné služby

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jana Turzáková, PhD. (jturzakova@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 24.10.2023 12:43

Upozorniť na neaktuálne údaje