Sociálna práca

Charakteristika študijného programu

Absolvent má ucelený súbor vedomostí a efektívne sa orientuje v teórii a metodológii vedy, v moderných teoretických konceptoch sociálnej práce vrátane teórií sociálneho vylúčenia a v oblasti nových trendov sociálnej politiky. Vie aktívne a samostatne získavať nové vedomosti, kriticky hodnotiť vývoj teórií a prístupov súvisiacich s odborom vo svete a aplikovať získané vedomosti pre svoju prácu a rozvoj odboru sociálna práca.   Disponuje nezávislým a kritickým myslením, ktoré dokáže aplikovať v rámci výskumnej práce. Vie formulovať tému výskumu a dominantnú teóriu o ktorú sa bude opierať, zvoliť optimálnu metódu jej spracovania, akceptuje etické požiadavky a pravidlá výskumu a publikovania, dokáže v odbornej diskusii interpretovať svoje vedecké výstupy a hľadať možnosti ich uplatnenia v praxi. Absolvent porozumie a dokáže integrovať znalosti z filozofie, sociológie, práva, psychológie, psychoterapie do rôznych prístupov v sociálnej práci, dokáže identifikovať jednotlivé teoretické koncepty poradenstva a supervízie. Ovláda teoretické koncepcie moci a vie aplikovať kritické myslenie v problematike moci v pomáhajúcich profesiách, je pripravený uplatniť interkultúrne koncepty vo svojej vedeckej, výskumnej i praktickej práci. Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore Sociálna práca a v niektorých príbuzných odboroch, dokáže formulovať hypotézy a stratégie pre výskum a rozvoj v rámci odboru.Uplatnenie absolventov

Absolventi spĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti sociálnej práce (Zákon o sociálnej práci 219/2014 Z.z., § 5, ods. 1, písm. b), vo všetkých existujúcich oblastiach praxe, napr. v oblasti sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, v oblasti posudkovej činnosti, sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, v oblasti zamestnanosti, atď.

Absolventi nadobudnú predpoklady pre vedeckú prácu v odbore Sociálna práca a v niektorých príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť na univerzitách ako odborní asistenti, na postdoktorandských pozíciách, tiež vo vedeckých inštitúciách, ktoré takýmito pozíciami disponujú.

Absolventi majú predpoklady uplatniť v praxi vedecké metódy výskumu v rámci odboru a konkrétnych paradigiem sociálnej práce.

S orientáciou na koncept sociálnej inklúzie sa môžu uplatniť v rôznych výskumných tímoch národných aj medzinárodných (napr. v národných projektoch implementujúcich inkluzívne prístupy, na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, atď.). Tiež ako výskumní pracovníci ministerstiev alebo ďalších štátnych inštitúcií – napr. v rámci výskumných inštitútov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Implementačnej agentúry MPSVR SR.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • Certifikát (papierová forma)
 • Diplom zo súťaží (papierová forma)
 • Iné (papierová forma)
 • Potvrdenie lekára (ak je požadované) (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)
 • Poplatok (papierová forma)
 • Potvrdenie o praxi (papierová forma)
 • Vysvedčenia (po ročníkoch v jednom súbore obe strany) (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Simona Kmeťová – skmetova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 01.02.2023 13:14

Upozorniť na neaktuálne údaje