Ošetrovateľstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný samostatne poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť (preventívnu, podpornú, liečebnú) metódou ošetrovateľského procesu vrátane edukácie - jednotlivcom, rodinám a skupinám.  Zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov. Absolvent je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.

Absolventom študijného programu  Ošetrovateľstvo je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • fakulta vyžaduje elektronickú registráciu prihlášky podľa pokynov zverejnených na stránke www.jfmed.uniba.sk,
 • vyžadujú sa vedomosti v rozsahu stredoškolského učiva,
 • fakulta zašle podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2020,
 • k prihláške priložte stručný životopis vlastnoručne podpísaný,
 • s prihláškou neposielajte žiadne vysvedčenia, diplomy, osvedčenia,
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia predložíte až pri prijímacej skúške,
 • ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, uvádza ich na jednom tlačive a uhradí jednu platbu, ak si podáva prihlášky na viac študijných programov v rôznych stupňoch štúdia, musí zaslať osobitne na každý študijný program prihlášku, platbu a zúčastniť sa prijímacej skúšky na každý študijný program.


Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

biológia, somatológia • Deň otvorených dverí

  03.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.11.2020 - 29.02.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2020 - 12.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 24.07.2019 14:22

Upozorniť na neaktuálne údaje