Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Teoretické poznatky absolventa doktorandského stupňa v odbore psychológia: Nosné témy študijného odboru sú viazané na psychológiu ako vedu všeobecne, osobitne na pedagogickú, poradenskú a školskú psychológiu ako samostatné disciplíny. Študijné témy predstavujú aktuálne trendy v psychológii, s dôrazom na poradenskú, školskú, a pedagogickú psychológiu (aktuálne otázky pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie, identifikácia rizikových činiteľov porúch zdravia a salutogénnych činiteľov podporujúcich zdravie naprieč jednotlivými vývinovými obdobiami, aktuálne preventívne a intervenčné programy v priereze celoživotného vzdelávania a vzhľadom na hodnotenie ich účinnosti, poznatky o aktuálnych poradenských a psychoterapeutických modeloch, psychologických smeroch, psychologickej metodológie, a štatistiky).

Praktické zručnosti absolventa doktorandského stupňa v odbore psychológia: Tvorivá činnosť v oblasti vedy je zameraná na prípravu a realizáciu komplexnejšieho výskumného projektu, adekvátneho výberu výskumných metód a výskumného súboru a dizajnovania výskumu, zhromaždenia a spracovania údajov kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy. Súčasťou tvorivej činnosti je tiež prehĺbenie poznatkov pre psychologickú analýzu, syntézu, interpretáciu, zovšeobecnenie, na základe ktorých sa formulujú závery a návrhy odporúčaní pre konkrétne oblasti života, s akcentom na osobnostný vývin jednotlivca v školskom, rodinnom, partnerskom, manželskom a profesijnom prostredí. Absolvent získa schopnosť analyzovať a syntetizovať vedecko-výskumné údaje získané kvantitatívnymi a kvalitatívnymi postupmi, orientuje sa v inovatívnych metódach vzdelávania zameraných na študenta s akcentom na rozvoj autonómie a podporu kritického myslenia.

Doplňujúce poznatky a zručnosti absolventa doktorandského stupňa v odbore psychológia zahŕňajú okrem prehĺbenia poznatkov z histórie a trendov súčasného rozvoja študijného odboru psychológia s dôrazom na oblasť pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie, prepojenie výskumu s využiteľnosťou výsledkov v praxi, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce, prípravu vedeckých a odborných publikácií, prinášajúcich nové odborno-vedecké psychologické poznatky s odporúčaniami pre spoločenskú prax, rozvoj kompetencie ako vzdelávať budúcich psychológov, implementáciu informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, didaktické a psychologické aspekty e-vzdelávania.



Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu sa orientuje v najnovších poznatkoch a trendoch rozvoja, ktoré prináša vedecký výskum a prax v danej oblasti. Je spôsobilý tieto poznatky so znalosťou relevantnej teórie kriticky posudzovať a dokáže samostatne projektovať a realizovať vlastnú výskumnú činnosť samostatne aj v tíme. Ovláda metodológiu psychologického skúmania a použitia moderných štatistických postupov analýzy dát. Výsledky výskumu príslušnej oblasti je schopný aplikovať v psychologickej praxi. Vedomosti a zručnosti absolventa v danom odbore predstavujú európsky štandard začínajúceho vedeckého pracovníka. Uplatnenie nachádza nielen vo vedeckom výskume, ale aj v pedagogickej práci, v národných a nadnárodných inštitúciách.

Svoje uplatnenie môžu nájsť na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím do rôznych oblastí s rešpektovaním usmernení a v súlade so zákonom 199/1994 Z.z. Zákon o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov. Absolventi doktorandského študijného programu Psychológia pôsobia prevažne v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu, kde pôsobia na pozíciách, pre ktoré je minimálnou podmienkou pre výkon pracovnej činnosti vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Psychológia. Pôsobia tiež potenciálne na všetkých pozíciách ako absolventi 2. stupňa štúdia VŠ štúdia v odbore psychológia. Ďalšie uplatnenie môžu získať v súlade so špecializačným a atestačným vzdelaním na pozícii psychológa prípadne psychoterapeuta v súlade s platnou legislatívou.



Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Simona Hochman – shochman@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 05.12.2023 13:16

Upozorniť na neaktuálne údaje