strojárstvo

Názov: strojárstvo
Anglický názov študijného odboru: Mechanical Engineering
Kód: 2381
Skupina: Technické vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Nahrádza študijné odbory: aplikovaná mechanika
bezpečnosť technických systémov
časti a mechanizmy strojov
dopravné stroje a zariadenia
energetické stroje a zariadenia
energetika
kvalita produkcie
materiály
medzné stavy materiálov
mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
meranie
metrológia
motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
poľnohospodárska a lesnícka technika
priemyselné inžinierstvo
procesná technika
strojárske technológie a materiály
strojárstvo
údržba strojov a zariadení
výrobná technika
výrobné technológie

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa širokého spektra vedomostí z oblasti teórie mechaniky a konštrukcie strojov rôzneho určenia, strojárskych a výrobných technológií, strojárskej metrológie a inžinierstva a manažérstva kvality, automatizačnej techniky, informačných technológií v technike, ako aj procesného a priemyselného inžinierstva, materiálového inžinierstva energetickej, environmentálnej, bezpečnostnej techniky a ďalších oblastí strojárskej výroby.

Nosnými  témami  jadra  znalostí  študijného  odboru  sú  oblasti:  aplikovaná  mechanika,  časti a mechanizmy strojov, strojárske a výrobné technológie, materiály, medzné stavy materiálov ako teoretický základ na konštruovanie strojov, priemyselné inžinierstvo a kvalita produkcie.

Získané znalosti môžu byť uplatnené napríklad do oblastí všetkých typov výrobných, dopravných alebo energetických strojov a zariadení, ako sú napríklad motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode či lietadlá, tiež výrobná, poľnohospodárska a lesnícka technika, ale aj strojárske technológie, materiály a medzné stavy materiálov, mikrotechnológie a nanotechnológie, konštrukcia obrábacích strojov a nástrojov, environmentálna technika, automatizačné a robotické linky a zariadenia, procesná technika, výrobné technológie, priemyselné inžinierstvo, meranie, metrológia, bezpečnosť technických systémov, zabezpečenie kvality procesov, produktov a služieb a podobne.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent  disponuje  vedomosťami  v  oblasti  študijného  odboru  na  úrovni  syntézy  vrátane problematiky kľúčových oblastí strojárstva, vedomosťami o technických materiáloch, technológiách ich výroby a spracovania a vzájomnom mechanickom pôsobení strojných častí a ich účinkoch na mechanické prvky a sústavy, vedomosťami o navrhovaní, technickej diagnostike, vedomosťami o výrobe, stavbe a prevádzke výrobných, dopravných, energetických, poľnohospodárskych a lesníckych strojov, systémov a zariadení, o informačných a riadiacich systémoch, vedomosťami z oblasti riadenia sociálno-technických  systémov.  Dokáže  posudzovať spoľahlivosť,  životnosť a bezpečnú  prevádzku mechanických sústav  v strojárstve, stavebníctve, elektrotechnike, automobilovej výrobe a technike, prípadne v ďalších oblastiach priemyslu. Má vedomosti z teórie strojárskych systémov a ich aplikovaní na konštrukčné a technologické problémy, z konštrukcie strojov a zariadení, z dopravných prostriedkov a techniky.

Podľa zamerania študijného programu má odborné vedomosti v problematike prevádzky, údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov, konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, chápe podstatné javy v procesoch prebiehajúcich v procesnej technike, má prehľad o strojoch a zariadeniach na realizáciu týchto procesov. Vie identifikovať problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov, v ktorých môžu  byť  implementované  progresívne  technológie  zlievania,  zvárania,  tvárnenia,  obrábania a povrchovej úpravy a podobne. Ovláda základy  teórie merania, matematického modelovania technických  systémov,  navrhovania  meracích  systémov,  prenosu  a spracovania  signálov.  Má poznatky z oblasti pokrokových priemyselných technológií na báze inovatívnych riešení ako napríklad aditívne technológie a technológie na báze svetelných a termických emisií, počítačovej podpory výrobných technológií a z oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva.

Preukazuje schopnosť klasifikovať a kvantifikovať vzájomné mechanické pôsobenie mechanických prvkov a konštrukcií a ich interakcie s prostredím analytickými, numerickými a experimentálnymi metódami. Je schopný navrhovať mechanické konštrukcie, zisťovať vlastnosti materiálov a hodnotiť ich štruktúru, špecifikovať, navrhovať, prevádzkovať a riadiť procesnú techniku, dokáže monitorovať a riadiť štandardné výrobno-technologické systémy, navrhovať ucelené časti výrobných postupov. Je schopný zabezpečiť efektívnu prevádzku meracích, diagnostických a testovacích systémov, aplikovať metódy štatistickej regulácie procesov a štatistickej prebierky kvality produktov, aplikovať základné metrologické úkony potrebné na analýzu procesov overovania a kalibrácie meradiel.

Absolvent disponuje schopnosťou interpretovať svoje vedomosti a riešenia. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia.

Popis prvého stupňa

Absolvent  disponuje  vedomosťami  v  oblasti  študijného  odboru  na  úrovni  syntézy  vrátane problematiky kľúčových oblastí strojárstva, vedomosťami o technických materiáloch, technológiách ich výroby a spracovania a vzájomnom mechanickom pôsobení strojných častí a ich účinkoch na mechanické prvky a sústavy, vedomosťami o navrhovaní, technickej diagnostike, vedomosťami o výrobe, stavbe a prevádzke výrobných, dopravných, energetických, poľnohospodárskych a lesníckych strojov, systémov a zariadení, o informačných a riadiacich systémoch, vedomosťami z oblasti riadenia sociálno-technických  systémov.  Dokáže  posudzovať spoľahlivosť,  životnosť a bezpečnú  prevádzku mechanických sústav  v strojárstve, stavebníctve, elektrotechnike, automobilovej výrobe a technike, prípadne v ďalších oblastiach priemyslu. Má vedomosti z teórie strojárskych systémov a ich aplikovaní na konštrukčné a technologické problémy, z konštrukcie strojov a zariadení, z dopravných prostriedkov a techniky.

Podľa zamerania študijného programu má odborné vedomosti v problematike prevádzky, údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov, konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, chápe podstatné javy v procesoch prebiehajúcich v procesnej technike, má prehľad o strojoch a zariadeniach na realizáciu týchto procesov. Vie identifikovať problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov, v ktorých môžu  byť  implementované  progresívne  technológie  zlievania,  zvárania,  tvárnenia,  obrábania a povrchovej úpravy a podobne. Ovláda základy  teórie merania, matematického modelovania technických  systémov,  navrhovania  meracích  systémov,  prenosu  a spracovania  signálov.  Má poznatky z oblasti pokrokových priemyselných technológií na báze inovatívnych riešení ako napríklad aditívne technológie a technológie na báze svetelných a termických emisií, počítačovej podpory výrobných technológií a z oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva.

Preukazuje schopnosť klasifikovať a kvantifikovať vzájomné mechanické pôsobenie mechanických prvkov a konštrukcií a ich interakcie s prostredím analytickými, numerickými a experimentálnymi metódami. Je schopný navrhovať mechanické konštrukcie, zisťovať vlastnosti materiálov a hodnotiť ich štruktúru, špecifikovať, navrhovať, prevádzkovať a riadiť procesnú techniku, dokáže monitorovať a riadiť štandardné výrobno-technologické systémy, navrhovať ucelené časti výrobných postupov. Je schopný zabezpečiť efektívnu prevádzku meracích, diagnostických a testovacích systémov, aplikovať metódy štatistickej regulácie procesov a štatistickej prebierky kvality produktov, aplikovať základné metrologické úkony potrebné na analýzu procesov overovania a kalibrácie meradiel.

Absolvent disponuje schopnosťou interpretovať svoje vedomosti a riešenia. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni hodnotenia z viacerých oblastí študijného odboru, z mechaniky tuhých a poddajných telies, mechaniky tekutín a termomechaniky, z oblasti konštrukčných materiálov, výrobných technológií a priemyselného inžinierstva. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám odboru, nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe  v  strojárstve.  Disponuje  vedomosťami  o stavbe  a konštrukcii  strojov  a zariadení, o manažmente ich prevádzky a údržby, o teórii, konštruovaní a stavbe dopravných a manipulačných zariadení, dopravných prostriedkov. Získané vedomosti môže využiť napríklad pri konštrukcii a výrobe výrobných, energetických, poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení, ale napríklad aj pri technologických procesoch výroby polotovarov a polovýrobkov, pri technológiách výroby súčiastok a ich kontrole, pri komplexnom riadení zložitých sociálno-technických systémov.

Podľa svojho zamerania pozná súvislosti medzi chemickým  zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami materiálov. Má poznatky o výrobe, výstavbe a prevádzke, projektovaní a zvyšovaní efektívnosti energetických systémov a o znižovaní ich energetickej náročnosti. Ovláda teoretické základy javov v procesnej technike, teoretické súvislosti javov pri spracovateľských operáciách a procesoch pretvárania látok na získanie ich požadovaných vlastností. V závislosti od svojho zamerania má vedomosti z teórie merania, informačných a komunikačných technológií pre zabezpečenie metrologických úloh, vie využívať princípy a nástroje inžinierstva a manažérstva kvality. Absolvent má podľa zamerania primerané inžinierske vedomosti z oblasti konštrukcie, výroby, skúšania, technologického spracovania, hydrauliky, mechatroniky, robotiky, ale aj výberu, exploatácie a degradácie vlastností technických materiálov a odpovedajúce vedomosti aj z oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby. Tieto vedomosti môže uplatniť v prevádzke priemyselných strojárskych a metalurgických podnikov, v automobilovom priemysle, ložiskovom priemysle, vo všetkých oblastiach strojárskych technológií a v ďalších organizáciách výrobného, prevádzkového alebo diagnostického charakteru.

Absolvent je schopný samostatne rozvíjať, rozpracúvať a prakticky využívať inžinierske prístupy pri riešení technických problémov. Je schopný vykonávať statickú, kinematickú dynamickú analýzu mechanizmov a konštrukcií. Dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia z oblasti všeobecného strojárstva, dopravnej a výrobnej techniky.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí. Absolvent preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Je schopný dodržiavať etické princípy pri svojej práci. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odbornou verejnosťou, a to aj v cudzom jazyku.

Popis tretieho stupňa

Absolvent má široké odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti strojárstva.

V príslušnej oblasti výskumu vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v jednotlivých oblastiach strojárstva, ako napríklad v mechanike a konštruovaní strojov, v strojárskych technológiách, pri materiáloch a medzných stavoch materiálov, v energetike, procesnej  technike,  výrobnej  technike,  priemyselnom  inžinierstve,  metrológii,  bezpečnosti technických  systémov,  inžinierstve  a  manažérstve  kvality  a mechanizácii  poľnohospodárskej a lesníckej výroby.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti strojárstva. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové  výskumné  a pracovné  postupy.  Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri vývoji nových materiálov a technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Aj s počítačovou podporou dokáže vykonávať práce prieskumové, rozborové, modelovania, merania, zber a spracovanie dát.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Späť