Ošetrovateľstvo

Profil absolventa/odboru

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach ošetrovateľstva. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi.Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia sa uplatnia ako sestry bakalárky s príslušnou autonómiou v rozsahu komplexnosti riešenia ošetrovateľskej situácie v klinických a preventívnych odboroch zdravotníckej starostlivosti v ambulantnej, sekundárnej a terciárnej oblasti vrátane edukačnej činnosti v štátnej a neštátnej sfére.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých potrebných príloh (napr. skeny vysvedčení zo strednej školy za 2. a 3. ročník, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a pod.). Úradne overené kópie vysvedčení, maturitného vysvedčenia, LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM je potrebné predložiť najneskôr v termíne, ktorý stanoví FSVaZ.

 

ZÁKLADNÁ PODMIENKA PRIJATIA NA ŠTÚDIUM (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

 • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
 • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie podľa stanovených kritérií, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

 

Uchádzači o štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo sú povinní zároveň doložiť lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zdravotníckeho povolania najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ.

Podrobné informácie tuDoplňujúce informácie

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2022/2023 je v študijnom programe Ošetrovateľstvo odpustená.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Ďalšie podmienky prijatia:

Pri výbere uchádzačov bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov, výsledky štúdia na strednej škole a aktivity.

Poradovník prijatých uchádzačov bude zostavený na základe výsledkov štúdia zo strednej školy  a mimoškolských aktivít nasledovne: 

1.)    priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník

2.)    maturitné predmety Biológia a Cudzí jazyk (v poradí: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk).

V prípade,  že  uchádzač neabsolvoval maturitu z Biológie, budú posudzované  predmety v takomto poradí: absolvent  SZŠ Teoretická časť  maturitnej skúšky , ostatní uchádzači : Chémia,  Zdravoveda, Slovenský  jazyk  a literatúra.

Uchádzači o štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo sú povinní zároveň doložiť lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zdravotníckeho povolania najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

(univerzitný koordinátor UKF v Nitre)
Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty

tel.: +421 37 6408 255
e-mail: pseidler@ukf.sk  

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt: mpopelkova@ukf.sk

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt: dzrubcova@ukf.sk  Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium Ošetrovateľstvo so začiatkom od akademického roka 2022/2023 je odpustená. • Podanie prihlášky na štúdium

  07.01.2022 - 30.04.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • fotografia (elektronická forma)
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku:

 • za papierovú prihlášku 30,00 EURO
 • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXXVariabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom  

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Simona Kmeťová – skmetova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2022 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje