Urgentná zdravotná starostlivosť

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi pri sekundárnych transportoch a poskytovať intenzívnu starostlivosť o kritického pacienta v posádke mobilnej intenzívnej jednotky. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach urgentná medicína, urgentná zdravotná starostlivosť, intenzívna medicína, medicína katastrof. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Obsahom vzdelávacieho procesu sú poznatky získané v teoretických predmetoch: humanitných, medicínskych a špecifických predmetoch urgentnej zdravotnej starostlivosti. Praktické zručnosti študent získava počas laboratórnych cvičení v odborných učebniach, kde si osvojuje základné postupy a techniky pri ošetrovaní pacienta. Získané návyky si upevňuje počas praktickej výučby pod dozorom v zdravotníckom zariadení, v záchrannej zdravotnej službe a na operačnom stredisku ZZS. Špecifické poznatky a zručnosti z činnosti ostatných zložiek integrovaného systému získava počas výcvikových kurzov zameraných na problematiku vodnej záchrannej služby, horskej záchrannej služby v zimnom a letnom teréne. S problematikou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a hasičského a záchranného zboru, kontrolného chemického laboratória sa študent oboznámi počas exkurzie.Uplatnenie absolventov

• Zdravotnícky záchranár ako vodič ambulancie a člen posádky ambulancie RZP a RLP/MIJ
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského a záchranného zboru
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby
• Zdravotnícky záchranár na oddelení urgentného príjmu alebo v príjmovej ambulancii zdravotníckeho zariadenia
• Operátor operačného strediska ZZS SR
• Zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctveVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

ZÁKLADNÁ PODMIENKA PRIJATIA NA ŠTÚDIUM (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

 • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
 • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie podľa stanovených kritérií, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

ĎALŠIE ZÁKLADNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium stanovené FSVaZ

 • získanie min. 15 bodov z talentovej skúšky u uchádzačov o študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť;
 • u uchádzačov, ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku zo Slovenského jazyka alebo Českého jazyka je povinnou súčasťou prijímacieho konania úspešné absolvovanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka
 • uchádzači o štúdium v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť sú povinní zároveň doložiť lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zdravotníckeho povolania najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 • FSVaZ požaduje dovŕšenie 18 rokov veku uchádzača do 31.12.2023 z dôvodu realizácie zdravotníckej praxe.

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

V študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť (denná forma) je súčasťou prijímacieho konania talentová skúška. Jazyková a talentová skúška budú realizované v rovnakom termíne.

Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Na základe získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom bodov. • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2023 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku:

 • za papierovú prihlášku 30,00 EURO
 • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXXVariabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Simona Kmeťová – skmetova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 31.01.2023 08:33

Upozorniť na neaktuálne údaje