Výrobná technika a manažment výrobných procesov

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu disponuje všeobecnými a odbornými vedomosťami v oblasti študijného odboru strojárstvo na úrovni bakalárskeho stupňa štúdia. Má základný prehľad o technických materiáloch, výrobných technológiách, častiach strojov a princípoch riadenia kvality výrobných procesov. Ovláda zásady technického kreslenia a aplikuje základné metódy konštruovania strojových súčiastok s využitím CAD systémov. Dokáže analyzovať a samostatne navrhnúť možné riešenie problémov pri prevádzkovaní výrobnej techniky. Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Povolania, na výkon ktorých je absolvent štúdia pripravený: strojársky technik/technik strojárskej výroby.

Detailnejšie informácie sú uvedené v opise študijného programu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku zvlášť,
 • poplatok za prijímacie konanie uhradia uchádzači poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom,
 • ústrižok o zaplatení poplatku, resp. potvrdenie o úhrade prevodným príkazom uchádzači priložia k prihláške (nalepiť na 3. stranu prihlášky),
 • súčasťou prihlášky je životopis,
 • na prihláške potvrdzuje stredná škola správnosť údajov za prvé tri roky štúdia a po ukončení štúdia, absolvent pošle overené kópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia; uchádzači ktorí maturovali pred rokom 2023 posielajú overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy.


Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú i prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Body, získané za priemerný prospech budú násobené koeficientmi podľa druhu strednej školy: koeficient 1 pre gymnáziá, 0,8 pre stredné školy technického zamerania, 0,6 pre ostatné stredné školy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skForma prijímacej skúšky

Výberové konanie bez účasti uchádzačov o štúdium. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  05.06.2023 - 09.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  05.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.08.2023

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  16.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006
elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Dado, PhD. – miroslav.dado@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2022 12:49

Upozorniť na neaktuálne údaje