Výrobná technika a manažment výrobných procesov

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu Výrobná technika a manažment výrobných procesov budú schopní pracovať s manažérmi, používateľmi výrobných strojov a zariadení i špecialistami iných profesií. Podľa profilovania sa uplatnia v problematike drevárskych strojov a zariadení, v riadiacich a informačných systémoch strojov vo výrobných procesoch, alebo v problematike techniky ochrany životného prostredia. Okrem uvedeného získajú poznatky z riadenia a zabezpečovania kvality produkcie a kvality procesov, riadenia výrobných procesov s ohľadom na tvorbu a ochranu životného a pracovného prostredia i hodnotenia a riadenia rizík najmä v oblasti systémov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci uplatnia v základných riadiacich úrovniach výrobných organizácií, v službách, audítorských organizáciách, v oblastiach riadenia kvality, environmentálnych systémov riadenia organizácií a systémov riadenia rizík so silným akcentom na problematiku bezpečnosti práce.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku zvlášť,
 • poplatok za prijímacie konanie uhradia uchádzači poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom,
 • ústrižok o zaplatení poplatku, resp. potvrdenie o úhrade prevodným príkazom uchádzači priložia k prihláške (nalepiť na 3. stranu prihlášky),
 • súčasťou prihlášky je životopis,
 • na prihláške potvrdzuje stredná škola správnosť údajov za prvé tri roky štúdia a po ukončení štúdia, absolvent pošle overené kópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia; uchádzači ktorí maturovali pred rokom 2022 posielajú overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy.


Conditions for international students

Zahraniční študenti sa prihlasujú i prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Body, získané za priemerný prospech budú násobené koeficientmi podľa druhu strednej školy: koeficient 1 pre gymnáziá, 0,8 pre stredné školy technického zamerania, 0,6 pre ostatné stredné školy.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skForm of entrance exam

Výberové konanie bez účasti uchádzačov o štúdium. • Apply the application for study

  31.03.2022

 • Performance of the entrance exam

  06.06.2022 - 10.06.2022

 • Send certificate to

  06.06.2022

 • Submit additional application form

  15.08.2022

 • Performance of the additional entrance exam

  16.08.2022

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
 • CV (paper form)
 • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006
elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Miroslav Dado, PhD. – miroslav.dado@tuzvo.sk
Last update: 14.10.2021 14:02

Draw attention to not topical data